Sylabus předmětu LBOTS - Lesnická botanika speciální (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LBOTS
Název předmětu česky:
Lesnická botanika speciální
Název předmětu anglicky:
Special Forest Botany
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2/4 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (přednášející)
Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Samuel Lvončík (cvičící)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: Lesnická botanika obecná
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
1. získání základního přehledu o systému rostlinných organizmů a hub včetně významu jednotlivých skupin v ekosystémech, 2. získání schopnosti charakterizovat základní čeledě krytosemenných rostlin české květeny, 3. Praktické poznání 320 převážně lesních druhů cévnatých rostlin a u stanovištně významných druhů také znalost jejich ekologických nároků.
 
Obsah předmětu:
1.Fylogenetický systém nižších a vyšších rostlin a hub. Bakterie a jejich význam v ekosystémech. (dotace 0/0)
 
a.Bakterie, sinice a skupina oddělení řas, rozšíření a význam. Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy
b.
Řasovky a říše hub, včetně lišejníků, jejich rozšíření, ekologie a význam
c.Mechorosty a kapraďorosty se zaměřením na stanovištně významné druhy
d.Nahosemenné a krytosemenné rostliny, charakteristiky nejvýznamnějších čeledí krytosemenných rostlin
e.
Stanovištně významné kapraďorosty a semenné rostliny

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h0 h
cvičení
28 h
0 h
odborná exkurze
32 h
4 h
konzultace0 h
20 h
příprava na zkoušku30 h50 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
20 h
příprava na průběžný test
10 h
14 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
0 h
2 h
zpracování seminární práce
10 h
30 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je splnění zápočtového testu, při kterém musí posluchač prokázat praktickou znalost cca 320 druhů cévnatých rostlin (60 nejvýznamnějších je zkoušeno z herbářových položek, ostatní z obrázků). Dále stuent musí mít alespoň 60% úspěšnost v průběžných testech na semestrálních cvičeních. Požadována je 100 % účast na semestrálních i hlavních cvičeních (absenci lze omluvit pouze ze závažných důvodů). K zápočtovým požadavkům dále náleží odevzdání seminární práce (floristický soupis z vybraného území) a 10 herbářových položek cévnatých rostlin dle zadání.
Zkouška zahrnuje písemnou a ústní část. Písemnou tvoří 50 minutový test o dvou otázkách (jedna zaměřená na systematiku a druhá na charakteristiku čeledí krytosemenných roslin). V rámci ústní části probíhá 1) praktické poznávání nejběžnějších lesních druhů cévnatých rostlin a 2) jsou prověřovány znalosti o jejich ekologických nárocích. U všech dílčích částí zkoušky je požadovaná minimálně 50 % znalost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HEYWOOD, V. Flowering Plants of the World. London: B T Batsford Ltd, , 1996. 335 s. ISBN 0-7134-7422-X.
ŘEPKA, R. -- KOBLÍŽEK, J. Systematická botanika. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 210 s. ISBN 978-80-7375-024-4.
DEYL, M. -- HÍSEK, K. Naše květiny. 3. vyd. Praha: Academia, 2008. 690 s.
HROUDA, L. -- CHRTEK, J. -- KUBÁT, K. Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. 928 s. ISBN 80-200-0836-5.
MÁRTONFI, P. Systematika cievnatých rastlín. 1. vyd. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2003. 181 s. Vysokoškolské učebné texty. ISBN 80-7097-508-3.
CHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK ČR, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 7. 2020.

Typ výstupu: