Sylabus predmetu AIPS - Ateliér inspirace přírodními strukturami I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
AIPS
Název předmětu česky:
Ateliér inspirace přírodními strukturami I
Název předmětu anglicky:
Studio Inspired by Naturals Structures I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/5 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Vyučující: akad. soch. Tamara Buganská (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pondělí
8.00-12.50
S127 (BZA)
N-DESGN
 
 
1
1
2
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základní tendence inspirace přírodními strukturami v procesu tvůrčí činnosti. Aplikace získaných poznatků v řešených úkolech.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky (dotace 4/0)
 
a.Základní pojmy: organické a geometrické tvarosoví
b.
Vývoj názorů na inspirativní roli poučení z přírody, příklady z historie.

2.
Vstup poučení přírodními strukturami do koncepce konstrukcí (dotace 6/8)
 
a.
a. Makro a mikrostruktury.
b.b. Tektonika, zákonitosti růstu přírodnin.
c.
c. Krystalické tvarosloví.
d.
d. Aerodynamika, proudnicové tvarosloví.
e.
e. Zadání I – studie vybraného přírodního prvku a analýza jeho konstrukce.

3.
Vybrané vztahy a souvislosti přírodních a umělých struktur (dotace 2/12)
 
a.
a. Teorie křivek. Vznik, konstrukce a zákonitosti rovinných a sférických křivek.
b.
b. Fraktály. Výskyt v přírodním prostředí a příklady matematických modelů.
c.c. Vrstvení a ohýbání. Vrstvení jako stavební princip.
d.
d. Zadání II – zjednodušení, stylizace konstrukčního principu vybrané přírodniny.

4.Vlastní návrh designu inspirovaného přírodními strukturami (dotace 0/36)
 
a.
a. Skici a varianty
b.b. Dopracování vybrané varianty, 3D model
c.
c. Konstrukční řešení výrobku, technický výkres
d.d. Rendering, obrazová prezentace návrhu.
e.
e. Zpracování prezentačního posteru.
f.f. Zpracování průvodní zprávy.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení
56 h
příprava na zkoušku
12 h
zpracování projektů
12 h
zpracování seminární práce18 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání analýzy a vlastního návrhu. Hodnocení původnost návrhů a schopnost práce s informacemi. Úroveň prezentace vlastního designu. Důraz na pochopení možností inspirace přírodními strukturami při tvůrčí činnosti.

Minimální účast na cvičení je 80%. Zkouška probíhá ústní formou a má tři části (analytická část 30%, vlastní návrh 60%, průběžné hodnocení 10%). Během zkoušky musí student prokázat dobrou orientaci a přehled v oblasti.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Expert Publishing, s. r. o., 1998. 540 s. ISBN 80-902906-0-4.
SÝKORA, V. -- HROUDOVÁ, V. Tajemství rostlin = Secrets of plants. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. 239 s. ISBN 978-80-200-1770-3.
Jazyk matematiky: jak zviditelnit neviditelné. Praha: Argo, 2002. 343 s. ISBN 80-86569-09-8.
BARROW, J. vesmír plný umění. brno: jota, 2000. 310 s. ISBN 80-7217-097-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program N-DESGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: