Sylabus předmětu SOSC - Pedologie (v AJ) (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SOSC
Název předmětu česky:
Pedologie (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Soil Science
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Daný předmět je zaměřen na plnou výuku v anglickém jazyce pro soubor českých a zahraničních studentů v poměru 1:1, absolventů bakalářského stupně studia. Jako součast studijního programu "European Forestry" má výrazný přesah do evropského prostoru a to z více úhlů pohledů. Akcentovaným dílčím oborem je lesnictví a to především z pohledu vazeb lesní půdy na trvalou udržitelnost jak produkční funkce lesa, tak funkcí lesa celospolečenských.
Konkrétně je daným cílem a) seznámení studentů s jednotlivými fyzikálními, chemickými, fuzikálně-chemickými, biochemickými a biologickými vlastnostmi jednotlivých evropských půd, b) seznámení studentů s půdní taxonomií a to zvláště z pohledu půdních procesů, které v jednotlivých půdních jednotkách probíhají a následně podmiňující trvalé produkční podmínky lesních stanovišť Evropy a c) seznámit studenty s růstovými nároky dřevin z pohledu půdy.
Zvláštní pozornost je též věnována organické hmotě půdy a půdní biologii jako jednomu z nejmodernějších přístupů v současné nauce o půdě; přístupu, který je akcentován i ostatními biologickými obory v lesnictví.
 
Obsah předmětu:
1.
Organizační schéma předmětu.
Půda, definice půdy.
Moderní pojetí nauky o půdě z pohledu magisterského stupně vzdělávání.
(dotace 2/0)
 
a.
Půda.
b.
Půdní vlastnosti.
c.
Výzkum v pedologii.

2.Vznik půdý, vývoj půdy.
Pedogenetické faktory.
(dotace 2/0)
 
a.
Funkční a strukturní přístup k pedogenezi.
b.Klima, půdotvorný substrát, organismy, reliéf terénu, člověk a čas.
c.
Specifické znaky vývoje půd severní, západní, jižní, střední a východní Evropy.

3.Specifické znaky lesních půd z pohledu jednotlivých částí Evropy. (dotace 2/0)
4.Půda a rostlina.
Kde v půdě nacházíme minerální živiny.
Jaké minerální půdní živiny jsou pro rostlinu důležité a proč.
(dotace 2/0)
 
a.
Příznaky nedostatku přijatelných forem živin.
b.
Proč dochází k nepřístupnosti minerálních živin v půdě.

5.Evropa a acidifikace půdyl. (dotace 2/0)
 
a.
Teorie půdní reakce.
b.
Půdní sorpce, výměny na aktivních vnějších a vnitřních površích koloidů.
c.
Půdní pufrovitost, vývoj půd v Evropě z hlediska pufračních zón.

6.Půdní chemie. (dotace 2/0)
7.
Pedologická laboratoř - praktická výuka. (dotace 0/5)
8.
Půdní organická hmota.
Půdní biologie.
(dotace 2/0)
 
a.Rozklad odumřelé organické hmoty.
b.
Polykondenzace.
c.
Bakteriální neosyntézy.

9.
Terénní exkurze na Naučnou pedologickou trasu po Školním lesním podniku "Masarykův les" Křtiny. (dotace 0/8)
10.Půdní horizonty.
Procesy v půdních horizontech.
(dotace 2/0)
 
a.
Transporty a transformace v půdních tělesech.
b.
Popis půdního profilu.

11.
Půdní taxonomie (klasifikace, typologie, systematika).
Jaké jsou hlavní evropské pedologické klasifikační systémy.
(dotace 2/0)
 
a.Systém WRB - World Reference Base for Soil Resources.
b.
Systém Soil Taxonomy.
c.
Ostatní mezinárodní klasifickační systémy, užívané v současné době v pedologii.

12.Vývojově mladé půdy, půdy typická pro vyhraněná lesní společenstva (kategorizace lesních půd), specifické znaky různých regionů Evropy. (dotace 2/0)
 
a.Entisols, Regosols.
b.
Fluvisols, Aridisols, Rendolls.
c.
Vertisols.

13.
Globální klimatické změny a vývoj evropských půd. (dotace 2/0)
 
a.
Změny živinového statusu v podmínkách globální klimatické změny.
b.
Změny vodního režimu půd (hydrický půdní režim) v podmínkách globální klimatické změny.
c.
Změny stability půdních těles ve svahu v podmínkách globální klimatické změny.

14.
Půdy Evropy. (dotace 2/0)
 
a.Mollisols, Andosols, Alfisols, Luvisols, Inceptisols/Cambisols/Brunisols.
b.
Spodosols/Podzols, Luvic Gleysols, gleyic suborders či Gleysolic order, Histosols, salinické půdy.
c.Anthroposols.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
laboratorní práce
5 h
práce v terénu
3 h
odborná exkurze
5 h
konzultace
5 h
příprava na zkoušku32 h
zpracování protokolů
10 h
zpracování projektů
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet předmětu spočívá ve dvou částech, přičemž každá znich musí být studentem splněna z 80%. První část je věnována obecné pedologii, druhá část pak specifickým rozdílům mezi půdami mediterální, středoevropské a boreální části Evropy.
Zkouška je v tomto předmětu pouze ústní, přičemž má tři části: v první části je pozornost věnována půdním vlastnostem a procesům, v druhé části půdním jednotkám a v třetí části specifikům lesnického managementu na jednotlivých referenčních třídách půd.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ASHMAN, M R. -- PURI, G. Essential soil science : a clear and concise introduction to soil science. Malden: Blackwell Publishing, 2002. 198 s. ISBN 978-0-632-04885-4.
WHITE, R E. Principles and practice of soil science : the soil as a natural resource. 4. vyd. Malden: Blackwell Science, 2006. 363 s. ISBN 0-632-06455-2.
SCHAETZL, R J. -- ANDERSON, S. Soils : genesis and geomorphology. 1. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 817 s. ISBN 0-521-81201-1.
FOTH, H. -- TURK, L M. Fundamentals of Soil Science. 1972.
Fundamentals of Soil Science: sustainable production and environmental protection. South Melbourne: Oxford University Press, 2002. 304 s. ISBN 0-19-558345-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: