Sylabus předmětu GAFG - Geomorfologie a fyzická geografie (LDF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: GAFG
Název předmětu česky:
Geomorfologie a fyzická geografie
Název předmětu anglicky:
Geomorphology and Physical Geography
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
RNDr. Lucie Kubalíková, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení studenta s geomorfologií jako základním nástrojem při formování a managementu krajiny, seznámení s geografii ČR v středoevropském krajinném kontextu.
 
Obsah předmětu:
1.
Georeliéf jako systém interakce s prostředím, základní geomorfologické koncepce, základní pojmy (dotace 1/2)
2.
Obecná geomorfologie - strukturní, klimatická, dynamická, aplikovaná a antropogenní (dotace 1/2)
3.
Dynamická geomorfologie pevnin - fluviální, eolické, glacální, biogenní a antropogenní akumulační a erozní tvary (dotace 4/8)
4.
Dynamická geomorfologie oceánského dna - hlavní pojmy, vývoj oceánského dna, hlavní tvary (dotace 1/2)
5.Klimatická geomorfologie - intenzita zvětrávání a odnosu, typy transportu, intenzita a typy ukládání (dotace 1/2)
6.
Georeliéf a geomorfologické členění ČR (dotace 1/2)
7.Geografie České vysočiny - vývoj údolní sítě, typy reliéfu,horopis, hydropis a podnebí (dotace 3/6)
8.
Geografie Karpat - vývoj údolní sítě, typy reliéfu,horopis, hydropis a podnebí (dotace 1/2)
9.
Geodiversita - vysvětlení pojmu, legislatívní rámec, příklady v evropském kontextu - konkrétní území z pohledu geomorfolgie a geografie (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
cvičení28 h
práce v terénu24 h
projektová práce
12 h
příprava na zkoušku
16 h
příprava na průběžné hodnocení
8 h
příprava prezentace4 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
6 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet i zkouška je složena ze dvou částí, přičemž v každé znich musí student prokázat 75% úspěšnost. První část je zaměřena na aktivní znalost typů reliéfu krajiny ČR, druhá část je zaměřena na moderní koncept aplikace poznatků fyzické geografie do krajinářské praxe.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
CZUDEK, T. Vývoj reliéfu krajiny České republiky v kvartéru. Brno: Moravské zemské muzeum, 2005. 238 s. ISBN 80-7028-270-3.
DEMEK, J. -- MACKOVČIN, P. -- BALATKA, B. -- BUČEK, A. -- CIBULKOVÁ, P. -- CULEK, M. -- ČERMÁK, P. -- DOBIÁŠ, D. -- HAVLÍČEK, M. -- HRÁDEK, M. -- KIRCHNER, K. -- LACINA, J. -- PÁNEK, T. -- SLAVÍK, P. -- VAŠÁTKO, J. Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. 2. vyd. Brno: AOPK ČR, 2006. 582 s. ISBN 80-86064-99-9.
SMOLOVÁ, I. -- VÍTEK, J. Základy geomorfologie: vybrané tvary reliéfů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 189 s. ISBN 978-80-244-1749-3.
KARÁSEK, J. Základy obecné geomorfologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 216 s. ISBN 80-210-2567-0.
DEMEK, J. Zeměpisný lexikon ČR, hory a nížiny. Praha: Academia, 1987. 584 s.
KRÁL, V. Fyzická geografie Evropy. 1. vyd. Praha: Academia, 1999. 348 s. ISBN 80-200-0684-2.
HORNÍK, S. -- BUZEK, L. -- MIČIAN, Ľ. -- PECH, J. -- TRNKA, P. Fyzická geografie. 1. vyd. 319 s.
HORNÍK, S. Základy fyzické geografie. 1. vyd. Praha: SPN, 1982. 398 s. Učebnice pro vys. školy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016, ZS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: