Sylabus předmětu GPAR - Geologie a pedologie (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GPAR
Název předmětu česky:
Geologie a pedologie
Název předmětu anglicky: Geology and Soil Science
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout odpovědný základ práce s půdou ve městě pro budoucí odborníky v péči o stromy a to zvláště se zřetelem na pěstování a výsadbu dřevin, hnojení a závlahy a pro hodnocení příčin špatného zdravotního stavu dřevin z pohledu změny půdních vlastností - a to na základě základních informací o zvětrávacích procesech a složení zemské kůry.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice, vazba jednotlivých skupin minerálů na složení zemské kůry. Systematika minerálů; prvky, sulfidy, halogenidy, oxidy a hydroxidy, karbonáty, sulfáty, fosfáty a silikáty. (dotace 2/0)
 
a.
Prvky (grafit, síra), sulfidy (pyrit, chalkopyrit), halogenidy (fluorit, halit), oxidy a hydroxidy (křemen, chalcedon, opál, rutil, magnetit, hematit, goethit, skupina limonitu, skupina psilomelanu
b.
Karbonáty (kalcit, aragonit, dolomit, magnezit, siderit, azurit, malachit), sulfáty (sádrovec, anhydrit, baryt), fosfáty (skupina apatitu). I. část silikátů: 1. nesosilikáty (skupina olivínu, skupina granátu, andalusit, kyanit), 2. sorosilikáty (epidot), 3. cyklosilikáty (turmalín)

2.
Městské prostředí a horniny. (dotace 2/0)
 
a.Petrologie.
Horniny intruzivní - abysální a hypabysální, horniny výlevné - paleovulkanity a neovulkanity. Horniny usazené - sedimenty litogenní, biogenní a chemogenní, směsné usazeniny. Zpevněné a nezpevněné sedimenty.
Horniny přeměněné - parahorniny, ortohorniny; systematika metamorfitů podle chemismu.
b.
Horninový materiál v městkých půdách a jeho nejdůležitěší složky. Inosilikáty (skupina amfibolů s tzv. obecným amfibolem, aktinolitem a tremolitem, skupina pyroxenů s augitem), fylosilikáty (skupina jílových minerálů, mastek, skupina serpentinu, skupina chloritu, skupina slíd s muskovitem, biotitem a lepidolitem) a tektosilikáty (sodno-vápenaté živce s albitem a labradoritem, draselné živce s ortoklasem, zástupce živců s leucitem, skupina zeolitů s natrolitem a analcimem).

3.
Strukturní substráty a jejich použití (dotace 2/2)
 
a.
Arborista a strukturní substráty při výsadbách do půd ve městech
b.
Substráty pro výsadby, kontejnerové substráty, bio-substráty.
c.
Speciální komposty.

4.
Arborista, hornina, půda a strom ve městě. (dotace 2/2)
 
a.
Jíly a konfliktní situace se stavebními strukturami. Jílovité půdy, odčerpávání vody z podzákladových jílů.
b.
Sanační zásahy na stanovištích dospělých stromů.

5.
Hlavní terénní cvičení, intravilán města. (dotace 0/24)
6.Půda, co je to půda.
Fyzikální vlastnosti půdy.
Půdní druh, smysl jeho určování pro arboristickou praxi. Půda a zemina.
Význam hodnocení stupně pH pro arboristickou praxi.
(dotace 2/2)
 
a.
Půdní pufrovitost a její význam.
b.
Chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti půdy.

7.
Urbánní půdy a organická hmota v nich. (dotace 0/0)
 
a.
Půdní biologie a organická hmota půdy.

8.
Horniny intruzivní - hlubinné (abysální, plutonické) a žilné (hypabysální). Horniny efuzivní (vulkanické, extruzivní).
Granity, aplity, pegmatity, ryolity, paleoryolity (granitové porfyry). Syenity, granodiority, syenitové porfyry, trachyty, fonolity, andezity. Diority. Gabra, amfibolovce (hornblendity), skupina čedičů s diabázy, melafyry a bazalty.
(dotace 2/2)
 
a.
Detailní charakteristika zdrojových hornin městských substrátů.

9.Města ČR na sedimentárních horninách. (dotace 2/2)
 
a.
Horniny usazené. Psefity (brekcie, slepence), psamity (pískovce, křemence, litické pískovce, arkózy), aleurity (spraše), pelity (jíly, slíny, jílovité břidlice). Vápence, dolomity, travertiny, opuky. Silicity (rohovce, pazourek, buližníky). Rašeliny.

10.
Půdní procesy, půdní horizonty.
Půdní taxonomie, klasifikační systémy.
Základní pedogenetické procesy vzniku půdních jednotek ve městech.
(dotace 2/2)
 
a.Referenční třídy půd. Půdní typy, subtypy a variety.
Diagnostické horizonty půd.

11.
Města a referenční třída Leptosolů, Regosolů, Fluvisolů, Vertisolů - půdní procesy a význam pro hospodaření z pohledu priorit arboristy při práci v intravilánu města. (dotace 0/0)
12.
Kyselé a neutrální metamorfity (ortoruly, pararuly, granulity, svory, fylity). Bazické a ultrabazické metamorfity (amfibolity, horniny tvořené mastkem a chlority, serpentinity, mramory) a jejich role v substrátech měst ČR. (dotace 2/2)
13.Typické půdy měst ČR.
Rereferenční třídy Černosolů, Andosolů, Luvisolů, Kambisolů, Podzosolů, Stagnosolů, Glejsolů a Organosolů.
Referenční třída Antroposolů a její půdní typy kultizem a antrozem - půdní procesy a význam pro hospodaření na daném pozemku.
(dotace 0/0)
14.Regionální geologie České republiky.
Co pro arboristu znamená regionální geologie místa, kde pracuje s jednotlivou dřevinou? Co může arborista očekávat v konkrétních částech ČR? Česká vysočina (Český masiv), Západní Karpaty, Středoevropská nížina, Panonská pánev.
(dotace 2/2)
 
a.Arborista a geologické síly okolo nás.

15.
Města a základní půdní typy České republiky z hlediska jejich praktické determinace v terénu. Odběr vlastních půdních vzorků. (dotace 0/4)
16.
Arborista a specifické znaky městských půd.
Půda a posypové soli, půda a zimní údržba vozovek.
(dotace 2/0)
 
a.
Strom ve městě, akutní a chronické působení atmogenních polutantů na půdu, přímé a nepřímé dopady, specifické změny půdních fyzikálně-chemických vlastností.

17.Kap. 10.3. Biochemické vlastnosti půd. Stanovení aktivity půdní katalázy.
Kap. 7.2., 7.8., 7.9., 7.11. Charakteristika mechanických a hydrofyzikálních vlastností půdy. Charakteristika vzdušného režimu půdy.
Stanovení konstantní hmotnosti. Stanovení objemové hmotnosti w a objemové hmotnosti redukované d. Výpočet sušiny a obsahu vody x. Stanovení hmotnostní vlhkosti w. Výpočet objemové vlhkosti Q.
Stanovení konstantní hmotnosti. Stanovení měrné hmotnosti s. Výpočet pórovitosti P, provzdušněnosti A a nasycenosti půdních pórů RNP.
(dotace 0/2)
18.
Arborista a aktivní práce s půdou ve městě.
Kompostování.
Kompostování a péče o půdu. Zelené hnojení. Mulčování. Procesy, hygienické problémy, kompostovací techniky.
(dotace 2/0)
 
a.Parametry kvalitního kompostu, jeho použití. Význam kompostu. Průmyslové komposty.

19.
Kap. 8.2. Fyzikálně chemické vlastnosti lesních půd. Kap. 9.1. Chemické vlastnosti lesních půd. Stanovení konstantní hmotnosti, ztráty žíháním y a okamžitého obsahu výměnných bazických kationů S.
Kap. 8.1. Stanovení půdní reakce Kap. 8.2. Stanovení fyzikálně chemických vlastností lesních půd). Stanovení hodnoty půdní reakce pH/H20 a pH/KCl. Stanovení maximální sorpční kapacity výměnných bazických kationů T a stupně nasycenosti sorpčního komplexu V.
(dotace 0/2)
20.Půda a rostlina.
Jak rostlina vnímá významnost půdy z pohledu své minerální výživy.
(dotace 2/0)
 
a.Arborista, půda a rostlina.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
19 h
cvičení
20 h
0 h
laboratorní práce8 h0 h
odborná exkurze24 h0 h
příprava na zkoušku
35 h
70 h
příprava na průběžný test
10 h
0 h
příprava prezentace5 h11 h
zpracování projektů
10 h0 h
zpracování seminární práce
0 h
40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet sestávající ze čtyř dílčích částí s důrazem na prakticky využitelné informace pro studující obor. Splnění podmínek zápočtu je přitom podmíněno 80% procentní úspěšností v káždé jeho dílčí části.
Zkouška sestávající z písemné a ústní části. V obou dvou těchto částech je kladen důraz z 30% na geologické znalosti a ze 70% na pedologické znalosti, což vyplývá z požadavků provozní praxe arboristických společností a městských správ zeleně v ČR.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAJER, A. -- KUČERA, A. -- VRANOVÁ, V. Geologie. Brno, LDF MENDELU: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/skripta/Geologie_skripta.pdf, 2014. 103 s.
BIČÍK, I. a kol. Půda v České republice. Praha: Pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství vydal Consult, 2009. 255 s. ISBN 978-80-903482-4-0.
KACHLÍK, V. Základy geologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 342 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0212-1.
REJŠEK, K. Půdy a pedogeneze.  [online]. In Petrologie. s. 204--211. URL: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/ps06/2722682/petro/index.htm.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2005. 158 s. ISBN 80-7040-747-6.
REJŠEK, K. Alkalizace půdy. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 2, s. 50--51. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Fyzikálně-chemické a biochemické vlastnosti urbánních půd. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 1, s. 42--43. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Kontaminace městských půd. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 4, s. 52. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Město a vliv stanoviště na strom. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 10, s. 50--51. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Město a vliv stromu na stanoviště. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 11, s. 52--53. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Nedostatek minerálních živin. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2014. sv. 13, č. 3, s. 64--65. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Půda ve městech, její fyzikální a chemické vlastnosti. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 12, s. 58--59. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. Půda ve městech. Zahradnictví = Záhradníctvo : Měsíčník pro profesionální zahradníky. Odborný recenzovaný časopis. 2013. sv. 12, č. 4, s. 54--55. ISSN 1213-7596.
REJŠEK, K. -- GRYNDLER, M. -- MIKO, L. -- ŠANTRŮČKOVÁ, H. Život v půdě 1. Vesmír. 2006. č. 4, s. 212--219. ISSN 0042-4544.
MIKO, L. -- ŠANTRŮČKOVÁ, H. -- GRYNDLER, M. -- REJŠEK, K. Život v půdě 2. Vesmír. 2006. č. 5, s. 284--290. ISSN 0042-4544.

Doporučená:
JELÍNEK, S. -- BAJER, A. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 83 s. ISBN 80-7157-610-7.
CHLUPÁČ, I. -- KOVANDA, J. -- STRÁNÍK, Z. Geologická minulost České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 436 s. ISBN 80-200-0914-0.
Historická geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 199 s. ISBN 80-244-0410-9.
Lesnická geologie. 3. vyd. Praha: SPN, 1993. 233 s. ISBN 80-7157-065-6.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 151 s. ISBN 80-7040-630-5.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2004. 224 s. ISBN 80-7040-667-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-ARBO Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-ARBO Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 6. 2020.

Typ výstupu: