Sylabus předmětu GEOLL - Geologie (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GEOLL
Název předmětu česky:
Geologie
Název předmětu anglicky: Geology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Marie Balková (cvičící, přednášející)
Ing. David Juřička, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Geologie je základní předmět, aplikovaný pro potřeby lesního hospodářství. Posluchač se učí znát hlavní horninotvorné minerály a hlavní druhy hornin, jejich minerální sílu a živiny, jakož i klasifikací. Důležitou součástí předmětu je seznámení posluchačů s principy vzniku i zvětrávání hornin, základy geomorfologie, hydrogeologie a inženýrské geologie. Posluchači musí rovněž poznat geologickou stavbu ČR a umět aplikovat získané geologické poznatky v navazujících předmětech odborného lesnického studia.
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik, vývoj a význam geologických věd (dotace 2/2)
2.
Základy stavby a složení zemské kůry, pláště a jádra (dotace 2/2)
3.Hlavní horninotvorné nerosty (dotace 6/6)
 
a.
Silikáty
b.
Oxidy
c.
Karbonáty
d.Další skupiny nerostů (sulfidy, sulfáty,..., prvky)

4.
Nejrozšířenější horniny ČR - systém (dotace 6/6)
 
a.Horniny vyvřelé
b.Horniny sedimentární
c.
Horniny metamorfované

5.
Základy endogenních a exogenních sil (dotace 2/2)
6.
Základy geomorfologie (dotace 2/2)
7.Vztah klimatu, stavby a složení hornin k zvětrávání a tokům materiálů v krajině (dotace 2/2)
8.
Geologie regionální a geologické mapy (dotace 2/2)
9.Lesnická geologie užitá (dotace 2/2)
10.
Základy inženýrské geologie (dotace 2/2)
11.
Základy hydrogeologie (dotace 2/2)
12.
Geologie tropických a aridních oblastí (dotace 2/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
24 h
cvičení
2 h2 h
práce v terénu24 h24 h
konzultace5 h5 h
projektová práce
10 h
10 h
příprava na zkoušku
30 h
30 h
příprava na průběžné hodnocení
2 h
2 h
příprava prezentace
3 h
3 h
zpracování protokolů2 h2 h
zpracování seminární práce10 h10 h
Celkem112 h112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška: zvládnutí učiva v rozsahu přednášek a základní doporučené literatury, které se nepřekrývají. Písemná a ústní zkouška, jíž předchází udělení zápočtu.
Požadavky na zápočet: praktická zkouška poznávání hlavních horninotvorných minerálů i jednotlivých hornin (tři oddělené písemné testy s praktickým poznávaním zkušebních vzorků).
Pro bezproblemové ukončení předmětu je třeba se soustavně vzdělávat, a to jak v rámci přednášek a cvičení, tak i samostudiem.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JELÍNEK, S. -- BAJER, A. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 83 s. ISBN 80-7157-610-7.
LAŠTOVIČKA, Z. -- JELÍNEK, S. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: VŠZ, 1987. 121 s.
Lesnická geologie. 3. vyd. Praha: SPN, 1993. 233 s. ISBN 80-7157-065-6.
JELÍNEK, S. Lesnická geologie. Brno: MZLU, 1998. 197 s.
HRUŠKA, B. -- JELÍNEK, S. Lesnická geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 197 s. ISBN 80-7157-321-3.

Doporučená:
CHLUPÁČ, I. -- KOVANDA, J. -- STRÁNÍK, Z. Geologická minulost České republiky. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 436 s. ISBN 80-200-0914-0.
NOVÁK, Z. a kol. Geologie Brna a okolí. 1. vyd. Praha: Český geologický ústav, 2000. 90 s. ISBN 80-7075-416-8.
Historická geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 199 s. ISBN 80-244-0410-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace B-LESN-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-LESN-TROP Lesnictví tropů a subtropů, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-LESN-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 6. 2020.

Typ výstupu: