Sylabus predmetu ZOPZ - Základy obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropů (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZOPZ
Název předmětu česky: Základy obhospodařování přírodních zdrojů subtropů a tropů
Název předmětu anglicky: Principles of Management of Natural Resources of the Tropics and Subtropics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prezentovat posluchačům problematiku obhospodařování přírodních zdrojů v souladu s historicky ověřenými a funkčními lesnicko-krajinotvornými principy, ktere vedou k trvalosti a nepřetržitost produkce dnes zvaných trvalá udržitelnost. Předmět poskytuje studentům základní teoretické a praktické poznatky ze základního předmětu bakalářského oboru. Získané vědomosti absolventům zaručí schopnost orientace při praktickém řešení projektové práce v tropech.
 
Obsah předmětu:
1.Výběr druhů rostlin pro zemědělství a LH (dotace 2/2)
 
a.
vegetační a produkční faktory v pěstování rostlin
b.
stanoviště - charakteristiky a produktivita
c.
bio-energetický potenciál půdy,
selekční kritéria, selekční proces
d.přehled základních skupin hospodářsky využívaných druhů

2.Lesní semenářství a školkařství (dotace 2/2)
 
a.
úvod do reprodukčních mechanismů dřevin
b.
předosevní příprava, úloha semenářských center v tropických zemích
c.projekt školkařského střediska, růstová média, produkční procesy a speciální produkční techniky, školkařská evidence

3.Zalesňování (dotace 2/2)
 
a.
rozvaha zalesňovacího záměru, základy eko-floristické typologie
b.
příprava půdy, základní technologie, hlavní druhy dřevin
c.
ekologické efekty zalesňování na krajinu, využití přirozené obnovy (wildlings)

4.
Pěstování lesa a komunitní lesnictví (dotace 2/2)
 
a.historie exploatace a pěstování lesa v tropech
b.
úprava porostních směsí, zakládání a péče o lesní plantáže, výchova mladých porostů
c.
užívané obnovní metody, více-funkční hospodaření, pěstění přírodě blízkých sekundárních lesů

5.
Agrolesnictví (dotace 2/2)
 
a.zásady střídání plodin a udržení úrodnosti a rovnováhy v krajině
b.
zakládání smíšených zemědělsko-lesnických porostů, klasifikace agrolesnických systémů
c.
význam komponentu chovu zvířat v agrolesnictví; socio-ekonomické a socio-kulturní faktory

6.
Hospodářská úprava lesa (dotace 2/2)
 
a.
dendrometrie - použitelné přístroje, způsoby měření a specifika
b.
růstové vlastnosti hlavních dřevin plantáží, lesnická taxace a zařízení lesů
c.
růstové vlastnosti hlavních dřevin plantáží, lesnická taxace a zařízení lesů

7.
Ochrana lesa (dotace 2/2)
 
a.integrovaná ochrana
b.klasifikace abiotických a biotických škodlivých činitelů
c.
ochrana semen, sazenic, lesních porostů a vytěženého dřeva, parazité a sapro-parazité, komplexita ekologických vazeb, protipožární postupy, větrné vlivy

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení28 h
projektová práce
1 h
příprava na zkoušku
60 h
příprava na průběžné hodnocení2 h
příprava na průběžný test
31 h
příprava prezentace10 h
zpracování projektů
2 h
zpracování seminární práce
6 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet, zkouška - 30 otázek, ústní zkouška cca 30 minut; hodnocení schopnosti analyzovat a aplikovat teoretické znalosti v praxi
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ÚRADNÍČEK, L. Lesní hospodářství v tropech a subtropech - vybrané dřeviny. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1990. 113 s.
JENÍK, J. Kapitoly ze života v tropech: sborník článků pro časopis Živa. 1. vyd. Praha: Jan Franta, 2009. 187 s. ISBN 978-80-254-5131-1.
JENÍK, J. -- PAVLIŠ, J. Terestrické biomy: lesy a bezlesí Země. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 238 s. ISBN 978-80-7375-481-5.
PANCEL, L. Tropical forestry handbook : Volume 1. Berlin: Springer Verlag, 1993. 810 s. ISBN 3-540-56420-9.
PANCEL, L. Tropical forestry handbook : Volume 2. Berlin: Springer Verlag, 1993. 812 s. ISBN 3-540-56420-9.
OLDEMAN, R A. Forests : elements of silvology. Berlin: Springer Verlag, 1990. 624 s. ISBN 0-387-51883-5.
HALLÉ, F. -- OLDEMAN, R A. -- TOMLINSON, P B. Tropical Trees and Forests. An Architectural Analysis. Berlin: Springer-Verlag, 1978. 17 s. ISBN 3-540-08494-0.
RICHARDS, P W. The Tropical Rain Forest. 2. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 23 s. ISBN 0-521-442194-2.
WHITMORE, T C. An introduction to tropical rain forests. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2003. 282 s. ISBN 0-19-850147-1.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: