Sylabus predmetu Z-OPR - ZS-General Plant Production (AF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
Z-OPR
Název předmětu česky:
ZS-General Plant Production
Název předmětu anglicky:
General Plant Production
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Jan Křen, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. (přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předat posluchačům všeobecné profesní znalosti o efektivním využívání půdy, vegetačních a produkčních faktorů při hospodaření v krajinném prostoru. Naučit je analyzovat a řešit základní problémy při pěstování polních plodin, samostatně rozhodovat a plánovat pěstitelská opatření v rámci agrosystémů v zemědělské praxi s důrazem na omezení nedativních dopadů na půdu a na životní prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Vegetační a produkční faktory a jejich využívání při pěstování rostlin. Stanoviště a jeho charakteristiky, produktivita stanoviště, nosná kapacita prostředí, půdní úrodnost, bioenergetický potenciál půdy. (dotace 2/2)
2.
Rozdělení produkčního území ČR do výrobních oblastí a rajonizace rostlinné produkce jako základ efektivního hospodaření. (dotace 2/2)
3.Systémové pojetí rostlinné produkce. Historie vývoje zemědělských systémů. (dotace 4/0)
4.
Možnosti regulace vzdušných, tepelných i vlhkostních poměrů v rizosféře zpracováním půdy, význam zpracování půdy. Půdní dospělost. Základní operace v systému zpracování půdy, zaorávání organické hmoty do půdy, zhutnění půd. (dotace 4/8)
5.Předseťová příprava půdy, seťové lůžko. Tradiční, půdoochranné a minimalizační technologie zakládání porostů jednotivých druhů polních plodin. (dotace 4/8)
6.
Zásady střídání plodin na půdě a osevní postupy jako faktor umožňující udržení úrodnosti půdy a rovnováhy v krajině. Ekologický význam střídání plodin, meziplodiny jako ochrana půdního fondu. Zařazení jednotlivých druhů plodin do osevního postupu. (dotace 6/8)
7.
Agrofytocenóza, definice a hospodářský význam, vztahy mezi jejími složkami, možnosti optimalizace. Ekologické limity při hospodaření na půdě. (dotace 3/0)
8.
Problematika trvalé udržitelnosti systémů rostlinné produkce při různých způsobech hospodaření na půdě (konvenční, integrovaný, low input, ekologický, precizní zemědělství). Současné problémy rostlinné produkce v ČR, porovnání s agrárně vyspělými západními zeměmi (EU, USA). (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení24 h
konzultace
5 h
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžný test
20 h
zpracování seminární práce20 h
Celkem
153 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je aktivita studenta na cvičeních, znalost semen polních plodin, kvalita zpracování projektu osevního postupu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Environmentally-Sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. 354 s. ISBN 978-963-05-8631-3.
WIERSEMA, J H. -- LEÓN, B. World Economic Plants : A Standard Reference. Boca Raton: CRC Press, 1999. 35 s. ISBN 0-8493-2119-0.
JONES, J B. Agronomic handbook: management of crops, soils, and their fertility. Boca Raton: CRC Press, 2003. 450 s. ISBN 0-8493-0897-6.
Principles of crop production: theory, techniques, and technology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 740 s. ISBN 0-13-114556-8.
Principles of field crop production. 4. vyd. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 954 s. ISBN 0-13-025967-5.
WILSON, G A. Multifunctional agriculture: a transition theory perspective. Wallingford: CABI , 2007. 374 s. ISBN 978-1-84593-256-5.
BROUWER, F. Sustaining agriculture and the rural environment : governance, policy, and multifunctionality. Cheltenham: Edward Elgar, 2004. 360 s. Advances in ecological economics. ISBN 1-84376-256-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 10. 2020.

Typ výstupu: