Sylabus předmětu TTLS - Technika a technologie v lesnictví (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
TTLS
Název předmětu česky:
Technika a technologie v lesnictví
Název předmětu anglicky:
Technology in Forestry
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav techniky (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (cvičící, přednášející)
Ing. Luboš Staněk (cvičící)
Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pondělí
9.00-10.50
B32
Přednáška
Každý týden
120
Pondělí
11.00-12.50B04
B-LES-LES
B-LESN
3
3
Přednáška
Nepravidelně
30
Úterý
17.00-18.50
B04
Cvičení
Každý týden
22
Čtvrtek
9.00-10.50
B04
CvičeníKaždý týden22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost teoretických východisek konstrukčních a funkčních parametrů a praktického diferencovaného uplatnění technických prostředků včetně energetických a jejich soustav v technologiích pěstování sadebního materiálu, obnovy a ochrany lesa a výchovy porostů předprobírkového věku. Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s hlavními představiteli technických prostředků v technologiích pěstební výroby; management rizika, vyhledávání a hodnocení pracovních rizik. Optimalizační řešení volby technologických postupů a strojního vybavení, nákladová, environmentální a ostatní hlediska. Úvodní témata problematiky lesní těžby a dopravy dříví, výrobní procesy v těžbě, motomanuální technologie těžby dříví.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do problematiky, základní pojmy mechanizace a technizace, teorie prognózy technického rozvoje. Specifika technizace výroby v současných podmínkách LH. Soustava strojů, zákonitosti její tvorby a její význam pro technizaci lesní výroby. Diferenciace energetických prostředků v LH. (dotace 2/2)
 
a.
Základní konstrukční a užitné parametry energetických prostředků v pěstební výrobě LH. Teorie přenosu výkonu a síly mobilními energetickými prostředky.
Program č. 1: Kontrola tahových schopností UKT s připojeným přívěsem a vlečeným břemenem.

2.
Základní energetické prostředky používané v lesním hospodářství, kritéria jejich nasazení, základní technické a technologické parametry a jejich propočet. Zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a jeho význam pro provozování lesní techniky. (dotace 2/2)
 
a.
Ukázky typických energetických prostředků -- traktorů, nejdůležitější funkční uzly (podvozek, převodovka, hydraulický systém, závěsy). Limitní zátěže náprav a závěsů, poloha těžiště. Stanovení půdního odporu.
Program č. 2: Řiditelnost a stabilita traktoru s adaptérem.

3.
Diferenciace techniky a technologií v lesním školkařství. Technika a postupy pro zakládání lesních školek. Teoretické základy konstrukce a funkce strojů pro přípravu půdy. Základní členění soustavy strojů pro přípravu půdy ve školkách. (dotace 2/2)
 
a.Technika pro sběr a zpracování osiva a perspektivy jejího dalšího rozvoje. Fyzikálně technické parametry osiva a teorie principu dělení semenných směsí. Principy činnosti a využívání hlavních zástupců semenářských strojů a pomůcek, demonstrace semenářského stroje Labofix.

4.
Secí stroje, školkovací stroje, podřezávače kořenů, stroje pro kultivaci, stroje pro hnojení, stroje pro sklizeň, manipulaci a dopravu sadebního materiálu. Principy konstrukce, zásady správného použití a obsluhy, limitující podmínky využití. Perspektivní směry rozvoje techniky a technologií produkce sadebního materiálu ve světě a ČR. (dotace 2/2)
 
a.
Konstrukční skupiny a způsoby využití základních strojů v činnostech zakládání školek a přípravy půdy a jejich ukázky. Postup zabezpečení náležité kvality výsevu dvěma koncepcemi mobilních secích strojů.
Program č. 3: Zabezpečení kvality výsevu secími stroji.

5.
Technika a technologické postupy chemické ochrany v lesních školkách a lesních porostech. Základní principy konstrukce aplikátorů pesticidů a zásady jejich správného použití. (dotace 2/2)
 
a.
Ukázky konstrukčního řešení a funkčního využití hlavních zástupců aplikátorů pesticidních látek. Diferenciace aplikačních ústrojí dle druhu aplikované látky a způsobu aplikace. Netradiční formy aplikace pesticidů. Program č. 4: Návrh ochranného chemického zásahu.

6.
Příprava stanovišť pro obnovu lesa. Stroje a technologie pro uvolňování pasečných ploch od těžebních zbytků, pařezů, stromů a nežádoucích nárostů. Stroje a technologie pro přirozenou i umělou obnovu lesa. Technika pro hnojení a vápnění porostů. (dotace 2/2)
 
a.
Ukázky typických technických prostředků a postupů při uvolňování stanovišť pro přirozenou a umělou obnovu lesa od těžebních zbytků, technicko-ekonomické aspekty. Specifikace prostředků pro mechanickou a kombinovanou přípravu půdy.
Program č. 5: Stanovení odporu radličného pluhu a kontrola tahových schopností UKT.

7.
Mechanizovaná výsadba sazenic při obnově lesa. Klasifikace zalesňovacích strojů, základní principy jejich konstrukce a faktory ovlivňující technologické využití a začlenění sázecích strojů. (dotace 2/2)
 
a.
Sázecí a secí stroje pro obnovu lesa, jejich parametry a podmínky užití. Ukázky příkladů konstrukčního řešení a funkce přenosných a nesených prostředků pro výchovu mladých porostů.

8.
Diferenciace, typizace a příprava výroby v pěstební činnosti. Stroje a technologie pro výchovu mladých lesních porostů prořezávkami a vyvětvováním. (dotace 2/2)
 
a.Základy použití výkonových norem.
Program č. 6: Technologická příprava výroby v obnově lesa.

9.
Úvod do problematiky těžby a dopravy dříví. Integrované lesní hospodářství, vztah produkce dříví k ostatním funkcím lesa. Význam dříví pro společnost. Obnovitelnost dříví jako suroviny. Těžba dříví v ČR a ve světě. Základní údaje o těžební činnosti v ČR. (dotace 2/2)
 
a.
Průřezová informace o problematice těžby a dopravy dříví - komentované video.

10.
Základní charakteristika motomanuálních technologií lesní těžby. Teorie řezání dřeva. Působení sil při elementárním řezání, řeznost a energetická náročnost při řezání dřeva. (dotace 2/2)
 
a.
Praktické seznámení s konstrukcí, obsluhou a způsoby využití motorové pily. Pomůcky pro práci s motorovými řetězovými pilami.
Program č. 7: Základní parametry řezací části motorové pily.

11.
Rozdělení a charakteristika ručních motorových řetězových pil. Požadavky na konstrukci a využití pil z hlediska bezpečnosti a hygieny práce. (dotace 2/2)
 
a.echnika práce s motorovou pilou v normálních podmínkách. Kácení. Odvětvování. Příčné přeřezávání.

12.Výrobní procesy v těžbě a dopravě dříví, jejich terminologie a členění. Těžební metody a jejich charakteristika. Vztah mezi těžební metodou a přípravou pracoviště. (dotace 2/2)
 
a.Zvláštní způsoby motomanuální těžby. Práce v kalamitě. Bezpečnostní pravidla. Osobní ochranné pomůcky.

13.
Systematika a terminologie soustřeďování dříví. Manuální, gravitační a animální soustřeďování dříví. Péče o koně. (dotace 2/2)
 
a.
Lana, řetězy a úvazky v lesním hospodářství. Konstrukce, ČSN, koncování, spojování, údržba, péče o lana. Výpočty základních parametrů lan. Jmenovitá nosnost lan a úvazků. Dovolené namáhání lan a úvazků.

14.
Soustava strojů pro mechanizované pozemní soustřeďování dříví a její technologická klasifikace. Rozdělení traktorů pro soustřeďování dříví podle jejich konstrukce. Konstrukční řešení strojních uzlů univerzálních a speciálních traktorů a tahačů. (dotace 2/2)
 
a.Konstrukce lanových navijáků, technické vybavení a pomůcky při práci s lanovým navijákem, výpočty (navíjecí rychlost, tažná síla, kapacita bubnu aj.).
Program č. 9: Výpočty související s použitím lanového navijáku daného typu.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace
2 h20 h
veřejná prezentace (ústní)
0 h
1 h
příprava na zkoušku
6 h
6 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
39 h
příprava na průběžný test
8 h
10 h
příprava prezentace
0 h10 h
zpracování protokolů
26 h
26 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet. Zápočet bude udělován po odevzdání vypracovaných protokolů (programů) ze cvičení, odevzdání seminární práce a přednesení prezentace a složení zápočtového písemného testu (min. 70 bodů z max. 100 bodů). Požadované znalosti jsou v rozsahu probrané látky dle sylabu výuky.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. a kol. Technika a technologie v lesnictví. Díl první. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 364 s. ISBN 978-80-7375-839-4.
NERUDA, J. -- SIMANOV, V. -- KLVAČ, R. -- SKOUPÝ, A. -- KADLEC, J. -- ZEMÁNEK, T. -- NEVRKLA, P. Technika a technologie v lesnictví. Díl druhý. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 300 s. ISBN 978-80-7375-840-0.
NERUDA, J. -- ULRICH, R. -- KUPČÁK, V. -- SLODIČÁK, M. -- ZEMÁNEK, T. Harvestorové technologie lesní těžby. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 166 s. 1. ISBN 978-80-7375-842-4.
NERUDA, J. -- NEVRKLA, P. -- CACH, A. Práce s motorovou pilou a křovinořezem. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7375-841-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: