Sylabus predmetu EBC-EKPR - Ekonomie práce (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EBC-EKPR
Název předmětu česky:
Ekonomie práce
Název předmětu anglicky:
Labour Economics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
po domluvě s garantem
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Aleš Franc, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem kurzu je vysvětlit fungování trhů práce. Studenti by po absolvování kurzu měli pochopit, co ovlivňuje rozhodování lidí zda pracovat či nikoliv, jak se firmy rozhodují o počtu najímaných pracovníků a jak toto rozhodování ovlivňují jednotlivé státní politiky, regulace a aktivity odborových svazů. Studenti budou schopni vyhodnotit vliv hlavních faktorů, které působí na výši mezd pracovníků (investice do lidského kapitálu, diskriminace).


 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekonomie práce (dotace 2/1)
2.
Nabídka práce (dotace 4/2)
3.Poptávka po práci (dotace 2/1)
4.
Rovnováha na trhu práce (dotace 2/1)
5.
Kompenzující mzdové rozdíly (dotace 2/1)
6.
Lidský kapitál (dotace 2/1)
7.
Mzdová struktura (dotace 2/1)
8.
Mobilita práce (dotace 2/1)
9.Diskriminace na trhu práce (dotace 2/1)
10.
Odbory na trhu práce (dotace 2/1)
11.Politika odměňování (dotace 2/1)
12.
Nezaměstnanost (dotace 2/1)
13.
Strukturální změny na trhu práce (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení14 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava na průběžný test
20 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Student předmět úspěšně ukončí, získá-li alespoň 60 bodů ze tří aktivit: aktivita na seminářích (max 10 bodů), dvě průběžné písemky (každá max 20 bodů) a závěrečný test (max 50 bodů). Ze dvou průběžných písemek musí student získat v součtu alespoň 20 bodů a ze závěrečného testu 25 bodů.

Výsledné hodnocení určuje získaný počet bodů, a to méně než 60 bodů F, 60 bodů a více E, 68 bodů a více D, 75 bodů a více C, 83 bodů a více B a 90 bodů a více A.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %
Absolvování průběžného testu (testů)
40 %
Absolvování závěrečného testu
50 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BORJAS, G J. Labor economics. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2016. 569 s. ISBN 978-0-07-802188-6.

Doporučená:
FRANC, A. Ekonomie práce. Brno: Ústav ekonomie PEF MENDELU, 2020. E-opora

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Bc. Martin Machay, Ph.D. dne 3. 6. 2020.

Typ výstupu: