Sylabus předmětu TMKI - Technická a stavební mechanika (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TMKI
Název předmětu česky:
Technická a stavební mechanika
Název předmětu anglicky: Technical and Construction Mechanics
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 28/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnostKapacita
Poznámka
Úterý
7.00-8.50B34P. Kotásková
Cvičení
Každý týden
24
pro opakující studenty
Středa15.00-16.50
B01
P. Kotásková
Přednáška
Každý týden
81
spol. s TSTM, pro opakující studenty
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Od základních pojmů statiky, dynamiky a kinematiky přes účinky zatížení na prvky a konstrukce se naučit navrhovat a posuzovat dílčí části staveb.
 
Obsah předmětu:
1.
Základy statiky (dotace 4/4)
 
a.
skládání a rozklad sil
b.
podmínky rovnováhy sil
c.
statický moment síly

2.
Statické veličiny průřezu (dotace 2/2)
 
a.
těžiště jednoduchých ploch
b.
těžiště složených ploch

3.Statické veličiny průřezů (dotace 2/2)
 
a.
momenty a poloměry setrvačnosti složených průřezů
b.
průřezový modul

4.Základy pružnosti a pevnosti (dotace 2/2)
 
a.
přetvoření a vnitřní síly
b.napětí v tlaku, vzpěr
c.
napětí v tahu
d.
napětí v ohybu
e.
kroucení, smyk
f.
napětí v excentrickém tlaku a tahu

5.
Výpočet zatížení na stavební konstrukce a jejich posuzování podle teorie mezních stavů (dotace 1/0)
6.Tlak sypkých hmot, hydrostatický tlak a kombinovaný tlak na opěrnou konstrukci (dotace 3/4)
 
a.vyšetření velikosti zemního tlaku
b.
vyšetření velikosti tlaku vody
c.výsledný tlak na opěrnou konstrukci

7.
Opěrné zdi (dotace 2/2)
 
a.
návrh a posouzení

8.
Staticky určité nosníky (dotace 2/2)
 
a.
zjišťování ohybových momentů a posouvajících sil, jejich průběhy

9.
Navrhování a posouzení nosníků (dotace 2/2)
 
a.
zatížení stálé

10.
Nosník s převislými konci, nosník konzolový, soustava rovnoběžných nosníků (dotace 2/2)
11.
Průhyb nosníku pro různé typy zatížení (dotace 2/2)
12.
Pohyblivé zatížení nosníků (dotace 2/2)
13.
Prutové soustavy (dotace 2/2)
 
a.
řešení osových sil v jednotlivých prutech soustavy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška28 h
28 h
cvičení
28 h
0 h
příprava na zkoušku
14 h
14 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
28 h
zpracování protokolů
28 h
42 h
Celkem
112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
V každém cvičení student procvičuje látku na příkladech, během semestru odevzdává 25 příkladů. K zápočtu vypracovává 3 protokoly, které obsahují výpočty a grafické řešení. Zápočtová písemka je rozdělena na 2 části. První část se píše během semestru a druhá na konci. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správně u každé písemky.
Zkouška je písemnou formou. Otázky jsou teoretické i výpočtové. Na vypracování má student 60 min. K úspěšnému zvládnutí je třeba mít alespoň 70% správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika I.: základy statiky, pružnost a pevnost. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 105 s. ISBN 80-7157-667-0.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika II: vybrané statě pro lesnický obor. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. 39 s. ISBN 80-7157-233-0.
HAVÍŘOVÁ, Z. Technická mechanika : cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006. 88 s. ISBN 80-7157-940-8.

Doporučená:
DVOŘÁK, J. Stavební mechanika: pro 2. a 3. ročník SPŠ stavební. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1994. 402 s. ISBN 80-901570-7-6.
KADLČÁK, J. -- KYTÝR, J. Statika stavebních konstrukcí. 3. vyd. V Brně: VUTIUM, 2010. 349 s. ISBN 978-80-214-3419-6.
MIČKAL, K. Sbírka úloh z technické mechaniky : pro střední odborná učiliště a střední odborné školy. 5. vyd. Praha: Informatorium, 1998. 265 s. ISBN 80-86073-36-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 8. 2020.

Typ výstupu: