Sylabus předmětu DISK - Diplomní seminář Kybernetika (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DISK
Název předmětu česky:
Diplomní seminář Kybernetika
Název předmětu anglicky:
Masters Thesis Seminar - Cybernetics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Předmět může mít student zapsán i během zahraničního výjezdu. V tomto případě se lhůty pro získání malého zápočtu posouvají v závislosti na individuální domluvě s vedoucím práce a vedoucím ústavu na základě harmonogramu přijímající zahraniční instituce.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Vyučující: prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng. (cvičící, garant, přednášející, tutor)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (cvičící, přednášející, tutor)
doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity: (Řídicí technika nebo nyní Řídicí technika)
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
MístnostVyučujícíAkceČetnostKapacita
Úterý
17.00-17.50
Q14
PřednáškaKaždý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je orientovat studenta v problematice řešení jejich diplomové práce. Student získává znalosti z oblasti formálních i odborných požadavků na zpracování kvalifikační práce v příslušném oboru a odnáší si také dovednosti potřebné pro formální zpracování své diplomové práce po stránce gramatické, typografické a grafické, jakož i dovednosti aplikovat získávané teoretické poznatky ve své další práci a prezentovat je před odbornou veřejností.
Předmět je koncipován jako podpora diverzifikace (oborové specializace) diplomových prací v programu Inženýrská informatika (obor Automatizace řízení a informatika). Je přímým předchůdcem a podporou předmětu Diplomová práce, jejíž obhajoba je součástí Státní závěrečné zkoušky.
 
Obsah předmětu:
1.
Metodická doporučení pro psaní diplomových prací (dotace 2/0)
 
a.
Struktura diplomové práce
b.Formální pravidla zpracování diplomových prací
c.
Citační pravidla a etické zásady tvorby vlastních prací
d.
Metodologie tvorby odborné práce
e.
Požadavky na inženýrské dílo, rozsah, inovační přínos a jeho zhodnocení

2.
Odborné zaměření kvalifikačních prací v oboru Automatizace řízení a informatika (dotace 2/0)
 
a.
Vypsaná témata diplomových prací, jejich odborné zaměření a výstupy.
b.
Vztah témat k řešeným projektům a spolupráci s praxí.

3.Organizované skupinové konzultace s představiteli jednotlivých problémových domén, jako jsou (dotace 2/0)
 
a.
Měřicí systémy, sběr a zpracování dat.
b.
Analýza a syntéza systému řízení, kvalita regulačního procesu.
c.
Modelování a simulace systémů.
d.
Návrh a realizace informačního systému.
e.
Analýza scény, určení optimální trajektorie.
f.
Geolokace a navigace v prostoru

4.
Zpracování záměru diplomového úkolu pod vedením představitelů jednotlivých problémových domén (dotace 4/0)
 
a.Zpracování tezí (záměru) diplomové práce.
b.
Oponentura tezí diplomové práce.
c.
Rozpracování návrhu řešení v souladu se strukturou diplomové práce, analýza současného stavu řešené problematiky.
d.
Stanovení metodiky řešení diplomové práce, časového harmonogramu, použitých metod.

5.
Prezentace a obhajoba zpracovaného projektu (dotace 4/0)
 
a.
Předložení textové podoby tezí diplomové práce, realizované analýzy současného stavu a stanovených cílů diplomové práce.
b.Prezentace zpracovaného projektu pomocí vhodného vizualizačního nástroje.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
14 h
zpracování projektů
42 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet získává student za schválené a vyzvednuté zadání diplomové práce. Vedoucí diplomové práce pak následně zadává koncem zkouškového období zápočet ukončující předmět za splnění jím stanovených podmínek souvisejících typicky se zpracováním základního teoretického přehledu, sestavení vhodného datasetu či sepsání základů literární rešerše.
V případě podvodného jednání bude student hodnocen F a bude s ním zahájeno disciplinární řízení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Získání zadání a řešení diplomové práce
100 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FARANA, R. -- SMUTNÝ, L. -- VÍTEČEK, A. -- VÍTEČKOVÁ, M. Zpracování závěrečných textů z oblasti automatizace a informatiky. Včetně anglicko-českého slovníku automatizační techniky a řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. 116 s. ISBN 80-248-0557-X.
KLIMEŠ, C. -- FARANA, R. Diplomový projekt. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 171 s.

Doporučená:
PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 1. 9. 2020.

Typ výstupu: