Sylabus předmětu FZK - Fyzika (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
FZK
Název předmětu česky:
Fyzika
Název předmětu anglicky:
Physics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. RNDr. Ivo Křivánek, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Skupina
VyučujícíAkce
Četnost
KapacitaPoznámka
Pondělí7.00-8.50Q02
B-TMZD
B-SNBD
B-TVN
B-TVN
 
 
 
1
1
1
1
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
PřednáškaKaždý týden170spol s APF
Pondělí
9.00-10.50J04
B-TVN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
CvičeníKaždý týden20 
Pondělí
11.00-12.50J04
B-TVN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
I. Křivánek
Cvičení
Každý týden
20
 
Pondělí
13.00-14.50
J04B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
5
 
 
 
I. Křivánek
Cvičení
Každý týden
20 
Úterý
7.00-8.50
J04
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
I. Křivánek
Cvičení
Každý týden
20
 
Úterý13.00-14.50
J04
B-TMZD
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
Cvičení
Každý týden
20
 
Úterý
15.00-16.50
J04
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
3
 
 
 
Cvičení
Každý týden20
 
Středa
13.00-14.50
J04
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
Cvičení
Každý týden
20 
Středa15.00-16.50
J04
B-SNBD
 
 
 
1
1
2
3
4
 
 
 
I. KřivánekCvičení
Každý týden
20 
Čtvrtek
7.00-8.50
J04
B-TVN
 
 
 
1
1
2
3
2
 
 
 
I. KřivánekCvičení
Každý týden
20
 
Čtvrtek
9.00-10.50
J04
B-TVN
 
 
 
1
1
2
3
1
 
 
 
I. KřivánekCvičeníKaždý týden20 
Pátek
9.00-11.50
B44
B-TMZD
1
 
I. Křivánek
Přednáška
Nepravidelně
20
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student získá znalosti o odborné terminologií, fyzikálních dějích a využití obecných pojmů a poznatků. Student bude seznámen s fyzikální podstatou dějů v technické praxi. Student získá základní dovednosti v ovládání přístrojů a realizaci měření. Dále získá dovednosti v řešení problémů technického charakteru.
 
Obsah předmětu:
1.Základní fyzikální veličiny, soustava fyzikálních jednotek, možnosti rozměrové analýzy.Základy vektorového počtu.Vybrané problémy kinematiky hmotného bodu. (dotace 2/2)
 
a.Přímočarý pohyb
b.
Rovinný pohyb
c.
Složený pohyb

2.Dynamika hmotného bodu. Soustava hmotných bodů. (dotace 2/2)
 
a.
Newtonovy pohybové zákony
b.
Ráz těles
c.Hmotný střed a těžiště

3.Základy mechaniky tuhého tělesa.Úvod do mechaniky deformovatelných těles. (dotace 2/2)
 
a.
Momenty setrvačnosti
b.
Pohybové rovnice tuhého tělesa
c.Elastická deformace

4.Úvod do mechaniky tekutin. Základy hydrostatiky a hydrodynamiky. (dotace 2/2)
 
a.
Eulerova rovnice hydrostatiky
b.
Bernouliova rovnice

5.
Viskozita. Základní druhy reálných tekutin. (dotace 2/2)
 
a.
Viskozita kapalin a plynů
b.Ne Newtonovské kapaliny
c.Navier Stokesovy rovnice

6.
Definice teploty a tepla. Základy tepelných pohybů. Měrné tepelné kapacity. (dotace 2/2)
 
a.
První, druhá a třetí věta termodynamická
b.
Termodynamické procesy
c.
Kalorimetrická rovnice

7.
Termodynamika ideálního plynu. Stavová rovnice plynu. Měrné tepelné kapacity. (dotace 2/2)
 
a.
Měrné tepelné kapacity při konstantním tlaku, objemu a fázové změně
b.
Účinnost tepelných strojů

8.Elektrostatické pole. Potenciál a intenzita. Kondenzátory. Základní pojmy z teorie dielektrik. (dotace 2/2)
 
a.Coulombův zákon
b.
Elektrický dipól
c.Polarizace látek

9.
Pole ustáleného elektrického proudu. Ohmův zákon. (dotace 2/2)
 
a.Elektrická intenzita a elektrické napětí
b.
Výboj kondenzátoru

10.
Elektrický odpor - odporové tenzometry. Některé základní elektrické obvody. (dotace 2/2)
 
a.
Ohmův zákon
b.
Kirchhoffovy zákony
c.Supravodiče

11.Magnetické pole. Silové působení. Pohyb elektrického náboje v magnetickém poli. Základní typy magnetik. (dotace 2/2)
 
a.
Biot Savartův zákon
b.
Hallův jev
c.
Magnetický dipól
d.
Faradayův indukční zákon

12.
Elektromagnetické pole. Základní charakteristiky. Základní typy elektromagnetických vln. Šíření elektromagnetických vln v různých prostředích. (dotace 2/2)
 
a.Maxwellovy rovnice
b.Komplexní permitivita
c.
Mikrovlnný ohřev

13.Optika a záření. Základní pojmy, Odraz a lom světla. Disperze a polarizace. Geometrická optika. (dotace 2/2)
 
a.
Zákon odrazu a Snellův zákon
b.
Index lomu světla, absolutní a relativní
c.
Radiometrické a fotometrické veličiny,
d.
Kulové (sférické) zrcadlo, optická mohutnost čočky

14.
Moderní fyzika. (dotace 2/2)
 
a.
Pokusy vedoucí ke speciální teorii relativity
b.4 postuláty speciální teorie relativity

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace0 h20 h
příprava na zkoušku
56 h50 h
příprava na průběžný test
0 h
28 h
zpracování protokolů
28 h
0 h
zpracování seminární práce
0 h
22 h
Celkem
140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na laboratorních cvičeních, odevzdání protokolů. Ústní zkouška v rozsahu 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KŘIVÁNEK, I. -- FILÍPEK, J. Fyzika: vybrané části. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 148 s. ISBN 978-80-7375-533-1.
HALLIDAY, D. -- RESNICK, R. -- WALKER, J. -- MUSILOVÁ, J. -- OBDRŽÁLEK, J. -- DUB, P. Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 1. vyd. Brno: VUTIUM ;, 2000. 328 s. Překlady vysokoškolských učebnic ;. ISBN 80-214-1868-0.
FILÍPEK, J. -- KŘIVÁNEK, I. Animated Physical Principles of Mechanical Engineering.  [DVD-ROM]. In PRAE 2011. s. 44--47. ISBN 978-80-552-0662-2.
KUMBÁR, V. -- BARTOŇ, S. -- KŘIVÁNEK, I. Fyzikální praktikum. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 110 s. ISBN 978-80-7509-335-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Program B-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-TVN-NAV Navrhování nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-TMZD Technologie a management zpracování dřeva, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2020/2021
Specializace B-TVN-VYR Výroba nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
Program B-SNBD Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2020/2021
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: