Course syllabus BPOP - Bachelor's Thesis (ILE - WS 2020/2021)


     Czech          English          


Course code:
BPOP
Course title in Czech:
Bachelor's Thesis
Course title in English:
Bachelor's Thesis
Semester: WS 2020/2021
Mode of completion and number of credits: Fulfillment of requirements (13 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
optional
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Institute of Lifelong Learning
Faculty:
Teachers:
Prerequisites:
to study at faculty ICV
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Bachelory Thesis
 
Course content:
1.
Bachelor Thesis (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
Combined form
preparation of presentation28 h0 h
Total
28 h0 h
 
Assessment methods:
Credit; presentation and vindication propositions of bachelory thesis according to demands and instructions of the bachelory thesis tutor. The task will be vindicated in colloquium.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
HLAĎO, P. -- HORÁČKOVÁ, M. -- JANDERKOVÁ, D. Metodický manuál pro vypracování bakalářské práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 20 p. ISBN 978-80-7375-936-0.
ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. 1st ed. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 p. Studijní texty ;. ISBN 80-86429-40-7.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 p. Velká řada / Votobia ;. ISBN 80-7198-173-7.

Recommended:
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 p. ISBN 978-80-244-1589-5.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207 p. ISBN 80-85931-79-6.
MAŇÁK, J. -- ŠVEC, Š. -- ŠVEC, V. Slovník pedagogické metodologie. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita :, 2005. 134 p. Pedagogický výzkum v teorii a praxi ;. ISBN 80-7315-102-2.
ŠVAŘÍČEK, R. -- ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1st ed. Praha: Portál, 2007. 377 p. ISBN 978-80-7367-313-0.
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. 1st ed. Praha: Grada, 2007. 265 p. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1369-4.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Josef Schmied, DiS. on 09/01/2020.

Type of output: