Sylabus předmětu ERC - Ergonomie člověka (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ERC
Název předmětu česky:
Ergonomie člověka
Název předmětu anglicky: Ergonomics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, MA, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. et Ing. Miroslav Cepl (tutor)
Ing. Luboš Staněk (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí
10.00-11.50B237E. Abramuszkinová Pavlíková
Přednáška
Každý týden
20
Pondělí12.00-12.50B237E. Abramuszkinová Pavlíková
Cvičení
Každý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit se rozeznat vybranou problémovou situaci v systému člověka při práci, dokázat ji analyzovat, zvolit adekvátní metody sběru dat, zpracovat a vyhodnotit výsledné údaje, provést syntézu (interpretaci zjištění), kvalifikovat a kvantifikovat ergonomické zásahy do uvedeného systému, které vedou ke zlepšení funkčních vlastností tohoto systému.
 
Obsah předmětu:
1.
- Vymezení ergonomie. Definice ergonomie; cíl předmětu; vznik, vývoj, trendy ergonomie; zákon o zdraví, hygienické normy. Systém člověka při práci. Vymezení systému člověka při práci na příkladech; účel, vstupy a výstupy, působení faktorů. (dotace 1/2)
2.
- Multidisciplinarita ergonomie. Participující vědy; interdisciplinární, multidisciplinární a synergický přístup. (dotace 1/2)
3.- Antropologie a biomechanika. Pohybová a prostorová analýza člověka při práci; antropometrická standardizace. (dotace 1/2)
4.
- Fyziologie práce. Fungování orgánů a soustav člověka při práci (svalová a kosterní, trávicí, dýchací, srdce a oběhová, nervová). (dotace 1/2)
5.
- Transformační aktivity. Typy prací; výkonové normy, rekondice; měření fyzické zátěže a její hodnocení; režim práce a odpočinku. (dotace 1/2)
6.- Lékařství a Hygiena práce - faktory pracovního prostředí působící na člověka; fyziologická a kulturní adaptace. (dotace 1/2)
7.
- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Legislativa; povinnosti státu, firem, odborů a pracovníků; prevence, ochranné prostředky. (dotace 1/2)
8.
- Provozní nehody, pracovní úrazy, nemoci z povolání. Vznik pracovního úrazu; záznam o pracovním úrazu; první pomoc. (dotace 1/2)
9.
- Hodnocení techniky, ergonomie. Metody hodnocení strojů (check-list) a prací (profesiografie, chronometráž). (dotace 1/2)
10.
- Design pracoviště, nástrojů a zařízení. Definice a vliv designu na člověka; funkce - ergonomie - bezpečnost - krása. (dotace 1/2)
11.
- Sociologie práce. Znaky formálních a neformálních skupin; autoritativní a demokratické vedení; sociální role, sociometrie.- Psychologie práce. Výběr a rozmístění pracovníků, motivace ke spolupráci, řešení konfliktů, typologie osobností. Zpětně vazební opakování formou otázek a odpovědí. Kontrola protokolů ze cvičení. (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
11 h
cvičení
22 h
konzultace
10 h
Celkem
43 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet - odevzdání 10 protokolů z 10 cvičení (viz skripta Ergonomie: cvičení, Šedivý, 2004). Průběžný zápočet je podmínkou pro připuštění k písemné formě (testu) konečného zápočtu. Požadované znalosti k zápočtovému testu: informace podané na přednáškách a cvičeních, poznatky uvedené v základní literatuře.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Absolvování závěrečného testu
100 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie: cvičení. 2. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2004. 71 s. ISBN 80-7157-763-4.
ŠEDIVÝ, V. Ergonomie a BOZP.  [online]. 2006. URL: http://user.mendelu.cz/~sedivy.

Doporučená:
FIĽO, P. Srovnání ergonomických charakteristik stacionárních a otočných kabin testovaných vyvážecích traktorů.  Brno. 2012.
FIĽO, P. Nové metody v ergonomii. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 104 s. ISBN 978-80-7375-870-7.
ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, E. Ergonomic Aspects of Public Recreation. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand?: Conference proceeding. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 141--145. ISBN 978-80-7509-715-6.
TRÁVNÍČEK, P. -- KOTEK, L. -- ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, E. -- JUNGA, P. -- RUŽBARSKÝ, J. Foreign Workers in Industry - Prevention of Accidents. MM Science Journal. 2020. č. March, s. 3711--3715. ISSN 1803-1269.
SLÁMA, O. Lesnická ergonomie a bezpečnost práce v lesním hospodářství. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1983. 108 s.
SLÁMA, O. -- ONDRÁČEK, K. Průzkum a autoregulace tělesné hmotnosti pracovníků v lesním hospodářství. Lesnictví. 1990. sv. 36, č. 9, s. 755--767. ISSN 0024-1105.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 21. 9. 2020.

Typ výstupu: