Sylabus předmětu Z-ZOOL - ZS-Zoology (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
Z-ZOOL
Název předmětu česky:
ZS-Zoology
Název předmětu anglicky:
Zoology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
Mgr. Jan Šipoš, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout studentům: 1) Nutné základy pro práci ve statistickém rozhraní R; 2) Nezbytný teoretický základ pro aplikaci zobecněných lineárních modelů; 3) Znalosti umožnující posouzení kvality modelu a jeho správnou interpretaci. Studenti získají praktické znalosti v oblasti moderních postupů při zpracování zoologických dat a budou schopni sami zvolit správný postup při statistických analýzách.
 
Obsah předmětu:
1.
Obecný úvod do práce se statistickým softwarem R (dotace 6/0)
 
a.
Instalace programu a vysvětlení grafického rozhraní
b.Vysvětlení syntaxe programovacího jazyka

2.
Problematika obecných lineárních modelů a zobecněných lineárních modelů (dotace 4/0)
 
a.
Struktura modelu (lineární prediktor, link funkce, rozdělení reziduálů)
b.
Metody odhadu (nejmenší čtverce, maximální věrohodnost)

3.
Úvod do explorativní analýzy dat (dotace 2/0)
 
a.
Problematika validace modelu
b.
Problematika interpretace modelu
c.Vizualizace dat

4.
Problematika složitosti modelu (dotace 2/0)
 
a.
Přefitování modelu
b.
Kolinearita

5.
Teorie GLM modelů s Poissonovým rozložením reziduálů (dotace 1/0)
 
a.Struktura modelu
b.
Ověření modelu

6.
Problematika nedostatečné a nadměrné disperze v GLM modelech. (dotace 1/6)
 
a.Disperzní statistika
b.
Disperzní parametr

7.Teorie GLM modelů s negativně binomickým rozložením reziduálů (dotace 1/8)
 
a.
Struktura modelu
b.
Ověření modelu

8.Teorie GLM modelů s binomickým rozložením reziduálů (dotace 2/0)
 
a.
Struktura modelu
b.
Ověření modelu

9.
Teorie GLM modelů s Gamma rozložením reziduálů (dotace 4/6)
 
a.Struktura modelu
b.
Ověření modelu

10.Řešení heteroskedasticity a kolinearity reziduálů pro GLM modely (dotace 5/6)
 
a.
Zobecněné nejmenší čtverce
b.
Kovarianční struktura

11.
Opakování předchozích diskutovaných témat. (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
26 h
seminář
26 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
42 h
zpracování projektů
30 h
Celkem
166 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení; předmět je ukončen praktickou zkouškou na počítači v podobě statistického vyhodnocení zoologických dat v programu R. Doba trvání zkoušky bude 60 min., pro úspěšné splnění zkoušky bude nutné dosáhnout minimálně 60 % bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CRAWLEY, M. The R Book. United Kingdom: Wiley; 2 edition, 2012. 1076 s. ISBN 978-0-470-97392-9.
WALKER, N. -- ZUUR, A. -- IENO , E. Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R (Statistics for Biology and Health) . New York: Springer; 2009 edition, 2009. 580 s. ISBN 978-0-387-87458-6.
EVERITT , B. -- HOTHORN, T. A Handbook of Statistical Analyses Using R. USA: Chapman and Hall, 2006. 304 s. ISBN 978-1-58488-539-9.
CORE TEAM, R. The R Manuals .  [online]. 2020. URL: https://cran.r-project.org/manuals.html.

Doporučená:
CRAWLEY, M. Statistics: An Introduction Using R . London, UK: Wiley; 2 edition, 2014. 345 s. ISBN 978-1-118-94109-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: