Sylabus předmětu METT - Mechanika těles (ICV - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
METT
Název předmětu česky:
Mechanika těles
Název předmětu anglicky:
Mechanics of Solids
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 12/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Vyučující: doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat poznatky o základech mechaniky tuhého tělesa potřebné pro pochopení činnosti strojů a jejich částí.Příkladem je např. schopnost rozboru sil působících při interakci traktor - návěsná zařízení ap. Jde o základy statiky, kinematiky a dynamiky, kdy velká pozornost je věnována mechanickému kmitání a jeho analýze.
Student je seznámen s pokročilými znalostmi v oboru studia zahrnující porozumění teorie a postupů jejího řešení. Je schopen pokročilých dovedností prokazující zvládnutí problematiky vyplývající z potřeb oboru. Je chopen samostatného rozhodování při řešení odborné činnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
statika (dotace 8/8)
 
a.
uvolňování těles
b.
statická rovnováha
c.tření

2.
kinematika (dotace 8/8)
 
a.
pohyb bodu
b.
obecný pohyb tělesa
c.
harmonický pohyb

3.dynamika (dotace 8/8)
 
a.dynamika hmotného bodu
b.
dynamika soustavy hmotných bodů
c.
momenty setrvačnosti

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h
28 h
cvičení
28 h
28 h
příprava na zkoušku
36 h36 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
20 h
zpracování protokolů
28 h
28 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet - zápočtové příklady + účast + zápočtový test
zkouška - písemná (příklady-statika, kinematika, dynamika) + ústní (30%)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUCHAR, J. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Mechanika těles. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 161 s. ISBN 80-7157-213-6.
KŘÍŽ, R. -- VÁVRA, P. Strojírenská příručka - 3.sv.: Mechanika tuhých těles, Pružnost a pevnost, Materiál a jeho zkoušení. 1. vyd. Praha: Scientia, 1993. 254 s. ISBN 80-85827-23-9.
Engineering Mechanics 2007 Book of exdended Abstracts. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. 334 s. ISBN 978-80-87012-06-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
Obor B-TZP-TZP Technické znalectví a pojišťovnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Josef Schmied, DiS. dne 29. 5. 2020.

Typ výstupu: