Sylabus predmetu ZTK - Základy technického kreslení (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZTK
Název předmětu česky:
Základy technického kreslení
Název předmětu anglicky: Fundamentals of Technical Drawing
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/4 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. (garant, tutor)
Ing. Eliška Máchová, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkSkupinaVyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Čtvrtek
7.00-10.50
B32
B-DESGN
B-DESGN
 
 
 
1
1
1
2
3
1
2
 
 
 
CvičeníKaždý týden36
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem technického kreslení je vytvoření názorného grafického zobrazení daného objektu, či myšlenky, podle daných pravidel, tak aby bylo srozumitelné nejen autorovi. Jedná se zde o zhotovování technické dokumentace - výrobní dokumentace s přímou vazbou na výkresovou dokumentaci - a to od všeobecných zásad a pravidel až po dřevařské a truhlářské specifika kreslení výkresové dokumentace v praxi. Dále je jeho účelem rovněž učit se a rozvíjet technické myšlení a znalost číst výkresy a schémata, což má úzkou spojitost při studiu dalších odborných předmětů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod (dotace 0/0)
 
a.
Význam technického kreslení.
b.Pomůcky, pro kreslení, a podklady (nosiče), pro technickpou dukumentaci (originál, kopie).
c.
Technika kreslení a ergonomie (ruční rýsování s pomůckami - prvítko, kružítko, šablony atd.), v počítači a kreslení technicky jen rukou.

2.
Význam a druhy norem. (dotace 0/0)
 
a.Význam a druhy norem.
b.
Technická dokumentace - druhy, formáty a jejich skládání, úprava a popsování.
c.
Výrobní dokumentace s přímou vazbou na na výkresovou dokumentaci.
d.
Druhy a požití čar na technické dokumentaci.
e.
Technické písmo - typy písma a jeho užívání na výkresech.

3.Zobrazování na technické dokumentaci- výkresech (dotace 0/0)
 
a.Druhy promítání - pravoúhlé promítání a názorná promítání.
b.Druhy obrazů, vlastnosti a jejich zásady kreslení na výkresech (pohledy, částečné pohledy, místní pohled, řezy a průřezy).
c.
Nedokončený a přerušený obraz.
d.
Vynesené podrobnosti a jejich zobrazování.

4.Kótování na technické výkresové dokumentaci. (dotace 0/0)
 
a.
Základní pojmy, pravidla a všeobecné zásady kótování dle platných norem.
b.
Prvky kót a jejich vlastnosti, zapisování kót.
c.Pravidla kótování geometrických prvků (poloměry, průměry, zkosení, délka kruhových oblouků a koule).
d.
Kótování nedokončených a přerušených obrazů.
e.
Soustavy kót.
f.
Pravidla kótování konstrukčních prvků součástí - otvory.
g.
Kótování průřezů vlysů z masivního dřeva.
h.
Odkaz a odkazové čáry.
i.Kótování průřezů vlysů z masivního dřeva.

5.
Tolerování rozměrů (dotace 0/0)
 
a.
Základní pojmy.
b.
Soustava tolerancí a uložení.
c.
Tolerování délkových a úhlových parametrů.
d.
Zapisování tolerancí na výkresech.

6.Struktura povrchu (dotace 0/0)
 
a.
předepisování jakosti povrchu
b.
drsnost povrchu
c.
stupně opracování a značení, včetně povrchové úpravy dílců se zaměřením pro truhlářskou výrobu

7.
Kresba rukou, jako základní prostředek ve vyjadřování se technika (dotace 0/0)
 
a.Získat dovednost v kreslení náčrtů, technických obrazů rýsovacími pomůckami (pravítka, kružítka, šablony atd.) i kreslení od ruky včetně prostorového promítání.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
56 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test8 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
- Předmět ukončen udělením zápočtu.
- Podmínkou udělení zápočtu je:
v pořádku napsaná zápočtová grafická písemka v klasifikačním ohodnocení A-E podle Studijního a zkušebního řádu, kdy studenti ukončují předmět zápočtem nebo zkouškou v řádném termínu, případně ve 2 opravných termínech.

- Podmínkou možnosti přihlášení se a absolvování zápočtové písemky:
1)100%účast na cvičeních s výjimkou pracovní neschopnosti z důvodu nemoci aj. pádných důvodů řádně doložených omluvným dokladem (neschopenka, doklad z úřadu, úmrtní list s účastí na pohřbu aj.)
2)absolvované na daný termín a v pořádku napsané tři semestrální grafické testy na zadanou problematiku v klasifikačním ohodnocení A-E a to s možností jednoho opravného termínu, pro daný test.
3)splněné a na daný termín odevzdané zadané dílčí semestrální grafické práce na zadanou problematiku. Programy, které budou vráceny k opravě či přepracování po termínu odevzdání, musí být nejpozději odevzdány do konce zápočtového týdne.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. -- KOTÁSKOVÁ, P. Odborné kreslení pro truhláře. Praha: Informatorium , 2008. 180 s. ISBN 978-80-7333-069-9.
CIBULKA, V. ODBORNÉ KRESLENÍ pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních. Praha: SOBOTÁLES, 2010. 165 s. ISBN 978-80-86817-41-5.

Doporučená:
FOŘT, P. -- KLETEČKA, J. Technické kreslení. Brno: CP Books, 2005. 252 s. ISBN 80-251-0498-2.
ČSN 01 3610 (013610) Výkresy ve dřevozpracujícím průmyslu = Drawings in woodworking industry. 20 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 9. 6. 2020.

Typ výstupu: