Sylabus předmětu FKV - Funkce krajinné vegetace (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FKV
Název předmětu česky: Funkce krajinné vegetace
Název předmětu anglicky:
The Function of Landscape Vegetation
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Čtvrtek
13.00-14.50
B35
N-KJNI
 
 
1
1
2
P. Kupec, J. DeutscherPřednáškaKaždý týden38
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty se základními funkčními prvky dřevinné vegetace v krajině a jejich vlivy na složky životního prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Úvodní so předmětu - organizace předmětu, studijní literatura, úvod do funkcí DV, systemizace funkcí DV, základní pojmy. (dotace 2/0)
2.
Funkce DV v legislativně-správním prostředí ČR a EU. (dotace 2/0)
3.
Bioprodukční a ekologicko stabilizační funkce DV (dotace 2/0)
4.
Hydricko-vodohospodářská a edaficko-půdoochranná funkce DV (dotace 2/0)
5.
Sociálně-rekreační a zdravotně-hygienická funkce DV (dotace 2/0)
6.
Metody hodnocení funkcí DV - možnosti a způsoby hodnocení funkcí DV v krajině. (dotace 2/0)
7.
Metoda Kvantifikace a kvantitativní hodnocení funkcí lesů (dotace 2/0)
8.
Metoda Oceňování biotopů + soustava Natura 2000 (dotace 2/0)
9.
Metoda Oceňování sociálně-ekonomické významnosti základních mimoprodukčních funkcí lesů (dotace 2/0)
10.
Základní funkční typy DV v krajině. (dotace 2/0)
11.
Péče o DV rostoucí mimo les I (dotace 2/0)
12.
Péče o DV rostoucí mimo les II (dotace 2/0)
13.Terénní exkurze - prvky DV v krajině (dotace 2/0)
14.
Terénní exkurze - prvky DV v krajině (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
odborná praxe
10 h
konzultace
0 h
příprava na zkoušku
46 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška, kde požadovanými znalostmi jsou znalosti funkci dřevinné vegetace v krajině, funkčních typů a struktur dřevinné vegetace v krajině a základní přístupy k managementu typů a struktur dřevinné vegetace v krajině.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VYSKOT, I. a kol. Kvantifikace a hodnocení funkcí lesů České republiky. Praha: 131 Margaret, 186 s. ISBN 80-900242-1-1.
SEJAK, J. -- DEJMAL, I. a kol. Hodnocení a oceňování biotopů České republiky. 1. vyd. Praha: Český ekologický ústav, 2003. 428 s. ISBN 80-85087-54-5.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.
CHYTRÝ , M. -- KUČERA, T. -- KOČÍ, M. Katalog biotopů České republiky. Praha: AOPK ČR, 2001. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-KJNI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 6. 2020.

Typ výstupu: