Sylabus predmetu EXO - Extenzivní ovocnictví (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EXO
Název předmětu česky:
Extenzivní ovocnictví
Název předmětu anglicky:
Extensive Fruit Production
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 19/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s problematikou extenzivních tvarů ovocných dřevin, možnostmi využití pro hospodářské a mimoprodukční účely, zejména v oblasti tvorby krajiny či v územích se zvláštním režimem hospodaření. Pomologická determinace odrůd, zakládání a následná údržba výsadeb, revitalizace starých stromů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do problematiky (dotace 6/0)
 
a.Hospodářský a mimoprodukční význam ovocných dřevin, staré a krajové odrůdy. Genová centra původu ovocných druhů.
b.Botanické a hospodářské členění ovocných druhů, anatomická a morfologická charakteristika, nároky na stanoviště.
c.
Krajinářský význam ovocných dřevin, záchrana ohrožených a mizejících odrůd, pěstování v marginálních oblastech.
d.
poznámka: dotace pro kombinovanou formu - 5

2.
Školkařská výroba a zakládání extenzivních výsadeb (dotace 6/0)
 
a.Rozmnožování ovocných druhů
b.
Založení extenzivní výsadby (zásady a principy)
c.
poznámka: dotace pro kombinovanou formu - 4

3.
Růst a vývoj ovocných dřevin (dotace 6/0)
 
a.Velký životní cyklus (věková období), fenologické fáze.
b.
Význam řezu, řez výchovný, udržovací, zmlazovací.
c.
Agrotechnické zásady v extenzivních výsadbách, údržba starých sadů, ochrana proti chorobám a škůdcům ovocných dřevin.
d.
poznámka: dotace pro kombinovanou formu - 5

4.Pomologie jednotlivých ovocných druhů (dotace 6/0)
 
a.
Obecná pomologie - poznávací znaky ovocných druhů a odrůd (morfologické znaky, habitus korun, vnější a vnitřní znaky plodů).
b.Speciální pomologie jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní.
c.
Minoritní (méně rozšířené) ovocné druhy - jejich význam, pěstiteslké nároky a možnosti použití.
d.poznámka: dotace pro kombinovanou formu - 5

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
24 h
19 h
práce v terénu
20 h23 h
konzultace
2 h
4 h
příprava na zkoušku
35 h
35 h
příprava na průběžný test
16 h
16 h
zpracování seminární práce15 h
15 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zkouškou. Ústní zkouška trvá cca 30 minut a student při ní odpovídá na tři otázky z tematických okruhů: 1. obecná část, 2. agrotechnika extenzivních výsadeb, 3. pomologie - využití starých odrůd.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BARTHAPICHLER, B. -- BRUNNER, F. -- GERSBACH, K. -- ZUBER, M. Rosenapfel und Goldparmäne. 1. vyd. Baden und München: AT Verlag, 2005. 248 s. ISBN 3-03800-209-7.
BOČEK, S. Ekologické ovocnářství na vyšších kmenných tvarech. 2009.
BOČEK, S. Extenzivní ovocnictví. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. 335 s. ISBN 978-80-7509-275-5.
DVOŘÁK, A. -- VONDRÁČEK, J. Malá pomologie 1 : Jablka. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1969. 336 s.
HÄSELI, A. -- WEIBEL, F. -- BRUNNER, H. Organic Cultivation of Standard Orchards. 1. vyd. FiBL/OACC, 2005. 20 s. 0006.
MAREČEK, J. Krajinářská architektura venkovských sídel. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. 404 s. ISBN 80-213-1324-2.
NĚMEC, B. Dějiny ovocnictví. 1. vyd. Praha: Akademie věd, 1955. 277 s. Ovocnická edice.
SCHUBERT, E. Stručné dějiny ovocnictví moravského. Brno: český odbor zemědělské rady moravské, 1900.
ŘEZNÍČEK, V. -- VLK, R. -- BOČEK, S. -- SALAŠ, P. Extenzivní ovocnářství - jádroviny. 1. vyd. Brno: MZLU Brno, 2002. 100 s. ISBN 80-7157-617-4.
ŘÍHA, J. České ovoce. 2. vyd. V Praze: nákladem Československé pomologická společnost, 1919. 249 s.
ŘÍHA, J. České ovoce. : Jablka . Díl III.
ŘÍHA, J. České ovoce. Praha: Nákladem ovocnického spolku pro království české, 1915. 248 s.
SALAŠOVÁ, A. Krajinný ráz : teoretické východiská a metodické princípy preventívneho posudzovania. Habilitačná práca. MZLU v Brně, 2006. 191.
TETERA, V. a kol. Ovoce Bílých Karpat. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Základní organizace ČSOP Bílé Karpaty, 2006. 309 s. ISBN 80-903444-5-3.
TETERA, V. Záchrana starých a krajových odrůd ovocných dřevin. Veselý nad Moravou: ČSOP Bílé Karpaty, 2003.
HRDOUŠEK, V. -- KRŠKA, B. -- KULÍŠEK, P. -- LOKOČ, R. Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska: milión stromů. Břeclav: Petr Brázda ;, 2016. 115 s. ISBN 978-80-87387-40-5.
KLEVCOV, P. a kol. Ošetřování starých a výsadba nových ovocných dřevin. 1. vyd. Veselí nad Moravou: Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty, 1999. 43 s.
DVOŘÁK, A. Atlas odrůd ovoce. 1. vyd. Praha: SZN, 1978. 399 s.
KAMENICKÝ, K. -- KOHOUT, K. Atlas tržních odrůd ovoce. 3. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1957. 343 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ARB-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2018/2019
Obor B-ARB-ARB Arboristika, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2018/2019
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 27. 5. 2020.

Typ výstupu: