Sylabus predmetu ZRJ - Řízení jakosti (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZRJ
Název předmětu česky:
Řízení jakosti
Název předmětu anglicky:
Quality Management
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Poznámka
Úterý
11.00-12.50
T18Přednáška
Každý týden
36
spol. s SRK
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout nezbytné vědomosti z oblasti komplexního managementu kvality jakosti.
Osvojení si hlavních zásad, které podmiňují kvalitu finálních výrobků v celém PDCA cyklu, to je vývoji, výroby, dodávek a včetně servisu v záruční a pozáruční době.
Efektivní zhodnocení vstupujících veličin do výrobního procesu, úloha vedeni organizace v QM, procesním řízením kvality
 
Obsah předmětu:
1.
Historie zkušebnictví a systémů řízení kvality, zabezpečení kvality v nábytkářské výrobě, (dotace 2/0)
2.
Principy certifikace, metrologií, s pyramidou dokumentů v QMS, řízené dokumenty, politika jakosti, principy auditů kvality (dotace 2/0)
3.
Metrologie, Zkušebnictvi (dotace 2/0)
4.
Platné normy ČSN EN ISO 9000, 9001 9004, (dotace 2/0)
5.Moderními integrovanými systémy kvality, osvojení si hlavních zásad, které podmiňují kvalitu finálních výrobků (dotace 2/0)
6.
Procesní řízení kvality, definice procesu, metody plánování jakosti, systémy měření v systémech kvality (dotace 2/0)
7.
Nástroje a metody neustálého zlepšování kvality, podstata a postupy managementu kvality, cyklus PDCA, metoda Quality Journal , strategie six sigma (dotace 3/0)
8.
Přezkoumání systému kvality, benchmarking, SWOT analýza (dotace 3/0)
9.Politika jakosti v předvýrobní etapě, metoda QFD, přezkoumání návrhu, metoda FMEA, Paretův diagram (dotace 2/0)
10.Měření kvality ve výrobní etapě, neshody, sedm základních nástrojů řízení kvality, (dotace 2/0)
11.
Sedm nových nástrojů řízení kvality, hodnocení způsobilosti procesů a výrobních zařízení a systémů měření (dotace 2/0)
12.
Statistická přejímka, identifikovatelnost a sledovatelnost v systémech kvality, řízení neshod (dotace 2/0)
13.
Kvalita v povýrobních etapách, statistická přejímka, monitorování a měření spokojenosti a loajality zákazníků, odpovědnosti za výrobek (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
příprava na zkoušku
46 h
zpracování protokolů
10 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončený po odevzdání 4 výpočtových protokolů z oblasti řízení kvality (regulační diagram, histogram, diagram rybí kost)a po složení ústní zkoušky. Zkouška se skládá ze dvou otázek z oblasti řízení kvality. Student musí při ústní zkoušce - prokázat dobrou orientaci a znalosti v daném oboru
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TRÁVNÍK, A. Řízení jakosti. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 196 s. ISBN 80-7157-588-7.
BRUNECKÝ, P. -- TESAŘOVÁ, D. -- MATÝSEK, V. -- MUZIKÁŘ, Z. -- TRÁVNÍK, A. -- HOLOUŠ, Z. -- HLAVATÝ, J. -- PACOVSKÝ, J. -- PLÁTENÍK, J. -- VRBÍK, M. -- HAMŘÍK, P. ČSN 91 0001 Dřevěný nábytek -- Technické požadavky. ČNI PRAHA, 2007. 13 s.
BRUNECKÝ, P. -- MATÝSEK, V. -- TRÁVNÍK, A. -- KOVAŘÍK, M. -- PACOVSKÝ, J. -- NANTL, D. ČSN 91 0100 Nábytek - Bezpečnostní požadavky. ČNI PRAHA, 2006. 18 s.
MATÝSEK, V. ČSN 91 0227 - Zkoušení skříňového nábytku.
POLÁŠEK, J. Zkoušení nátěrových hmot a povrchových úprav. 1. vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 61 s. ISBN 80-7157-660-3.
POLÁŠEK, J. Zkoušení nátěrových hmot a povrchových úprav. 1. vyd. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 149 s. ISBN 80-7157-659-X.
POLÁŠEK, J. Technická normalizace a posuzování shody. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. 200 s. ISBN 80-7157-876-2.
POLÁŠEK, J. Zkušebnictví jako nástroj technického rozvoje a komunikace v oboru. In Pracovní setkání Technické informace a požadavky jednotného trhu EU. Podlahoviny na bázi dřeva.2007.
ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník. Praha: Český normalizační institut, 2006. 64 s.
ČSN EN ISO 90001 (01 0321) Systémy managementu jakosti - Požadavky. Praha: Český normalizační ústav, 2002. 51 s.
Komentované vydání souboru revidovaných norem ISO 9000 - 2. díl: ČSN EN ISO 9001: 1995, ČSN EN ISO 9002: 1995, ČSN EN ISO 9003: 1995. 1. vyd. Praha: Český normalizační institut, 1996. 135 s. ISBN 80-02-01084-1.

Doporučená:
, Mezinárodní soubor norem ČSN -- EN -- ISO 9000,
, Zákon č. 102/2001 Sb.
, Zákon č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
, Zákon č. 71/2000 Sb. kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: