Sylabus předmětu FLZP - Funkce lesa v životním prostředí (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: FLZP
Název předmětu česky: Funkce lesa v životním prostředí
Název předmětu anglicky:
Functions of Forests in Environment
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty s celým rozsahem celospolečenských funkcí lesů a jejich praktickém využití v lesním hospodářství od úrovně správy majetku až po úroveň celospolečenskou. Studenti si osvojí metody hodnocení funkcí lesů a aplikace jejich výstupů do praxe.
 
Obsah předmětu:
1.
Funkce lesa v ŽP úvod do předmětu, základní pojmy, historie vnímání funkcí lesa, situace v Evropě a ve světě (dotace 2/2)
2.
Funkce lesa v legislativně správním prostředí, národní, evropské a mezinárodní legislativní prostředí, mezinárodní úmluvy a strategické dokumenty, ministerské konference (dotace 2/2)
3.
Hodnocení funkcí lesů - rozdělení funkcí lesů, kategorizace lesů dle funkcí, přístupy k hodnocení funkcí lesů, ekosystémové a ekonomické metody hodnocení funkcí (dotace 2/2)
4.
Bioprodukční funkce lesů - podstata, způsoby hodnocení, praktické aspekty (dotace 2/2)
5.
Ekologicko-stabilizační funkce lesů - podstata, způsoby hodnocení, praktické aspekty (dotace 2/2)
6.Hydricko-vodohospodářská funkce lesů - podstata, způsoby hodnocení, praktické aspekty (dotace 2/2)
7.
Edafická-půdoochranná funkce lesů - podstata, způsoby hodnocení, praktické aspekty (dotace 2/2)
8.
Sociálně-rekreační funkce lesů - podstata, způsoby hodnocení, praktické aspekty (dotace 2/2)
9.
Zdravotně-hygienická funkce lesů - podstata, způsoby hodnocení, praktické aspekty (dotace 2/2)
10.Uplatnění funkcí lesů v provozních podmínkách lesního hospodářství a ochrany a tvorby krajiny - I (dotace 2/2)
11.
Uplatnění funkcí lesů v provozních podmínkách lesního hospodářství a ochrany a tvorby krajiny - II (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h10 h
cvičení
28 h
10 h
odborná exkurze
4 h
0 h
konzultace
10 h
30 h
příprava na zkoušku
21 h
35 h
zpracování protokolů
21 h
27 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou (trvání min. 30 min.) v rozsahu teoretických znalostí. Zápočet je udělen za vypracování a obhájení semestrálního projektu a aktivní účast na cvičeních'minimálně z 80%.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VYSKOT, I. -- KAPOUNEK, L. -- KREŠL, J. -- MACKŮ, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- VOLNÝ, S. -- KUPEC, P. -- SCHNEIDER, J. -- ŠPAČEK, F. Klasifikace lesů ČR podle významnosti celkového reálného potenciálu celospolečenských funkcí. Praha: MŽP ČR, 1999. 18 s.
VYSKOT, I. a kol. Kvantifikace a hodnocení reálných efektů funkcí lesů České republiky.  Praha. 2000.
VYSKOT, I. -- KAPOUNEK, L. -- KREŠL, J. -- KUPEC, P. -- MACKŮ, J. -- ROŽNOVSKÝ, J. -- SCHNEIDER, J. -- SMÍTKA, D. -- ŠPAČEK, F. -- VOLNÝ, S. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: MŽP ČR, 2003. 210 s. ISBN 80-900242-1-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 11. 6. 2020.

Typ výstupu: