Sylabus předmětu GISEF - Geoinformační systémy (v AJ) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GISEF
Název předmětu česky:
Geoinformační systémy (v AJ)
Název předmětu anglicky: Geographical Information Systems
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Vahalík, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lucie Zejdová, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostObor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí15.00-16.50
B03
N-EUFOR
 
 
1
1
2
P. Vahalík
Cvičení
Každý týden
23
Středa
13.00-14.50
B01
N-EUFOR
 
 
1
1
2
M. Klimánek
Přednáška
Každý týden81
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Poskytnout středně pokročilé a pokročilé znalosti o digitálních prostorových datech (geodatech), geoinformačních technologiích (geografických informačních systémech - GIS)a analytických funkcích v GIS.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do geoinformačních technologií (GIT); principy geoinformačních systémů (GIS); hlavní GIS terminologie (dotace 2/1)
2.Prostorová data (geodata)- poloha, atributy, prostorové vztahy (topologie), čas; metadata; modely prostorových dat (dotace 2/1)
3.Prostorová databáze (geodatabáze) - terminologie prostorové informace, vstupy a výstupy dat, kvalita dat (dotace 2/2)
4.
Prostorové operace - polohové dotazy a atributové dotazy, Booleovská algebra; měření - vzdálenosti, plochy a obvody, obalové zóny (buffery) (dotace 2/4)
5.Prostorové překryty - vektorové a rastrové překryty, vliv stupnice měření a rozlišovací schopnosti (dotace 2/3)
6.Podpora prostorového rozhodování - multikriteriální a multidestinátní rozhodování, rozhodovací pravidla a rozhodovací kritéria (dotace 2/3)
7.
Mapová algebra a kartografické modelování - transformace atributových dat, lokální, zonální, fokální a globální operace (dotace 2/3)
8.
Operace s okolím - analýza kontinuity (filtrování), konektivity (funkce šíření - frikce) a síťová analýza (dotace 2/3)
9.
Digitální modely terénu - datové modely, interpolace prostorových dat, topografické výpočty (dotace 2/3)
10.
Databázové systémy - relační a objektově orientované databázové modely, domény, kardinalita, manipulační a integrační prvky, strukturovaný dotazovací jazyk (SQL) (dotace 2/2)
11.
Souřadnicové systémy a kartografické projekce - geodetické datum, referenční povrchy, hlavní globální a lokální souřadnicové systémy (dotace 2/1)
12.
Desktopové aplikace GIS - komerční a svobodný software; webové GIS aplikace - webové mapové služby a servery (dotace 2/1)
13.
Tématické aplikace GIS - lesnické, zemědělské a krajinářské aplikace (dotace 2/1)
14.
GIS celosvětově - hlavní trendy a legislativa v EU (mobilní GIS, rozšířená realita, cloud computing) (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace
14 h
příprava na zkoušku
55 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování projektů
23 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: hodnocení účasti na cvičeních (min. z 80 %), splnění všech průběžných testů (min. na 60 %), odevzdání zadaných projektů a zpracování finální zápočtové úlohy (samostatná práce multikriteriální analýzy na 60 minut). Zkouška: (1) testová část (20 otázek s výběrem jedné správné varianty ze čtyř možných a požadavkem min. úspěšnosti 65 %, časový limit 30 minut) a (2) ústní část, ke které postupují studenti úspěšní v testu (3 otázky ze zadaných okruhů učiva). Výsledná známka je stanovena na základě odpovědí studenta u ústní části zkoušky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CHANG, K. Introduction to Geographic Information System. 4. vyd. Idaho: McGraw Hill, 2007. 459 s. ISBN 0-39-080145-3.
HEYWOOD, I. -- CORNELIUS, S. -- CARVER, S. An Introduction to Geographical Information Systems. 3. vyd. Leeds: Prentice Hall, 2006. 464 s. ISBN 0-13-129317-6.

Doporučená:
Principles of Geographical Information Systems. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1998. 333 s. ISBN 0-19-823365-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-EUFOR European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 7. 9. 2020.

Typ výstupu: