Sylabus predmetu ZAZ - Základy zemědělství (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZAZ
Název předmětu česky: Základy zemědělství
Název předmětu anglicky:
Basics of Agriculture
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Jan Křen, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předat posluchačům základní znalosti o ekologických aspektech provozování zemědělské výroby a efektivním využívání zemědělského půdního fondu v podmínkách ČR, způsobech zpracování půdy, zásadách volby a střídání plodin, regulaci zaplevelení, vazbě rostlinné výroby na živočišnou výrobu, způsobech hospodaření v krajině a jejich trvalé udržitelnosti.
 
Obsah předmětu:
1.Vegetační a produkční faktory a jejich využívání při pěstování rostlin. Stanoviště a jeho charakteristiky, produktivita stanoviště, půdní úrodnost, půdní dospělost, bioenergetický potenciál půdy, význam organické hmoty a humusu v půdě. (dotace 2/2)
2.
Rozdělení produkčního území ČR do výrobních oblastí a rajonizace rostlinné produkce jako základ efektivního hospodaření. Méně příznivé oblasti (LFA) a zranitelné oblasti - význam a zastoupení na zemědělské půdě. (dotace 2/1)
3.Předseťová příprava půdy, seťové lůžko. Tradiční, půdoochranné a minimalizační technologie zakládání porostů jednotivých druhů polních plodin.Půdní dospělost. Základní operace v systému zpracování půdy, zaorávání organické hmoty do půdy, zhutnění půd. (dotace 3/4)
4.
Agrobiologická charakteristika hlavních polních plodin. Vývoj zastoupení plodin na zemědělské půdě, faktory ovlivňující strukturu pěstovaných plodin. Travní porosty a jejich pratotechnika. (dotace 4/2)
5.
Zásady střídání plodin na půdě a osevní postupy jako faktor umožňující udržení úrodnosti půdy a rovnováhy v krajině. Ekologický význam střídání plodin, meziplodiny jako ochrana půdního fondu. Zařazení jednotlivých druhů plodin do osevního postupu. (dotace 4/6)
6.
Chemizace v rostlinné produkci, zásady výživy, hnojení a ochrany rostlin, přednosti a negativní účinky na životní prostředí, nitrátová směrnice. (dotace 2/1)
7.
Plevele v agrofytocenozách, hlavní druhy a výskyt v krajinném prostoru. Systémy regulace zaplevelení, mechanické a chemické způsoby regulace plevelů, zásady správného využití a aplikace herbicidů. (dotace 1/2)
8.
Hlavní směry živočišné výroby v ČR, druhy chovaných hospodářských zvířat, faktory ovlivňující orientaci ŽV, živočišná výroba v systému ekologického zemědělství. (dotace 3/2)
9.
Vazba živočišné výroby na rostlinnou produkci, formy chovu hospodářských zvířat, stájový a pastevní způsob, jejich přednosti a problémy, vazba na ochranu krajiny a životní prostředí. Exkrementy hospodářských zvířat, jejich využití a případné způsoby likvidace, rizika pro krajinu a životní prostředí. (dotace 3/2)
10.
Plemena hospodářských zvířat chovaná v ČR, jejich užitkové vlastnosti a vliv jejich chovu na tvorbu krajiny. (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška24 h
cvičení
24 h
příprava na zkoušku40 h
příprava na průběžný test
9 h
zpracování projektů
15 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočtem a ústní zkouškou. Podmínkou udělení zápočtu je účast a aktivita studenta na cvičeních, znalost semen polních plodin a kvalita zpracování projektu osevního postupu.Ústní zkouška trvá přibližně 30 minut.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KOSTELANSKÝ, F. Obecná produkce rostlinná . Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita , 2004. 212 s. ISBN 978-80-7157-765-2.
DVOŘÁK, J. -- SMUTNÝ, V. Herbologie : integrovaná ochrana proti polním plevelům. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. 184 s. ISBN 978-80-7157-732-42008.
KVĚCH, O. a kol. Osevní postupy. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985. 203 s.
DEMO, M. a kol. Projektovanie trvalo udržateľných poľnohospodárskych systémov v krajine. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ;, 2004. 723 s. ISBN 80-8069-391-9.
HŮLA, J. -- MAYER, V. Technologické systémy a stroje pro zpracování půdy. 1. vyd. Praha: Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1999. 35 s. Mechanizace. ISBN 80-7105-187-X.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika. 3. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7375-511-9.
ŠUBRT, J. Obecná zootechnika: návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2000. 127 s. ISBN 80-7157-429-5.
Environmentally-Sound adaptable tillage. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008. 354 s. ISBN 978-963-05-8631-3.
WILSON, G A. Multifunctional agriculture: a transition theory perspective. Wallingford: CABI , 2007. 374 s. ISBN 978-1-84593-256-5.
Principles of crop production: theory, techniques, and technology. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 740 s. ISBN 0-13-114556-8.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 25. 5. 2020.

Typ výstupu: