Sylabus predmetu PLNT - Plasty, lepidla, nátěrové hmoty I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PLNT
Název předmětu česky:
Plasty, lepidla, nátěrové hmoty I
Název předmětu anglicky: Plastics, Adhesives and Paint Matters I
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Během účasti na zahraniční mobilitě může student navštěvovat předmět s podobnou studijní náplní po odsouhlasení vyučujícím, nebo absolvovat po návratu ve zkouškovém období 6 nejdůležitějších laboratorních cvičení po dohodě s vyučujícím. Z těchto 6 laboratorních cvičení musí vypracovat a odevzdat protokoly a následně složit zkoušku.
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Petr Čech, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Josef Hlavatý, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška a ne Plasty, lepidla a nátěrové hmoty I
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
RočníkSkupina
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Úterý
11.00-12.50
T-labB-DESGN
B-DESGN
1
1
1
2
P. Čech, J. Hlavatý
Cvičení
Každý týden12
Úterý
15.00-16.50T18B-DESGN
 
 
 
1
1
2
3
 
 
 
 
D. TesařováPřednáška
Každý týden
36
Úterý17.00-18.50
T-lab
B-DESGN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
P. Čech, J. HlavatýCvičení
Každý týden
13
Středa
7.00-8.50
T-lab
B-DESGN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
P. Čech, J. Hlavatý
Cvičení
Každý týden
12
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání základních znalostí makromolekulární chemie, polymeračních reakcí vedoucích k tvorbě polymerů, fyzikálně-mechanických a chemických vlastností polymerů. Získání základní orientace v plastech používaných ve výrobě i navrhování nábytku. Seznámení se základními zástupci plastů a kaučuků, jejich výrobou, způsoby aplikace ve výrobě nábytku. Základní úvod do teorie lepení, seznámení se základními požadavky na vlastnosti lepidel používaných ve výrobě nábytku, základními technologiemi lepení aplikovanými ve výrobě nábytku a také základními zástupci lepidel používaných ve výrobě nábytku.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní pojmy z makromolekulární chemie (dotace 1/1)
2.
Reakce vedoucí ke vzniku plastů (dotace 1/1)
3.
Tvary makromolekul, fáze plastů a jejich vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti polymerů a plastů (dotace 1/0)
4.Termomechanické křivky amorfních a krystalických polymerů (dotace 1/0)
5.Plasty definice, složení a rozdělení (dotace 1/1)
6.
Základní typy plastů a jejich vlastností a příklady jejich použití ve výrobě nábytku (dotace 1/1)
7.Základní typy kaučuků a pryží, jejich vlastnosti a příklady jejich použití ve výrobě nábytku (dotace 1/0)
8.
Způsoby výroby, tváření a tvarování plastů (dotace 1/0)
9.
Ekologie a plasty, současné trendy ve vývoji plastů (dotace 1/0)
10.Definice lepidel, definice a vlastnosti lepeného spoje (dotace 1/2)
11.Teorie lepení (difúzní, kolíčková, elektrostatická) (dotace 1/2) (dotace 1/2)
12.
Základní vlastnosti lepidel, úhel smáčivosti, reologie lepidel v tekutém stavu, při tvorbě lepidlového filmu a ve vytvrzeném stavu v lepeném spoji (dotace 1/2)
13.
Složení lepidel (dotace 1/2)
14.Způsoby namáhání lepeného spoje, způsoby složení lepeného spoje, vady lepeného spoje. (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
laboratorní práce
28 h
příprava na zkoušku16 h
zpracování protokolů
12 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je úspěšně ukončen po absolvování 11 laboratorních cvičení, odevzdání protokolů z těchto cvičení a složení ústní zkoušky. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek. První otázka je z oblasti plastů a gumy a druhá otázka je z oblasti lepidel a technologií lepení používaných ve výrobě nábytku.
Zkouška má prokázat základní znalosti a dobrou orientaci v oboru.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích30 %
Absolvování průběžného testu (testů)
20 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
50 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TESAŘOVÁ, D. -- HLAVATÝ, J. -- ČECH, P. Povrchové úpravy dřeva. 1. vyd. Praha: grada Publishing , a.s., 2014. 136 s. 168. ISBN 978-80-247-4715-6.
Plasty a kaučuk = Plastics and rubber. Praha: ISSN 0322-7340.
MITTAL, K L. -- PIZZI, A. Wood adhesives. Boca Raton: CRC Press, 2011. 451 s. ISBN 978-90-04-19093-1.
EHRENSTEIN, G W. Polymerní kompozitní materiály. 1. vyd. Praha: Scientia, 2009. 351 s. ISBN 978-80-86960-29-6.
HAVELKA, P. -- MULLER, M. -- BROŽEK, M. TECHNOLOGIE LEPENÍ.  [online]. 2004. URL: http://www.tmvydavatelstvi.cz/svarovani/.
MULLER, M. -- BROŽEK, M. TECHNOLOGIE LEPENÍ.  [online]. 2004. URL: http://www.tmvydavatelstvi.cz/svarovani/0402/.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 19. 8. 2020.

Typ výstupu: