Sylabus předmětu DISI - Diplomní seminář IS/ICT (PEF - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DISI
Název předmětu česky:
Diplomní seminář IS/ICT
Název předmětu anglicky:
Masters Thesis Seminar - IS/ICT
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Předmět je možné studovat během zahraničního výjezdu.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. František Dařena, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
Vyučující
AkceČetnost
Kapacita
Pátek
7.00-8.50
Q14
F. DařenaCvičení
Každý týden
20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je orientovat studenta v problematice řešení svého diplomového úkolu. Student získává znalosti z oblasti formálních i odborných zásad zpracování kvalifikační práce v příslušném oboru a odnáší si také dovednosti potřebné pro formální zpracování svého diplomového úkolu po stránce gramatické, typografické a grafické, jakož i dovednosti aplikovat získávané teoretické poznatky. Předmět je přímým předchůdcem a podporou předmětu Diplomová práce IS/ICT, jehož obhajoba je součástí Státní závěrečné zkoušky.
 
Obsah předmětu:
1.
Metodická doporučení pro psaní diplomových prací (dotace 1/0)
 
a.
a) Struktura diplomové práce
b.
b) Formální pravidla zpracování diplomových prací
c.
c) Citační pravidla a etické zásady tvorby vlastních prací
d.
d) Metodologie tvorby odborné práce
e.
e) Inženýrské dílo

2.
Vypsaná témata diplomových prací, jejich odborné zaměření a výstupy (dotace 2/0)
3.Zpracování záměru diplomového úkolu pod vedením vedoucích řešených problematik (dotace 8/0)
 
a.
a) Zpracování tezí (záměru) diplomového úkolu
b.
b) Oponentura tezí diplomového úkolu
c.
c) Rozpracování projektu návrhu řešení v souladu se strukturou diplomového úkolu

4.
Prezentace a obhajoba zpracovaného záměru. (dotace 3/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška14 h
zpracování projektů
42 h
Celkem56 h
 
Požadavky na ukončení:
Malý zápočet - poté, co garant programu podepíše zadání. Je zadán studijním oddělením.

Velký zápočet - poté, co student obdržel malý zápočet a splnil další požadavky, pokud byly předepsány vedoucím diplomové práce. Zápočet uděluje vedoucí diplomové práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Schválené zadání diplomové práce
100 %
Celkem100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PETERKOVÁ, J. Tvorba diplomové práce. 2. vyd. Praha: Oeconomica, 2011. 81 s. ISBN 978-80-245-1791-9.
STAŇKOVÁ, P. Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. 42 s. ISBN 978-80-7318-896-2.
RYBIČKA, J. Doporučení pro úpravu diplomových a jiných prací.  [online]. 2006. URL: https://akela.mendelu.cz/~rybicka/dahlia/zpract/dipp.pdf.

Doporučená:
VÁVROVÁ, H. -- MIKAN, P. -- SYNEK, M. Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práce. Praha: Oeconomica, 2011. 70 s. ISBN 978-80-245-1819-0.
KUBÁTOVÁ, H. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 978-80-244-1589-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, ZS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 27. 7. 2020.

Typ výstupu: