Sylabus predmetu ZEPRS - Ergonomie designu (v AJ) (OP VVV) (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZEPRS
Název předmětu česky:
Ergonomie designu (v AJ) (OP VVV)
Název předmětu anglicky: Ergonomy of Design (OP VVV)
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Danica Káňová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Středa
15.00-16.50
T412
Přednáška
Každý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení studentů s problematikou ergonomie. Náplň studia je především pochopení základních zásad při řešení prostoru a mobiliáře pro vhodné podmínky jak pracovní, tak i jiné činnosti člověka. Ergonomie je interdisciplinární věda, která slučuje poznatky technických věd, fyziologie, antropometrie, antropologie, psychologie a hygieny. Cílem předmětu je znalost všech těchto komponentů pro pochopení vztahu člověka a jeho prostředí, včetně typologie nábytku. Ergonomie je věda, která se zabývá vztahem člověka a jeho prostředí. Dostává se do povědomí s rozvojem pracovních činností, přičemž studuje fyzické a duševní schopnosti člověka, užité techniky práce, její organizaci, hmotné prostředí a sociálně psychologické poměry.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ergonomie, historie a vývoj (dotace 2/0)
2.
Teoretické poznatky z antropologie – základní rozměry člověka, vztah člověk – stroj, nábytek. Rozsahy pohybů. (dotace 3/0)
3.
Pracovní polohy a jejich zásady- poloha vstoje, vsedě, vleže (dotace 2/0)
4.
Faktory hluku a jejich vliv na lidské tělo v aktivní nebo pasivní činnosti. (dotace 2/0)
5.
Světlo a jeho využití v interiéru. (dotace 3/0)
6.Tepelné aspekty, jejich regulace pro zefektivnění pracovní činnosti (dotace 2/0)
7.
Barva a její vliv na vnímání prostoru (dotace 4/0)
8.
Psychologické a sociální aspekty (dotace 4/0)
9.
Praktické zkušenosti a příklady (dotace 6/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
30 h
odborná exkurze40 h
projektová práce50 h
workshop
20 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
- Vyhodnocení kvality již stávajícího nábytku vzhledem k ergonomii.
- Prezentace nových ergonomicky vhodných inovačních návrhů.
- Schopnost uplatnění získaných informací v praxi.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
GILBERTOVÁ, S. -- MATOUŠEK, O. Ergonomie: optimalizace lidské činnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 239 s. ISBN 80-247-0226-6.
GLIVICKÝ, V. a kol. Úvod do ergonomie. 1. vyd. Praha: Práce, 1975. 265 s. Příručky Práce.
Metody rozboru a hodnocení předpokládané a výsledné celkové spolehlivosti systému člověk-stroj-zvíře-prostředí. Diplomová práca. 1979.
BOULAZ, I. Ergonomics and space. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. 118 s. ISBN 978-80-7509-618-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 4. 8. 2020.

Typ výstupu: