Sylabus předmětu GESE - Geografie střední Evropy (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GESE
Název předmětu česky:
Geografie střední Evropy
Název předmětu anglicky:
Geography of Central Europe
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Mgr. Petr Klusáček, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (garant, přednášející)
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pátek
8.00-9.50
Aula (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
150
Pátek
10.00-10.50
Z9 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden30
Pátek
11.00-11.50
Z9 (ČP II.)O. KonečnýCvičení
Každý týden
30
Pátek12.00-12.50
Z9 (ČP II.)
CvičeníKaždý týden30
Pátek13.00-13.50Z9 (ČP II.)O. Konečný
Cvičení
Každý týden
30
Pátek14.00-14.50
Z9 (ČP II.)
Cvičení
Každý týden30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s regionem střední Evropy, který je pro potřeby kurzu vymezen jako území států Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo a Rakousko. Postupně bude region představen dle jednotlivých dílčích disciplín geografie (viz obsah předmětu). Důraz bude kladen na srovnání jednotlivých států, aby student rozuměl příčinám disparit. Využity budou zejména grafické prvky jako mapy, kartogramy, grafy.
 
Obsah předmětu:
1.
Vymezení, historický vývoj, post-socialismus (dotace 2/1)
2.
Fyzická geografie (dotace 4/2)
 
a.
Podnebí
b.
Reliéf
c.
Vodstvo
d.
Biogeografie

3.Obyvatelstvo a osídlení (dotace 2/1)
4.
Přírodní zdroje a nerostné suroviny (dotace 2/1)
5.Ekonomická geografie (dotace 8/4)
 
a.
Zemědělství
b.
Průmysl
c.
Transport a energie
d.
Turismus

6.
Přímé zahraniční investice a atraktivita regionu (dotace 2/1)
7.
Regionální disparity, výkonnost, příjmy (dotace 2/1)
8.Pozice států střední Evropy v Evropské unii a světě, obchod, politika (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
seminář12 h
workshop
1 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava prezentace
10 h
zpracování projektů10 h
Celkem
78 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět bude ukončen ústní zkouškou, ke které se student dostaví na základě uděleného zápočtu. Zápočet student získá za zpracování a představení posteru, který vypracuje na vybrané téma (téma si skupina studentů volí dle svého zájmu a doplňuje tak přednášenou problematiku). Závěrečná známka z předmětu je dána součtem bodů za představený poster (50 %), aktivitu v seminářích (10 %) a závěrečnou zkoušku (ústní rozprava)(40 %).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky40 %
Celkem
50 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KRÁL, V. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2.
DEMEK, J. -- MACKOVČIN, P. Zeměpisný lexikon ČR. 3. vyd. Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-80-7509-113-0.
TOUŠEK, V. -- KUNC, J. -- VYSTOUPIL, J. a kol. Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk, vydavatelství a nakladatelství, 2008. 411 s. ISBN 978-80-7380-114-4.
KONEČNÝ, O. Ekonomická geografie: proměny v globální ekonomice a průmyslu = Economic geography : changes in the global economy and industry. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. 116 s. ISBN 978-80-7509-079-9.
ŠVEJNAR, J. a kol. Česká republika a ekonomická transformace ve střední a východní Evropě. 1. vyd. Praha: Academia, 1997. 359 s. ISBN 80-200-0568-4.
WOKOUN, R. a kol. Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR. Praha: Linde, 2008. 189 s. ISBN 978-80-7201-698-3.
CIHELKOVÁ, E. Komparativní ekonomika: střední a východní Evropa. 1. vyd. Praha: VŠE, 1992. 125 s. ISBN 80-7079-866-1.
KASTNER, R T. Tržní prostor střední Evropa: mnoho kultur, jednaměna, nové šance. 1. vyd. [Brno]: Barrister & Principal, 2002. 191 s. ISBN 80-86598-35-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 7. 9. 2020.

Typ výstupu: