Sylabus předmětu ZFAR - Lesní odvozní cesty (v AJ) (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZFAR
Název předmětu česky:
Lesní odvozní cesty (v AJ)
Název předmětu anglicky:
Forest Access Roads
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je teoretická a praktická příprava studentů pro plánování, výstavbu, údržbu a opravy lesní cestní sítě. Po úspěšném absolvování je student způsobilý navrhnout trasu nové lesní cesty a opatření pro údržbu a opravy současného stavu lesní cestní sítě.
 
Obsah předmětu:
1.
Lesní dopravní síť. Návrh a rozložení lesních odvozních cest. Faktory, které ovlivňují jejich návrh a umístění v lesním prostředí. Zpřístupnění porostního nitra. Parametry lesních cest, technologie jejich výstavby. Projektová dokumentace lesních cest. Materiály a mechanizace pro výstavbu lesních cest, zemina, drcené kamenivo. Odvodňovací objekty na lesních cestách, propustky, brody, mosty. Materiály pro výstavbu odvodňovacích objektů. Konstrukce vozovek, využití geotextilií. Příčiny opotřebení lesních cest a jejich údržba, mapy údržby, údržba zemního tělesa cesty, údržba krytu vozovky, údržba odvodňovacích objektů. Hodnocení lesní dopravní sítě a návrh opatření ke zlepšení stavu. Zvláštní situace týkající se ochrany rybích stanovišť, konstrukční doporučení pro lesní cesty v lužním lese. (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
seminář
12 h
práce v terénu
8 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava prezentace
24 h
zpracování seminární práce
32 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu se skládá z praktické části (50% z celkového hodnocení) a teoretické části (50% z celkového hodnocení). Praktická část spočívá ve vypracování semestrálních cvičení. Teoretická část spočívá v ústní zkoušce, která je zaměřena na otázky ze základní literatury. Student je hodnocený na základě prokázaných znalostí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WIEST, R L. A Landowner's Guide to Building Forest Access Roads.  [online]. 1998. URL: http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/stewardship/accessroads/accessroads.htm.
RYAN , T. -- PHILLIPS, H. -- RAMSAY J AND DEMPSEY, J. Forest Road Manual. Dublin: COFORD, 2004.

Doporučená:
Harvesting operations in the Tropics. Berlin: Springer, 2007. 170 s. ISBN 978-3-540-46390-0.
MORRIS, J M. Earth Roads : A practical manual for the provision of access for agricultural and forestry projects in developing countries. 2. vyd. Aldershot: Avebury, 1995. 23 s. ISBN 1-85628-989-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: