Sylabus předmětu EBA-AJ2 - Angličtina 2 (PEF - LS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBA-AJ2
Název předmětu česky: Angličtina 2
Název předmětu anglicky:
English Language 2
Semestr:
LS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/12 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
po domluvě s garantem
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Prerekvizity:
Angličtina 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka na úrovni B2, a to ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti společenských témat, procvičí si schopnost diskutovat a komunikovat v simulovaných situacích. Student dokáže podat rozvinutý popis určité problematiky a vyjádřit svůj postoj, zvládá číst náročné texty. Student je schopen porozumět i spontánním, nepřipraveným projevům. Student si prohloubí znalosti gramatických struktur.
 
Obsah předmětu:
1.Domněnky a přání (dotace 0/0)
 
a.
2. podmínková věta, věty přací (wish)
b.
přídavná jména vyjadřující pocity, silná přídavná jména a neformální a slangové výrazy
c.
pocity, vyjádření domněnky, sdílení pocitů a přání
d.
přízvuk ve tří a čtyřslabičných přídavných jménech, rytmus ve větě a její intonace

2.
Pocity (dotace 0/0)
 
a.
gerundium a infinitiv – slovesné vazby, vazba used to, be used to, get used to
b.slova cizího původu v angličtině, výrazy spojené se spánkem
c.
hudba a emoce, spánek, rozhovory o zvycích, obvyklých činnostech a snech
d.výslovnost slov cizího původu
e.
vázání ve větě

3.
Mezilidské vztahy, lidské tělo (dotace 0/0)
 
a.
způsobová slovesa v minulosti: must, might/may, should, can’t, couldn’t+have, atd.; would rather, slovesa smyslového vnímání
b.
tzv. false friends, slova, která se často pletou, např. notice/realize, raise/rise, remember/remind, lidské tělo – části obličeje, slovesa a slovesné vazby
c.
mezilidské vztahy, lidské tělo – části obličeje, popis obrázku, uvažování o různých možnostech, popis pocitů v různých situacích
d.
sloveso have – ‘weak form’, písmena, která se nevyslovují – ‘silent letters’

4.
Kriminalita (dotace 0/0)
 
a.
trpný rod, včetně it is said that…, he is thought to…; have something done, vazba have something done
b.
zločin – trestné činy, slovesa a zločinci, soudní řízení, slovesa, vyjadřování názoru: I think…, I don’t think…, If you ask me…, atd.; vyjadřování ne/souhlasu: I completely agree, I don’t agree at all…
c.
zločin a zločinci; správní vědomí
d.
výslovnost u; přízvuk ve dvouslabičných slovech

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
12 h
příprava na zkoušku
20 h
50 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
0 h
příprava na průběžný test
34 h
50 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavkem na úspěšné ukončení semestru je absolvování průběžných testů. Souhrnný výsledek ze všech testů musí činit minimálně 60 % z celkového počtu bodů. Poté je student připuštěn k ústní zkoušce, která komplexně ověřuje ústní projev studenta. Výsledná známka je pak stanovena průměrem celkového výsledku testů a výsledku ústní zkoušky. Hodnotící škála je následující: méně než 60 bodu F, 60 bodů a více E, 68 bodů a více D, 75 bodů a více C, 83 bodů a více B a 90 bodů a více A.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
40 %
50 %
Absolvování průběžného testu (testů)
15 %
25 %
Absolvování závěrečného testu
15 %0 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky30 %
25 %
Celkem
100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Upper-Intermediate Third Edition Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2019. 200 s. ISBN 978-0-19-455843-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 7. 2020.

Typ výstupu: