Sylabus predmetu UDS - Úvod do stavitelství (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
UDS
Název předmětu česky: Úvod do stavitelství
Název předmětu anglicky: Introduction into Building
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jitka Čechová
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jitka Čechová (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostOborRočník
Skupina
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
8.00-9.50
B02
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
 
 
 
 
Přednáška
Každý týden97
Pátek
10.00-10.50
B02
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
J. ČechováCvičeníKaždý týden
22
Pátek
11.00-11.50
T27
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
Cvičení
Každý týden
22
Pátek
12.00-12.50
T27
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
3
 
 
 
J. ČechováCvičení
Každý týden
22
Pátek13.00-13.50
T27
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
4
 
 
 
J. ČechováCvičení
Každý týden
22
Pátek
14.00-14.50
T27
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
5
 
 
 
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem výuky předmětu je seznámení studentů se základními pojmy a legislativou v oblasti navrhování objektů pozemního stavitelství se zaměřením na obytné budovy. Získané znalosti jsou nutným předpokladem pro správný návrh vnitřního uspořádání domu a jeho vazeb na okolí.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do pozemního stavitelství a základní názvosloví. Funkční, materiálové, technologické a stavebně konstrukční třídění pozemních staveb. (dotace 1/0)
2.
Zastavovací podmínky ploch pro bytovou výstavbu, regulační plány, vzájemné odstupy objektů. (dotace 2/1)
3.
Rozdělení a úkoly stavebnictví, modulová koordinace, úchylky a tolerance ve výstavbě, technická normalizace. (dotace 1/0)
4.Přehled konstrukcí a materiálů používaných v PS. (dotace 1/0)
5.
Třídění obytných budov a hlavní zásady jejich návrhu dle obytné normy (ČSN 73 43 01), stavebního zákona a souvisejících norem, vyhlášek a zákonů. (dotace 5/4)
6.
Význam bydlení pro člověka, funkce bytu a činnosti v bytě. (dotace 2/1)
7.
Navrhování obytného prostoru pro tělesně a smyslově postižené občany. (dotace 2/2)
8.
Člověk - jeho fyzické rozměry, plošné a prostorové nároky na uspořádání stavby. (dotace 2/2)
9.
Technické požadavky na stavby. (dotace 1/0)
10.
Typologické tabulky a dispoziční vztahy pro návrh hygienických zařízení, komunikací (chodby, schodiště, výtahy) a prostorů pro činnosti v bytě. Funkční plochy zařizovacích předmětů a nábytku. (dotace 2/1)
11.Typologické druhy staveb jako komplexní pojetí nauky o stavbách s nezbytnými vzájemnými vazbami. (dotace 2/0)
12.
Kreslení jednotlivých výkresů stavební části podle norem: základní pravidla zobrazování, kreslení a kótování, společné požadavky na kreslení, formáty a skládání výkresů, měřítka, druhy a tloušťky čar, velikost a umístění obrazů a popisů, modulová síť a modulové rozměry, písmo, označování stavebních hmot v řezech. Kreslení výkopů, základů, svislých a vodorovných konstrukcí, komínů, schodišť, ramp, truhlářských výrobků, zařizovacích předmětů apod. (dotace 3/2)
13.
Kreslení architektonického prostoru: Stavebně technické a architektonické řešení stavby (půdorysy, řezy a pohledy), perspektivní zobrazovaní, člověk a prostor, zeleň v objektu i v jeho okolí, grafické vyjádření materiálu. (dotace 1/0)
14.Seznámení se stavebním zákonem, prováděcími předpisy a zákony souvisejícími, základní pojmy pozemního stavitelství. (dotace 1/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
26 h
cvičení13 h
konzultace
10 h
příprava na průběžný test15 h
příprava prezentace
5 h
zpracování seminární práce15 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet: účast na cvičení, vypracování jednoduchých úkolů v hodinách, posouzení vybraného objektu z hlediska požadavků obytné normy. Obhajoba seminárního úkolu např. formou prezentace. Test - 80% správných odpovědí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MIKULÁŠ, M. -- OLÁH, J. -- MIKULÁŠOVÁ, D. Kreslenie stavebných konštrukcií. 4. vyd. Bratislava: JAGA, 2011. 214 s. ISBN 978-80-8076-088-5.
ŠTÍPEK, J. -- PAROUBEK, J. Stavby pro bydlení. 2. vyd. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006. 105 s. ISBN 80-01-03441-0.
KLIMEŠOVÁ, J. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3.
NOVOTNÝ, J. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník ;: Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 2007. 100 s. ISBN 978-80-86817-23-1.
REMEŠ, J. a kol. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2. vyd. Praha: Grada, 2014. 248 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9.
ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání staveb: metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 1. vyd. Praha: Informační centrum ČKAIT :, 2011. 193 s. ISBN 978-80-87438-17-6.

Doporučená:
ZDAŘILOVÁ, R. Bezbariérové užívání sportovních staveb: TP 1.4.1 : technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob. 1. vyd. Informační centrum ČKAIT, 2011. 64 s. Metodické a technické pomůcky k činnosti autorizovaných osob. ISBN 978-80-87438-11-4.
NEUFERT, P. Navrhování staveb. Praha: Consulinvest, 2000.
Platná legislativa a normativy k jednotlivým probíraným tématům

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-SNBD Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 21. 9. 2020.

Typ výstupu: