Sylabus předmětu SVR2 - Světový jazyk - Ruština 2 (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVR2
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Ruština 2
Název předmětu anglicky:
Russian 2
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: ruština
Garant předmětu: Ing. Mgr. Šárka Jeřábková
Garantující ústav:
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (garant)
Mgr. Marina Shchavruk (cvičící, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Světový jazyk - Ruština 1
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.1. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Počasí
2. Skloňování základních číslovek
3. Podmiňovací způsob
4. Podmínkové věty
ř. SLovesa na -НУТЬ

2.
2. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Vlaková doprava
2. Kolik je hodin?
3. Slovesa pohybu
4. Zvláštnosti podstatných jmen mužského rodu v množném čísle
5. Nepravidelná slovesa 8: БЕЖАТЬ

3.
3. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Žena za volantem
2. Vazby typu ТРУДНО, ВАЖНО... - JE TĚŽKÉ, JE DŮLEŽITÉ...
3. Sklońování osobních zájmen
4. Nepravidelná slovesa 9: НЕСТИ, ВЕСТИ, УПАСТЬ

4.4. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Volný čas
2. Spojky ЧТОБЫ, ДЛЯ ТОГО, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ - aby, proto aby, místo toho, aby
3. Nepravidelná slovesa 10: ДАВАТЬ
4. 6. pád podstatných jmen mužského rodu na -У, -Ю (в лесу, на краю)

5.
5. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. KIno a divadlo
2. Česká vazba BYL + infinitiv
3. Zájmena tázací a vztažná
4. Záporná zájmena a příslovce
5. Nepravidelná slovesa 11: СНЯТЬ, ЗАНЯТЬ

6.6. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Korespondence: dopisy a internet
2. Datum
3. Nepravidelná slovesa 12: ОДЕТЬ
4. Neurčitá zájmena a příslovce
5. Sloveso БЫТЬ s význameme BÝT, EXISTOVAT

7.
7. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Co se vám líbilo (nelíbilo) v Rusku?
2. Opakovací lekce

8.
8. týden (dotace 1/1)
 
a.1. Co hvězdy vypovídají o člověku.
2. Spojky И, А, НО
3. Zájmena ВЕСЬ, ВСЯ, ВСЁ, ВСЕ
4. Stupňování přídavných jmen a příslovcí
5.

9.9. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Můj životopis
2. Přechylování
3. Slovesný vid

10.
10. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Práce a zaměstnání
2. SPojky ANI, ANI-ANI
3. 3. stupeň přídavných jmen a příslovcí
4. Zájmena САМЫЙ a САМ

11.
11. týden (dotace 1/1)
 
a.1. Peníze
2. Počítaný předmět
3. Přídavná jména slovesná činná

12.12. týden (dotace 1/1)
 
a.1. Příroda a člověk
2. Trpný rod (pasivum)
3. Přídavná jména slovesná trpná
4. Sponové sloveso ЯВЛЯТЬСЯ

13.
13. týden (dotace 1/1)
 
a.
1. Co dns píšou v novinách.
2. Skloňování podstatnách jmen typu АНГЛИЧАНИН
3. Věty s neurčitým a všeobecným podmětem
4. Přechodník
5. Potřebnost, nutnost, nezbytnost

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení28 h
příprava na zkoušku
7 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava na průběžný test
7 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student musí získat v průběžném hodnocení minimálně 70 bodů z maximálních 100 bodů, aby získal zápočet a byl připuštěn k ústní zkoušce. V 5. a 10. týdnu semestru absolvuje student průběžný test tvořící 20 otázek, každý test má váhu 20% z celkového hodnocení, student může získat maximálně 20 bodů, minimálně 0 bodů. Ve 14. týdnu semestru absolvuje student závěrečný zápočtový test elektronickou formou skládající se z 60 otázek, váha testu je 60%, maximální počet získaných bodů je 60, minimální 0. Po udělení zápočtu je student připuštěn k ústní zkoušce testující ústní projev (plynulost, přesnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost). Student má u přípravy k dispozici slovník. Doba přípravy je 15 minut. Doba trvání zkoušky je také 15 minut a minimální hranice úspěšnosti 60%, maximální 100%. Student je ohodnocen známkou A-F. Docházka do cvičení je povinná.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NEKOLOVÁ, V. -- CAMUTALIOVÁ, I. -- VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky. 1. vyd. Praha: Leda, 2002. 535 s. ISBN 80-85927-96-9.

Doporučená:
BRČÁKOVÁ, D. -- MISTROVÁ, V. -- ARAPOVA, N. Ruská konverzace = Govorite po-russki. 2. vyd. Praha: Leda, 2000. 215 s. ISBN 80-85927-63-2.
BALCAR, M. Ruská gramatika v kostce. 1. vyd. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X.
MARTINKOVÁ, M. Rusko-český frazeologický slovník. 1. vyd. Praha: SPN, 1953. 490 s.
Česko-ruský slovník. 1. vyd. Praha: SPN, 1958. 1302 s.
Česko-ruský slovník I. A - 0. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 580 s.
Česko-ruský slovník II. P - Ž. 1. vyd. Praha: SPN, 1976. 861 s.
PAVLOVIČ, A I. Češsko-russkij slovar''. 5. vyd. Moskva: Sovetskaja enciklopedija, 1967. 845 s.
ŽAŽA, S. -- BAUER, J. -- MRÁZEK, R. Příruční mluvnice ruštiny [pro Čechy]. 3. vyd. Praha: SPN, 1979. 521 s. Jazykové učebnice pro veřejnost.
UCHYTIL, V. -- TOMANOVÁ, I. Rusko-český, česko-ruský slovník. 1. vyd. Praha: 2000. 435 s. ISBN 80-85637-58-8.
ŠROUFKOVÁ, M. -- VENCOVSKÁ, M. -- PLESKÝ, R. Rusko-český, česko-ruský slovník. 1. vyd. Leda: Praha, 1998. 979 s. ISBN 80-85927-41-1.
HAVRÁNEK, B. Velký rusko-český slovník. Díl I. A-J. 1. vyd. Praha: Nakladatelství čs.-sovět.institutu, 1952. 645 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: