Sylabus predmetu EBC-EKTU - Ekonomie turizmu (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBC-EKTU
Název předmětu česky:
Ekonomie turizmu
Název předmětu anglicky:
Tourism Economics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
nelze
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující: Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základním teoretickým pojetím turizmu. Student se naučí rozpoznat základní ekonomické vztahy a souvislosti ve specifických podmínkách cestovního ruchu, tyto vyhodnotit a následně předvídat dopady změn na činnosti spojené s cestovním ruchem. Student bude umět aplikovat základní nástroje ekonomické analýzy za účelem zvýšení ekonomické efektivnosti činností subjektu cestovního ruchu.
 
Obsah předmětu:
1.
Cestovní ruch jako statek (dotace 2/0)
 
a.
Vymezení statku, trhu a stran trhu, činnost státu.

2.Spotřebitel a turizmus (dotace 2/0)
 
a.
Užitek v CR, rovnováha spotřebitele.

3.
Poptávka (dotace 2/0)
 
a.Poptávka po dopravě do destinace, poptávka po destinaci, elasticita.

4.
Modelování poptávky v cestovním ruchu (dotace 2/0)
 
a.
Model, data, elementární ekonometrické testy.
b.1. průběžný test

5.Nabídka (dotace 2/0)
 
a.
Odvětví, vymezení produktu, elasticita nabídky, produkce, náklady, soukromé a společenské náklady v turizmu.

6.
Trhy cestovního ruchu (dotace 2/0)
 
a.Vymezení trhu, tržní struktury, optimální produkční strategie.

7.
Optimální cenotvorba (dotace 2/0)
 
a.
Cenotvorné strategie, cenová diskriminace, kooperační cenotvorba.

8.
Ekonomická efektivnost a ekonomický přínos turizmu (dotace 2/0)
 
a.
Přímé, nepřímé a indukované ekonomické efekty, externality v cestovním ruchu.
b.
2. průběžný test

9.
Daně a cestovní ruch (dotace 2/0)
 
a.
Ekonomické efekty zdaňování turizmu, ekonomická efektivnost daní, typy daní v cestovním ruchu, daně jako podpora CR.

10.Konkurence (dotace 2/0)
 
a.
Konkurenční prostředí destinací, konkurence cenou, cenové indexy v CR.

11.
Měnové kurzy a platební bilance (dotace 2/0)
 
a.Devizové trhy, měnový kurz a jeho role v CR, turizmus v platební bilanci.

12.
Satelitní účet cestovního ruchu (dotace 2/0)
 
a.Zdroje dat, Český statistický úřad, cestovní ruch v ČR.
b.3. průběžný test

13.
Data světové organizace cestovního ruchu (dotace 4/0)
 
a.
Cestovní ruch ve světě, environmentální rozměr cestovního ruchu, budoucí vývoj cestovního ruchu.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
příprava na zkoušku
10 h
příprava na průběžné hodnocení10 h
příprava na průběžný test
8 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student předmět úspěšně ukončí, získá-li alespoň 60 bodů ze tří aktivit: autokorekční testy před přednáškou (max 40 bodů), tři průběžné písemky (každá za max 10 bodů) a závěrečný test (max 30 bodů). Žádná ze tří aktivit nemá stanoveno povinné minimum.

Výsledné hodnocení určuje získaný počet bodů, a to méně než 60 bodů F, 60 bodů a více E, 68 bodů a více D, 75 bodů a více C, 83 bodů a více B a 90 bodů a více A.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Absolvování průběžného testu (testů)
30 %
Absolvování závěrečného testu30 %
Autokorekční testy
40 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
DWYER, L. – FORSYTH, P. – DWYER, W. Tourism Economics and Policy. Channel View Publications: Bristol, 2010. ISBN 978-1845411510.
MACHAY, M. Ekonomie turizmu. Brno: Ústav ekonomie PEF MENDELU, 2020. 50 s. E-opora.
PALATKOVÁ, M. – ZICHOVÁ, J. Ekonomika turismu. Grada: Praha, 2014. 2.vyd. ISBN 978-80-247-3748-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:  (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 1. 6. 2020.

Typ výstupu: