Sylabus predmetu MPPB - Management pracovní a požární bezpečnosti (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MPPB
Název předmětu česky:
Management pracovní a požární bezpečnosti
Název předmětu anglicky:
Work and Fire Safety Management
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška nebo nyní Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Pátek
13.00-15.50B21B-LES-LES
B-LESN
2
2
Přednáška
Nepravidelně
25
 
Pátek
13.00-15.50
B21
E. Abramuszkinová PavlíkováCvičeníNepravidelně22společně s KOMBI
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základním cílem předmětu je praktická znalost aktuálních obecných požadavků legislativy na zabezpečení bezpečnosti při práci a prevenci rizik. Poskytnout studentům komplex informací pro získání základního přehledu v problematice bezpečnosti a ochrany při práci a požární bezpečnosti v základních úsecích lesnické činnosti a v příbuzných činnostech. Východiskem bude důkladné seznámení se souborem legislativních předpisů, jejich vzájemnými vazbami a uplatněním při výrobních a jiných aktivitách. Na výuce se vedle kmenových pracovníků MENDELU budou účastnit i přední externí specialisté v dané problematice. V případě možnosti bude studentům uděleno osvědčení o absolvování dané problematiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní aspekty problematiky pracovní a požární bezpečnosti (BP a PB). (dotace 0/2)
2.
Specifika problematiky BOZP v lesnictví a příbuzných oborech. (dotace 0/2)
3.
Vymezení okruhů zájmu při výuce předmětu. (dotace 0/2)
4.
Soustava institucionálního zabezpečení BP a PB v ČR. (dotace 0/2)
5.Struktura legislativních a jiných předpisů v oblasti BP a PB. (dotace 0/2)
6.
Strategie EU a ČR v řešení problematiky BP a PB. (dotace 0/2)
7.
Program "Bezpečný podnik" a jeho aplikace v podmínkách LH a tvorby a ochrany krajiny. (dotace 0/2)
8.Základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců a při zabezpečení BP a PB. (dotace 0/2)
9.
Základní povinnosti fyzických osob a jejich specifika při zabezpečení BP a PB. (dotace 0/2)
10.
Řízení a organizace BP a PB ve firmě. (dotace 0/2)
11.
Odhalování, odstraňování a prevence pracovních rizik v jednotlivých fázích lesní výroby, v ostatních lesnických a jiných příbuzných aktivitách. (dotace 0/2)
12.
Podrobné seznámení s požadavky BP a PB specifickými pro dané fáze lesní výroby (např. v těžbě, transportu dřeva, práce na dřevoskladech, práce ve školkách, chemická ochrana rostlin, zemní práce, práce ve výškách apod.). (dotace 0/2)
13.
Bezpečnostní audit podniku. (dotace 0/2)
14.
Přezkoušení znalostí a zápočet (v případě možnosti specifické ověření zvláštně zaměřených znalostí studentů). (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
cvičení
28 h
0 h
konzultace
4 h
10 h
příprava na průběžné hodnocení
35 h58 h
příprava na průběžný test
5 h5 h
příprava prezentace
5 h
0 h
zpracování seminární práce
7 h
11 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování seminární práce na dané téma. Pro získání zápočtu je potřeba úspěšně absolvovat závěrečný znalostní test.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Vypracování semestrální práce
50 %
50 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
50 %
Celkem
100 %100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
SUCHOMEL, J. -- BELANOVÁ, K. -- NERUDA, J. Analýza pracovných úrazov pri oprave a údržbe. In BLAŠKOVÁ, M. -- SUCHOMEL, J. Manažment ludského potenciálu v podniku. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2009, s. 295--303.
JANÁKOVÁ, A. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. 503 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-685-3.
ŠENK, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci prakticky a přehledně. Olomouc: Anag, 2009. 840 s. ISBN 978-80-7263-551-1.
SLÍVA, J. a kol. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích: příručka pro zaměstnavatele. 1. vyd. Praha: Tigis, 2003. 75 s. ISBN 80-7071-212-0.
NERUDA, J. Mechanizace a její vztah k bezpečnosti práce v pěstební činnosti LH. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 1988. č. 3, s. 32--35. ISSN 0322-9688.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2018/2019 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 24. 9. 2020.

Typ výstupu: