Sylabus predmetu HUMI - Humanizace mikroprostředí (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: HUMI
Název předmětu česky:
Humanizace mikroprostředí
Název předmětu anglicky:
Microenvironment Humanization
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Lukáš Fictum (garant)
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacita
Pondělí
14.00-15.50
T412
Přednáška
Každý týden
25
Pondělí
16.00-16.50
T412I. Petelen
Cvičení
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov všetkých odborov s psychologickými, sociologickými a medicínskymi aspektmi tvorby interiéru. Keďže priestor a jeho prvky majú priamy vplyv na správanie sa, výkonnosť a náladu užívateľov z krátkodobého hľadiska a na duševné a fyzické zdravie z dlhodobého hľadiska, je orientácia budúcich architektov a dizajnérov v tejto problematike spoločensky žiadúca. Predmet ponúka možnosť získať prehľad z odborov spoločenských a medicínskych (psychológia, sociológia, psychosomatická medicína, zážitková anatómia) ktoré sa priamo dotýkajú tvorby prostredia- predovšetkým vnútorného prostredia obytných aj občianskych budov.
Súčasťou predmetu sú aj workshopy s hosťujúcim talianskym profesorom z Domus Academy v Milane, Jaderom Toljom, pod názvom Body Conscious Design. Predmet vznikol za podpory projektu APVV-02 78-07-Princípy tvorby bytového interiéru.
Predmet ponúka možnosť získať prehľad z odborov humánnych vied, vrátane nových odborov ako je neuroergonómia, ktoré sa priamo dotýkajú tvorby vnútorného priestoru budov.
Predmet bude pozostávať z prednáškovej sekcie a praktických cvičení- workshopu a práce v teréne.
 
Obsah předmětu:
1.
Prednáškový blok Humanizacia mikroprostredia (dotace 2/0)
 
a.
1. Úvod do probematiky
Opodstatnenosť dizajnu s ohľadom na človeka
12 Kritických bodov súčasnej architektúry a dizajnu
b.
2. ČLOVEK A ČO PREŇHO PROSTREDIE ZNAMENÁ
- prostredie a jeho objekty ako plátno pre projekciu ega
- definícia úrovní prostredia
- prostredie a jeho prvky ako prostriedok pre sebaurčenie
c.
3 Človek ako biologický organizmus vs človek ako kultúrny tvor
- človek tvor bývajúci
- človek tvor pracujúci
d.
4. Človek a materiál
- interakcia s materiálom vizuálna -- farba a textúra, vzorové preferencie
- interakcia hmatová - contakt comfort
- akustické a čuchové preferencie
e.
5. Interakcia s objektom
-ergonómia a neuroergonómia, subjektívna potreba komfortu
6. Emotional design
- zbožnovanie, branding
- personalizácia
f.
7. ČLOVEK V PROSTREDÍ/ ĽUDIA V PROSTREDÍ
- ľudské telo v priestore, priestor v ľudskom tele/
The body in space, space in the body podľa Jadera Tolju
- vnímanie prostredia
- teórie environmentálnej psychológie
- archetypálne charakteristiky, vlastnosti podporného prostredia
- teritorialita, súkromie, osobný priestor
- ako sa z prostredia učíme, všetko sa začína v detstve
g.
8. Ako sa z prostredia učíme, všetko sa začína v detstve
AKO NA TO? Metódy primárneho výskumu ako súčasť procesu tvorby Ukážky kurzov na známych univerzitách, kde sa human centered design/body conscious design vyučuje
- Komunitné dizajn-centrá na univerzitách a nadnárodné organizácie

2.
Práca na terénnom výskume (dotace 0/2)
 
a.
samostatná práca študentov na terénnom výskume na základe ktorého dostanú klasifikovaný zápočet

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
příprava na průběžné hodnocení
22 h
příprava na průběžný test
10 h
příprava prezentace
10 h
Celkem84 h
 
Požadavky na ukončení:
Predmet je ukončený klasifikovaným zápočtom. Študenti ako zadanie analyzujú vybranú tému z oblasti tvorby prostredia použitím metód behaviorálneho výskumu ako je pozorovanie, mapovanie, interview, dotazník, experiment, simulovanie, prípadová študia a pod.
Z výsledkov potom pripravia a odprezentujú reprezentatívnu prezentáciu, ktorá poslúži aj ako prehlbujúci študijný materiál pre ostatných študentov
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
SCHMEIDLER, K. Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. 2. vyd. Brno: Zdeněk Novotný, 2001. 292 s. ISBN 80-238-6582-X.
JOKL, M. Zdravé obytné a pracovní prostředí. Praha: Akademie věd české republiky, 2002. ISBN 80-200-0928-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 28. 7. 2020.

Typ výstupu: