Sylabus předmětu CSZT - Části strojů (ICV - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
CSZT
Název předmětu česky:
Části strojů
Název předmětu anglicky:
Machine Parts
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Michal Černý, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující:
doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je naučit studenty základům dimenzování strojních součástí a vytvořit u nich schopnost aplikace již dříve získaných teoretických poznatků při určování rozměrů a tvarů součástí. Naučit posluchače realizovat technický nápad formou technické dokumentace. K těmto účelům získat potřebné znalosti a dovednosti v používání výpočetní techniky.
Absolvent kurzu získá pokročilé znalosti v oboru strojírenství a konstrukce strojů teoretického i faktického, pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí předmětu a orientaci v řešení konstrukčních problémů. Je schopen tuto oblast samostatně řešit.
 
Obsah předmětu:
1.
Dimenzování (dotace 14/28)
 
a.
namáhání součástí
b.součinitel bezpečnosti
c.
přenos momentu

2.
části strojů (dotace 14/28)
 
a.
opotřebení součástí
b.
životnost a bezpečnost
c.
převody

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
28 h
cvičení28 h28 h
příprava na zkoušku
28 h
28 h
příprava na průběžné hodnocení
16 h
16 h
zpracování seminární práce
40 h
40 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - test (66%-ní znalost problematiky) + odevzdání projektu
zkouška - písemná (výpočet příkladů) + ústní (33%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MISCHKE, C. -- BUDYNAS, R. -- SHIGLEY, J. Konstruování strojních součástí. Brno: VUTIUM, 2010. 1186 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
VÁVRA, P. -- KŘÍŽ, R. Strojírenská příručka. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-58-1.
BOHÁČEK, F. Části a mechanismy strojů I., II., III. Brno: VUT Brno, 1998.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 29. 5. 2020.

Typ výstupu: