Sylabus predmetu EKKR - Ekologie krajiny a geobiocenologie (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKKR
Název předmětu česky:
Ekologie krajiny a geobiocenologie
Název předmětu anglicky:
Landscape Ecology and Geobiocoenology
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
Ekologie
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s biogeografickou diferenciací krajiny v geobiocenologickém pojetí a jejími aplikacemi a se základními zákonitostmi fungování krajinných systémů. Ve cvičeních zpracování krajinně-ekologické charakteristiky území a návrhu ekologické sítě.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice krajiny, ekologie krajiny, její vznik, vývoj, význam, současné trendy, krajinně ekologické školy (dotace 2/0)
2.
Diferenciace současného stavu krajiny, mapování biotopů a krajiny (dotace 4/0)
 
a.
přípravné mapování, základní mapování, podrobné mapování
b.NATURA 2000
c.
sekundární analýza údajů o využití půdy

3.
Kategorizace geobiocenóz podle intenzity antropogenního ovlivnění a podle stupně ekologické stability. (dotace 2/0)
 
a.
Typy biotopů ČR (charakteristiky, rozšíření, ohrožení, management)

4.Homogenita a heterogenita krajiny, individuální a typologické členění krajiny (dotace 2/0)
5.
Struktura krajiny (matrice, plošky, koridory, charakteristika sítě v krajině) (dotace 2/0)
6.
Dynamika krajiny (dotace 4/0)
 
a.
Ekologická stabilita krajiny, homeostáze, homeorhéza, Ekologický stres v krajině
b.
Sukcese ekosystémů a historický vývoj krajiny
c.
Proměny středoevropské krajiny pod vlivem člověka a možnosti jejich analýzy

7.
Geoekologické prognózy, globální změny (dotace 2/0)
8.
Ekologická síť v krajině (dotace 4/0)
 
a.
Ekologicky významné segmenty krajiny, Prostorově strukturní členění, Funkční členění (Biocentra, biokoridory, interakční prvky), Členění podle biogeografického významu
b.
Vymezování kostry ekologické stability
c.
Navrhování územních systémů ekologické stability, Současný stav projektování, realizace a péče o skladebné prvky ÚSES, Evropská ekologická síť

9.Příklady aplikace ekologie krajiny (dotace 2/0)
10.
Aplikace geobiocenologie v ekologii krajiny s využitím GIS (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
odborná exkurze
8 h
příprava na zkoušku
36 h
zpracování seminární práce12 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělován po odevzdání seminární práce na téma Krajinně-ekologické hodnocení segmentu krajiny (min. 20 stran + mapové přílohy) a její prezentaci (15 min. + diskuze). Zápočet je podmínkou k ústní zkoušce. Zkouška bude probíhat ústní formou (30 min) nad předem danými okruhy otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BUČEK, A. -- LACINA, J. Geobiocenologie II: geobiocenologická typologie krajiny České republiky. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 251 s. ISBN 978-80-7375-046-6.
KOVÁŘ, P. Ekosystémová a krajinná ekologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 166 s. ISBN 978-80-246-2044-2.
FORMAN, R T T. -- GODRON, M. Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Academia :, 1993. 583 s. ISBN 80-200-0464-5.
Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 80-7184-545-0.
Principles and methods in landscape ecology: toward a science of landscape. 2. vyd. Dordrecht: Springer, 412 s. Landscape series ;. ISBN 978-1-4020-3327-8.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině : učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2000. 71 s. ISBN 80-213-0643-2.
MĚKOTOVÁ, J. Principy v obecné a aplikované krajinné ekologii. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 s. Monografie. ISBN 978-80-244-1839-1.
ŠTĚRBA, O. -- MĚKOTOVÁ, J. Říční krajina 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 395 s. 3. ISBN 80-244-1162-8.
Kol. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3.
MADĚRA, P. -- ZIMOVÁ, E. Metodické postupy projektování lokálního ÚSES.  [CD-ROM]. Brno. 2005.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: