Sylabus předmětu PAOS - Posuzování a oceňování stromů (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PAOS
Název předmětu česky: Posuzování a oceňování stromů
Název předmětu anglicky:
Assessment and Valuation of Trees
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Luděk Praus, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Valentino Cristini (cvičící, přednášející, zkoušející)
Mgr. Bc. Alena Klimešová, DiS. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jiří Rozsypálek (cvičící, přednášející)
Ing. Barbora Vojáčková, DiS. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
Četnost
KapacitaPoznámka
Středa
13.00-14.50
B43
B-ARB-ARB
B-ARBO
3
3
L. Praus, V. Cristini, A. KlimešováPřednáškaNepravidelně20 
Čtvrtek
15.00-16.50B35
PřednáškaKaždý týden38
spol. s BMST
Čtvrtek
17.00-18.50
B35
CvičeníKaždý týden22spol. s BMST
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Naučit studenty analyzovat fyziologickou i mechanickou stabilitu stromu, včetně použití přístrojových metod a navrhovat adekvátní zásahy péče.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do hodnocení stromů (dotace 2/2)
 
a.Teorie hodnocení rizika
b.Základní principy hodnocení

2.
Vitalita stromu (dotace 4/4)
 
a.
Hodnocení jednotlivých parametrů vitality
b.
Hlavní charakteristiky
c.
Vztah mezi vitalalitou a zdravotním stavem

3.
Zdravotní stav stromu (dotace 4/4)
 
a.Parametry hodnocení zdravotního stavu
b.
stabilita a provozní bezpečnost

4.
Oceňování stromů (dotace 2/2)
 
a.Metoda AOPK ČR
b.
Metoda dle oceňovací vyhlášky MF
c.Další metody oceňování

5.
Přístrojové metody hodnocení stromů (dotace 6/6)
 
a.
Členění metod, silné a slabé stránky
b.Fyzikální principy metod
c.
Přístroje pro stanovení stability stromu
d.
Přístroje pro stanovení vitality stromu

6.Speciální metody hodnocení (dotace 2/2)
 
a.
Hodnocení ekologické hodnoty
b.Metody SIA a WLA
c.
Metoda QTRA a podobné
d.
Požadavky na soudní znalce, znalecká praxe, požadavky na znalecký posudek.
e.Hodnocení Sadovnické hodnoty a další metody

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
20 h
14 h
cvičení
20 h
0 h
práce v terénu
15 h
4 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava na zkoušku
48 h
60 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
20 h
příprava prezentace
2 h
1 h
zpracování projektů
24 h
40 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen ústní zkouškou v terénu. Pro přístup ke zkoušce je nutno získat zápočet a předložit projekt.
Zápočet: úspěšně napsané tři 30 minutové testy v průběhu semestru, hodnotí se i účast na přednáškách a cvičeních. Testy jsou elektronické.
Předkládaný projekt obsahuje zhodnocení stromů (min. 100 kusů) ve vybrané lokalitě, podrobné zhodnocení deseti stromů, včetně výpočtu ceny a bezpečnosti dle WLA a zhodnocení jednoho přístrojového testu. Projekt je nutno obhájit při zkoušce.
Vlastní zkouška zahrnuje obhajobu projektu (50 % známky) a praktické zhodnocení vybraných stromů v terénu (50 % známky). Obsahem zkoušky je stanovení vitality stromu, stability stromu, zdravotního stavu, návrh opatření, vyřešení potenciální situace zajištění ochrany vybraného stromu. Součástí zkoušky budou i dotazy na legislativu a postupy vázané na předmět.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les. 3. vyd. Vlašim: ČSOP, 2010. 696 s. Metodika Českého svazu ochránců přírody ;. ISBN 978-80-86327-85-3.
Principles of tree hazard assessment and management. London: Stationery Office, 388 s. Research for amenity trees. ISBN 0-11-753355-6.
The body language of trees: a handbook for failure analysis. London: The Stationary Office, 2006. 240 s. ISBN 0-11-753067-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: