Sylabus předmětu POBU - Projektování v oblasti biotechnických úprav (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
POBU
Název předmětu česky: Projektování v oblasti biotechnických úprav
Název předmětu anglicky:
Design of Biotechnical Modifications
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Jan Deutscher, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jan Deutscher, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Ing. Ondřej Hemr (cvičící)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Čtvrtek
16.00-16.50
B23
P. Kupec, J. DeutscherPřednáška
Každý týden
60
Čtvrtek
17.00-18.50B23Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy projektování struktur dřevinné vegetace v tvorbě a ochraně krajiny uplatnitelnými pro potřeby státní správy i v soukromém sektoru. Smyslem předmětu je zvládnutí realizace projektu dřevinné vegetace na úrovni technického projektu. Studenti budou seznámeni s praktickými postupy projektování dřevinné vegetace v procesech tvorby a schvalováni projektu a návaznostech na realizaci projektu v souladu s platnými legislativními a oborovými předpisy, metodikami a doporučenými normami.
 
Obsah předmětu:
1.
Struktury DV v krajině -- členění dle účelu realizace, povinnosti investorů a dotčených orgánů, kompetence orgánů státní správy (dotace 1/3)
2.
Legislativně-právní aspekty předmětu -- legislativa, návaznosti na ÚPD, plán ÚSES nebo KPÚ, JPÚ, normy, metodiky (dotace 1/2)
3.
Náležitosti a příprava projektové dokumentace, zadávací dokumentace, schvalovací řízení, realizační dohled (dotace 1/2)
4.
Technologická stránka projektu -- SW, rozpočty, tisk, formát projektu (dotace 1/2)
5.
Zpracování projektu -- přípravné práce, příprava podkladů, majetkové poměry (dotace 1/2)
6.
Zpracování projektu -- terénní šetření a návrh variant řešení, optimalizace řešení vzhledem k omezujícím podmínkám (dotace 1/2)
7.
Zpracování projektu -- textová (návrhová) část (dotace 1/2)
8.
Zpracování projektu -- výkresová část -- vytyčovací plán, detail osazovacího plánu, podélný profil prvku, vzorové příčné profily (dotace 1/2)
9.
Zpracování projektu -- tabulková a grafická část (dotace 1/2)
10.
Zpracování projektu -- rozpočet a rozpočtování, nákladové kalkulace, ceníky prací (dotace 1/2)
11.
Odevzdání a projednávání projektu, vyjadřování dotčených subjektů (dotace 1/2)
12.
Příklady projektů (dotace 1/2)
13.Terénní ukázky realizací projektů DV. (dotace 2/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška14 h
cvičení28 h
odborná exkurze
8 h
příprava prezentace
4 h
zpracování projektů
30 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet po odevzdání projektu prvku DV v odpovídající věcné a formální kvalitě.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MADĚRA, P. -- ZIMOVÁ, E. Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice. In ÚSES - zelená páteř krajiny. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, s. 66--71. ISBN 80-86064-85-9.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Vlašim: ČSOP, 2005. 720 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 80-86327-44-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 8. 6. 2020.

Typ výstupu: