Sylabus předmětu EBA-AJ3 - Angličtina 3 (PEF - LS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EBA-AJ3
Název předmětu česky:
Angličtina 3
Název předmětu anglicky:
English Language 3
Semestr:
LS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
po domluvě s garantem
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
Obchodní jazyk - angličtina nebo Obchodní jazyk - angličtina nebo Angličtina 2 nebo studentem studijního programu B-EMAJ Economics and Management nebo studentem studijního programu B-EAMA Economics and Management nebo studentem studijního programu Z-EXC Zahraniční studenti PEF - krátkodobé studijní pobyty
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka na úrovni C1, a to ve všech řečových dovednostech (čtení, psaní, mluvení a poslech). Student si osvojí klíčovou slovní zásobu z oblasti společenských i odborných témat, procvičí si schopnost porozumět delší autentické promluvě. Student dokáže číst náročné faktické texty, vyjadřovat se plynule a pohotově, zvládne jasně a podrobně popsat složitá témata. Student je schopen porozumět i spontánním, nepřipraveným projevům.
 
Obsah předmětu:
1.Média (dotace 0/0)
 
a.vedlejší věty vyjadřující kontrast a účel
b.
výrazy whatever, whenever
c.
nepočitatelná podstatná jména a množné číslo podstatných jmen
d.média – lidé pracující v médiích, jazyk v titulcích

2.
Obchod, reklama (dotace 0/0)
 
a.cestování - velká světová měst
b.
obchod – The Bagel Busines
c.historie vědy
d.
vyjadřování množství: all, ever, both, atd.
e.
interview – řízený rozhovor

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
příprava na průběžný test
34 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Požadavkem na úspěšné ukončení semestru je absolvování průběžných testů. Souhrnný výsledek ze všech testů musí činit minimálně 60 % z celkového počtu bodů. Poté je student připuštěn k ústní zkoušce, která komplexně ověřuje ústní projev studenta. Výsledná známka je pak stanovena průměrem celkového výsledku testů a výsledku ústní zkoušky. Hodnotící škála je následující: méně než 60 bodu F, 60 bodů a více E, 68 bodů a více D, 75 bodů a více C, 83 bodů a více B a 90 bodů a více A.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
40 %
Absolvování průběžného testu (testů)
15 %
Absolvování závěrečného testu
15 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
30 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
OXENDEN, C. -- LATHAM-KOENIG, C. English File Upper-Intermediate Third Edition Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2019. 200 s. ISBN 978-0-19-455843-3.
OXENDEN, C. New English File Advanced Student´s Book. Oxford: Oxford University Press, 2016. 168 s. ISBN 978-0-19-459458-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 16. 7. 2020.

Typ výstupu: