Sylabus predmetu OPAEP - Ochrana přírody a environmentální politika (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
OPAEP
Název předmětu česky:
Ochrana přírody a environmentální politika
Název předmětu anglicky:
Nature Conservation and Environmental Policy
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (garant)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Definice a náplň ochrany přírody. Etické principy a motivy ochrany přírody. Vývoj ochrany přírody v Evropě a ve světě. Biodiverzita a její ohrožení. Vymírání druhů a příčiny vymírání v současnosti. Další příčiny narušení životního prostředí. Globální trh a organizace. Těžba surovin, lesní hospodářství, zemědělství, urbanizace. Zněčištění ovzduší, vody a půdy. Globální změny klimatu. Ochrana druhů a populací. Právní ochrana druhů v Evropě a související mezinárodní dohody. Ochrana ex situ. Územní ochrana přírody. Mezinárodní kategorie chráněných území. Územní ochrana dle IUCN a v dalších zemích. Mezinárodní sítě chráněných území. Plány péče o chráněná území. Obecná ochrana přírody. Biologické hodnocení, EIA, SEA, krajinný ráz. Veřejný přístup k informacím. Nevládní neziskové organizace a spolky.
 
Obsah předmětu:
1.1. Definice a náplň ochrany přírody. Historie ochrany přírody ve světě. (dotace 0/0)
2.
2. Rozmanitost života planety Země. (dotace 0/0)
3.3. Úbytek biodiverzity. Vlivy jednotlivých hospodářských odvětví (dotace 2/0)
4.Příčiny ubývání druhů a populací (dotace 0/0)
5.Ochrana druhů. (dotace 0/0)
6.
Ochrana stanovišť. (dotace 0/0)
7.
Globální vlivy a ohrožení ekosystémů (dotace 0/0)
8.
Ochrana přírody na různých úrovních. (dotace 0/0)
9.Ekonomické a politické nástroje ochrany přírody na území jednotlivých států. (dotace 0/0)
10.
Mezinárodní organizace OSN a mezinárodní úmluvy. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
odborná exkurze
6 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku60 h
příprava na průběžný test
30 h
příprava prezentace
8 h
zpracování seminární práce
6 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou udělení zápočtu je veřejná prezentace ochrany přírody ve vybrané zemi tropů nebo subtropů a vybraného zvláště chráněného území v této zemi. Studenti rovněž vypracují seminární práci. Zkouška je ústní s důrazem na pochopení logických vazeb mezi přírodními podmínkami, historií využívaní krajiny a ochranou přírody.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WILSON, E O. Rozmanitost života: Umožní poznání zákonů biodiverzity její záchranu. Praha: NLN, 1995. 444 s. ISBN 80-7106-113-1.
PRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P. Biologické principy ochrany přírody. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 349 s. ISBN 80-7178-552-0.
KELLER, J. Až na dno blahobytu. 2. vyd. Brno: DUHA, 1995. 73 s. ISBN 80-902056-0-7.
Malé je milé: aneb ekonomie, která by počítala s člověkem. 1. vyd. Doplněk, 2000. 284 s. ISBN 80-7239-035-X.
MÁCHAL, A. Desatero domácí ekologie: Praktický rádce, jak se nejen doma chovat šetrněji k životnímu prostředí. 1. vyd. Brno: EkoCentrum, 78 s.
GROOMBRIDGE, B. -- JENKINS, M D. World atlas of biodiversity : earth''s living resources in the 21st century. Berkely: University of California Press, 2002. 340 s. ISBN 0-520-23668-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: