Sylabus předmětu DISA - Diplomní seminář v AJ (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DISA
Název předmětu česky: Diplomní seminář v AJ
Název předmětu anglicky:
Masters Thesis Seminar
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, etapa A 2/0, etapa B 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
ano
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (přednášející)
Ing. Dita Henek Dlabolová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (cvičící, přednášející, tutor)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Úterý
13.00-14.50
Q25
D. Henek Dlabolová, M. MachayPřednáška
Každý týden
30
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student si v průběhu předmětu zvolí téma a vedoucího práce a vypracuje záměr práce. Vedoucí práce vypracuje oficiální zadání bakalářské práce, které předloží vedoucímu ústavu a garantovi programu ke schválení.
V rámci přednášek a cvičení se studenti seznámí s požadavky kladenými na diplomovou práci na PEF MENDELU a s principy psaní odborného textu.
Studijní výstupy:
- student rozumí procesu zadávání závěrečné práce na PEF MENDELU
- student zná principy provádění výzkumu
- student rozumí principům akademického psaní
- student chápe význam správné práce se zdroji
- student umí řádně nakládat s použitými zdroji ve vlastním textu
 
Obsah předmětu:
1.Význam závěrečné práce v rámci studia na VŠ, výběr tématu práce (dotace 4/0)
 
a.
Kvalitativní rozdíl mezi bakalářskou a diplomovou prací - diplomová práce jako forma vědeckého sdělení;
b.
Doporučená struktura práce;
c.
Zásady tvorby diplomové práce;
d.
Doporučený harmonogram řešení;

2.
Metodické principy vědecké práce a tvorby vědeckého sdělení vědeckého sdělení. (dotace 2/0)
 
a.
Identifikace zkoumaných vztahů;
b.Formulace hlavních a dílčích cílů práce v logické návaznosti;
c.
Příklady vhodně a nevhodně formulovaných hypotéz a pomocných výzkumných otázek;

3.Zásady práce s literaturou při tvorbě vědeckého sdělení . (dotace 4/0)
 
a.
Principy práce s literaturou a tvorby rešerší;
b.
Systémy odkazování a citování použitých zdrojů, citace literárních a jiných pramenů dle norem ČSN;

4.
Formální požadavky na závěrečnou podobu diplomové práce (dotace 4/0)
 
a.
Hlavní typografické zásady;
b.
Příprava podkladů pro prezentaci práce před zkušební komisí;

5.Podrobné informace na: www.pef.mendelu.cz/zaverecne-prace (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
konzultace
21 h
zpracování projektů
0 h
Volba tématu DP a vypracování záměru
21 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené zadání diplomové práce. Vedoucí diplomové práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu, sepsání základů literární rešerše, a podobně.

Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se student musí domluvit s vedoucím na vhodném způsobu komunikace a domluvit se řádně a včas ohledně termínů (podpis studenta na zadání je obvykle vyžadován před koncem výukové části semestru).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Volba tématu DP a vypracování záměru
100 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PORKERTOVÁ, H. -- HENEK DLABOLOVÁ, D. -- MACHAY, M. How to write a final thesis? (FBE Student’s and Teacher’s Guide).  [online]. 2020. URL: https://is.mendelu.cz/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;id=113655.
BAILEY, S. Academic writing: a handbook for international students. 2. vyd. London: Routledge, 2006. 260 s. ISBN 0-415-38419-2.
WILLIAMS, K. -- DAVIS, M. Referencing & understanding plagiarism. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017. 155 s. ISBN 978-1-137-53071-4.

Doporučená:
Official documents available at: https://www.pef.mendelu.cz/en/degree-students/study-info/30321-final-thesis
Various literature according to individual supervisor's recommendations

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 18. 9. 2020.

Typ výstupu: