Sylabus předmětu Z-FYZ - ZS-Physics I (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
Z-FYZ
Název předmětu česky:
ZS-Physics I
Název předmětu anglicky: Physics I
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Martin Čermák, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po absolvování předmětů budou studenti schopní orientace v základních problémech klasické Newtonovské mechaniky. Budou schopni statisticky zpracovat výsledky z fyzikálních měření, matematicky zpracovat základní úlohy z kinematiky a dynamiky a budou rozumět pojmům polohový vektor, vektor rychlosti a zrychlení, síla, práce, energie.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvodní hodina (dotace 2/2)
 
a.
základní fyzikální pojmy
b.
jednotky SI
c.přepočty jednotek

2.
Matematický úvod (dotace 2/2)
 
a.
vektorový počet (sčítání vektorů, vektorový a skalární součin)
b.
stručný úvod do derivací a integrálů

3.
Měření fyzikálních veličin (dotace 2/2)
 
a.statistické zpracování dat
b.
střední kvadratická odchylka
c.
šíření chyb
d.Gaussova funkce

4.
Kinematika hmotného bodu (dotace 2/2)
 
a.
polohový vektor
b.
vektor rychlosti
c.
vektor zrychlení
d.
tečné a normálové zrychlení

5.
Pohyb po kružnici (dotace 2/2)
 
a.
úhlová rychlost
b.
úhlové zrychlení
c.
souvislosti mezi translačním pohybem a pohybem po kružnici

6.Dynamika hmotného bodu (dotace 2/2)
 
a.1. Newtonův pohybový zákon
b.
2. Newtonův pohybový zákon
c.3. Newtonův pohybový zákon
d.
Princip superpozice

7.
Síly ve fyzice (dotace 2/2)
 
a.tíhová síla
b.třecí síla
c.
síla působící na těleso na pružině
d.
Lorentzova síla

8.
Zákony zachování (dotace 2/2)
 
a.
zákon zachování energie
b.
zákon zachování hybnosti
c.
zákon zachování momentu hybnosti
d.konzervativní a nekonzervativní síly

9.
Hybnost a energie (dotace 2/2)
 
a.
hybnost
b.
mechanická energie
c.práce
d.
výkon
e.
účinnost

10.
Harmonický oscilátor (dotace 2/2)
 
a.
periodický pohyb
b.
kinetická a potenciální energie harmonického oscilátoru

11.
Soustavy částic (dotace 2/2)
 
a.těžiště
b.
pružné srážky
c.
nepružné srážky

12.
Dynamika rotačního pohybu (dotace 2/2)
 
a.
moment setrvačnosti
b.
moment hybnosti
c.
moment síly
d.Steinerova věta

13.
Gravitační pole (dotace 2/2)
 
a.
Keplerovy zákony
b.
Newtonův gravitační zákon
c.
gravitační potenciální energie

14.
Mechanika tekutin (dotace 2/2)
 
a.tlak
b.
Bernoulliho rovnice

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace
14 h
příprava na zkoušku70 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
Celkem154 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet, Zkouška
Zápočet je udělen po úspěšném vykonání písemných testů. Minim. požadavek je zisk 60% možných bodů.

Předmět bude zakončen ústní zkouškou.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HALLIDAY, D. -- WALKER, J. -- RESNICK, R. Fyzika. Praha: VUTIUM, 2000.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
LEIGHTON, R B. -- SANDS, M. Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. 1. vyd. Praha: Fragment, 2002. 435 s. ISBN 80-7200-421-2.
FEYNMAN, R P. -- GOTTLIEB, M A. -- LEIGHTON, R. Feynmanovy přednášky z fyziky: doplněk k Feynmanovým přednáškám z fyziky. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007. 168 s. ISBN 978-80-253-0391-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: