Sylabus predmetu APD1 - Ateliér produktového designu I (LDF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
APD1
Název předmětu česky: Ateliér produktového designu I
Název předmětu anglicky:
Product Design Studio I
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav nábytku, designu a bydlení (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
akad. soch. Tamara Buganská (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnostKapacitaPoznámka
Středa13.00-14.50
T412
T. BuganskáCvičení
Každý týden
14
+ pro opakující
Středa15.00-16.50T18
Cvičení
Každý týden14
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je osvojit si metodičnost při navrhování formou postupných kroků od designérské analýzy funkčních, ergonomických,
technických, psychologických, sociologických i ekonomických aspektů daného tématu přes syntézu poznatků získaných
z analýzy ve variantních skicách vlastního řešení až po výsledný návrh, prezentovaný v grafické, ale i modelové podobě,
doplněné průvodní technickou zprávou. Metodika ale není brána jako dogma, podstatné je proniknout do smyslu daného
tématu v širším sociálním kontextu. Studenti jsou vedeni k tomu, aby dokázali jasně a zřetelně prezentovat svoji myšlenku.
 
Obsah předmětu:
1.
Designérská analýza (dotace 0/14)
 
a.
Rozbor požadavků zadání
b.
Rešerše existujících řešení, jejich výhody a nevýhody
c.Závěr z analýzy, stanovení cílů vlastního návrhu

2.Vlastní designérský návrh (dotace 0/14)
 
a.Skici, variantní návrhy
b.
Vlastní řešení, zpracování pohledů a prostorového zobrazení
c.
Zpracování průvodní zprávy obsahující popis technického a konstrukčního řešení, ergonomických aspektů, zdůvodnění výtvarných, psychologických
a sociálních aspektů návrhu
d.
Návrh prezentačního posteru 70x100cm

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
cvičení
28 h
konzultace
10 h
projektová práce
30 h
ateliérová kritika5 h
veřejná prezentace (ústní)
5 h
příprava na zkoušku
1 h
příprava prezentace
5 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
Podmínky udělení zápočtu: prezence na cvičeních min. 80%, samostatné zpracování zadaných úkolů a jejich odevzdání v zadaném rozsahu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HÁLA, B. Čtvrtý rozměr architektury. Brno: VUTIUM, 2018. 267 s. ISBN 978-80-214-5501-6.
BRUNECKÝ, P. -- HÁLA, B. -- KOVAŘÍK, M. Inovace nábytku - invence a předpisy. 1. vyd. TU Zvolen: TU Zvolen, 2010. 5 s. ISBN 978-80-228-2109-4.
HÁLA, B. Interiér - tvorba obytného prostoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 149 s. ISBN 978-80-247-3216-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-DSGN-DSGN Design nábytku, prezenční forma, počáteční období ZS 2019/2020
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 14. 9. 2020.

Typ výstupu: