Sylabus predmetu SRK - Systémy řízení kvality (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SRK
Název předmětu česky:
Systémy řízení kvality
Název předmětu anglicky:
Quality Management System
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacitaPoznámka
Úterý
11.00-12.50
T18
D. Tesařová
Přednáška
Každý týden
36
spol. s ZRJ
Úterý
13.00-13.50
T27CvičeníKaždý týden22 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem řízení kvality, jeho historií, nástroji kvality a možností aplikace řízení kvylity ve výrobě nábytku
 
Obsah předmětu:
1.Historie zkušebnictví a systémů řízení kvality, zabezpečení kvality ve výrobě nábytku (dotace 2/0)
2.Principi certifikace, metrologie, principy auditů kvality, politika kvality, řizené dokumenty, pyramida dokumentů v QMS (dotace 2/0)
3.
Moderní intgrované systémy kvality, osvojení si hlavních zásad, které podmiňují kvalitu výrobků (dotace 2/0)
4.
Procesní řízení kvality, definice procesu, metody plánování kvality (dotace 2/1)
5.
Systémy měření kvality (dotace 2/1)
6.
Platné normy ČSN EN 9000-9004 (dotace 2/1)
7.
Nástroje a metody neustálého zlepšování kvality, podstata a postupy mamnagementu kvality, cyklus PDCA, metoda Quality Journal, stratégie six sigma (dotace 2/2)
8.Přezkoumání systému kvality, benchmarking, SWOT analýza, (dotace 2/1)
9.Politika jakosti v předvýrobní etapě, metoda QFD, přezkoumání nárhu, metoda FMEA, Paretův diagram (dotace 2/2)
10.
Měření kvality ve výrobní etapě, sedm nových nástrojů řízení kvality (dotace 2/2)
11.
Sedm nových nástrojů řízení kvality, hodnocení způsobilosti procesů a výrobních zařízení, systémy měření (dotace 2/2)
12.
Statistická přejímka, indentifikovatelnost a sledovatelnost v systémech kvality, (dotace 2/2)
13.
Kvalita v povýrobních etapách, řízení neshod (dotace 2/0)
14.
Monitorování a měření spokojenosti a loajality zákazníků, odpovědnost za výrobek (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h14 h
cvičení
14 h0 h
příprava na zkoušku60 h
98 h
zpracování protokolů
10 h0 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška se skládá ze dvou otázek z oblasti řízení kvality. Student musí při ústní zkoušce - prokázat dobrou orientaci a znalosti v daném oboru. Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je udělení zápočtu po odevzdání 4 výpočtových protokolů z oblasti řízení kvality (regulační diagram, histogram, diagram rybí kost)a účasti na seminářích.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NENADÁL, J. a kol. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2007. 282 s. ISBN 978-80-7261-071-6.
Plánování a neustálé zlepšování jakosti. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001. 244 s. ISBN 80-7226-543-1.
TRÁVNÍK, A. Řízení jakosti. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2002. 196 s. ISBN 80-7157-588-7.
NENADÁL, J. a kol. Moderní management jakosti: principy, postupy, metody. 1. vyd. Praha: Management Press, 2008. 377 s. ISBN 978-80-7261-186-7.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-NI-NI Nábytkové inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: