Sylabus předmětu VOPK - Výchova k ochraně přírody a krajiny (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
VOPK
Název předmětu česky:
Výchova k ochraně přírody a krajiny
Název předmětu anglicky: Education for Landscape and Nature Conservation
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Mgr. Pavlína Horká (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant)
Prerekvizity: ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získat přehled o cílech, metodách a formách výchovy k ochraně přírody a krajiny, poskytnout základních informace o pojetí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, prohloubit povědomí o ekologicko-etických východiscích environmentální výchovy a výchovy k ochraně přírody, přispět k zodpovědnějšímu uvažování o souvislostech environmentálních problémů s vlastní životní dráhou studentů.
 
Obsah předmětu:
1.
Přednášky (dotace 13/0)
 
a.
Nástin historie výchovy k ochraně přírody od 60. let 20. století.
b.Současná terminologie v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO).
c.
Cíle a prostředky environmentální výchovy, aktuální právní zakotvení EVVO.
d.
Didaktická doporučení pro výchovu k ochraně přírody, metodika terénní výuky a exkurzí do přírody.
e.
Příprava a využívání pracovních listů, učební pomůcky a zdroje informací ve výchově k ochraně přírody.
f.
Vzdělávání dospělých v EVVO, "lesní pedagogika", možnosti práce s dětmi a mládeží v EV.
g.
Poslání a nabídka středisek a center ekologické výchovy.
h.
Ekologické poradny, informační centra, pořádání osvětových a informačních kampaní. Role občanských sdružení, iniciativ a jiných neziskových organizací v ochranářské osvětě.
i.
Možnosti a úskalí výchovného využívání zvlášť chráněných území, ekopedagogické využití naučných stezek.
j.Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, ochrana přírody a PŽP v Místních Agendách 21.

2.
Cvičení (dotace 0/13)
 
a.návštěva environmentální výuky
b.
příprava seminární práce
c.
prezentace seminární práce

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
13 h
cvičení
13 h
konzultace0 h
veřejná prezentace (ústní)
4 h
příprava prezentace
14 h
zpracování seminární práce
40 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet je udělen za odevzdání seminární práce, jejímž obsahem je návrh environmentálního výukového modulu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STORCH, D. -- MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 156 s. ISBN 80-7178-462-1.
ČEŘOVSKÝ, J. -- PROCHÁZKA, O. -- ZÁVESKÝ, A. Stezky k přírodě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 239 s. ISBN 80-04-22378-8.
GORE, A. Nepříjemná pravda: naše planeta v ohrožení - globální oteplování a co s ním můžeme udělat. 1. vyd. Praha: Argo, 2007. 325 s. ISBN 978-80-7203-868-8.
GORE, A. Země na misce vah: ekologie a lidský duch. 1. vyd. Praha: Argo, 1994. 372 s. ISBN 80-85794-21-7.
VLAŠÍN, M. -- LEDVINA, P. -- MÁCHAL, A. Desatero domácí ekologie. 6. vyd. Brno: Ekologický institut Veronica, 2012. 147 s. ISBN 978-80-87308-21-9.
KELLER, J. Přemýšlení s Josefem Vavrouškem. 1. vyd. Praha: G plus G, 1995. 175 s. ISBN 80-901896-1-X.
KOHÁK, E. Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 204 s. Studijní texty ;. ISBN 978-80-85850-86-4.
LOVELOCK, J. Gaia: nový pohled na život na Zemi. 2. vyd. Tulčík,: Abies, 211 s. ISBN 80-88699-18-5.
LOVELOCK, J. Gaia vrací úder: proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo. 1. vyd. Praha: Academia, 2008. 196 s. Galileo. ISBN 978-80-200-1687-4.
HANUŠ, L. Ekologická výchova při výuce odborných předmětů. Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání. Brno: MZLU v Brně, 1998. 45.
ČINČERA, J. Environmentální výchova: od cílů k prostředkům. Brno: Paido, 2007. 116 s. ISBN 978-80-7315-147-8.
BRTNOVÁ ČEPIČKOVÁ, I. Environmentální výchova průřezové téma školního vzdělávacího programu: příručka pro učitele. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006. 52 s. ISBN 80-7044-826-1.
Environmentální vzdělání a výchova. Praha: MŽP, 1996. 126 s. ISBN 80-7078-363-X.
HALAJ, J. Výchova k ochrane prírody. 1. vyd. Bratislava: Slov. pedagog. nakl., 1978. 232 s.
Výchova v přírodě. Praha: MŽP, 1996. 58 s. ISBN 80-7078-381-8.
MACHAR, I. a kol. Vzdělávání v ochraně přírody a krajiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 146 s. monografie. ISBN 978-80-244-2902-1.
HORKÁ, H. Výchova pro 21. století : koncepce globální výchovy v podmínkách české školy. Brno: Paido, 2000. 127 s. ISBN 80-85931-85-0.
MASER, C. Přeměněný les. 1. vyd. Tulčík: Abies, 321 s. ISBN 80-88699-08-8.
PIKE, G. -- SELBY, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. 322 s. ISBN 80-85623-98-6.
MÁCHAL, A. Průvodce praktickou ekologickou výchovou. Brno: Rozekvítek, 2002. 205 s. ISBN 80-902954-0-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, LS 2016/2017, ZS 2011/2012, ZS 2010/2011, ZS 2009/2010 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 29. 5. 2020.

Typ výstupu: