Sylabus předmětu MA2 - Makroekonomie II (PEF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
MA2
Název předmětu česky: Makroekonomie II
Název předmětu anglicky:
Intermediate Macroeconomics
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
Předmět je možné studovat během výjezdu.
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav ekonomie (PEF)
Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
V rámci předmětu si student prohlubuje znalosti z oblasti makroekonomie na úroveň odpovídající středně pokročilým kurzům. Kurz je zaměřen na analýzu problémů reálné ekonomiky s využitím modelů makroekonomické rovnováhy v krátkém a dlouhém období v rámci teoretických přístupů ekonomie hlavního proudu. Determinanty makroekonomické rovnováhy jsou řešeny s využitím modelů uzavřené i otevřené ekonomiky, a to včetně analýzy a interpretace dopadů vybraných opatření makroekonomické politiky. Student je po absolvování kurzu schopen aplikovat teoretické modelové situace na problémy soudobého vývoje reálné ekonomiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod od makroekonomie II (dotace 2/2)
 
a.
Základní pojmy a návaznosti
b.
Historie ekonomického myšlení, ekonomie hlavního proudu

2.Modely tržní rovnováhy v dlouhém období (dotace 8/8)
 
a.
Model rovnováhy na trhu zboží a služeb: Funkce spotřeby a úspor
b.
Model rovnováhy na trhu zboží a služeb: Funkce investic a čistého vývozu
c.Trh peněz, inflace
d.
Vnější rovnováha, platební bilance, měnový kurz

3.
Dlouhodobý ekonomický růst (dotace 4/4)
 
a.
Solowův model ekonomického růstu
b.
Model endogenního růstu
c.Soudobé přístupy

4.
Modely ekonomiky v krátkém období (dotace 10/10)
 
a.
Uzavřená ekonomika v krátkém období v modelu IS-LM
b.
Monetární a fiskální politika v modelu IS-LM
c.
Otevřená ekonomika, model IS-LM v podmínkách otevřené ekonomiky, Mundell-Flemingův model
d.
Modely agregátní nabídky
e.
Phillipsova křivka, inflace,nezaměstnanost
f.
Hospodářské cykly

5.
Makroekoomická politika (dotace 4/4)
 
a.
Monetární politika
b.
Fiskální politika

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
0 h
cvičení28 h
0 h
konzultace0 h
16 h
příprava na zkoušku50 h
90 h
příprava na průběžný test34 h34 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen zkouškou. Zkouška je písemná a nepovinně ústní. Podmínkou složení zkoušky je zisk alespoň 50 % možných bodů, avšak podmínkou pro úspěšné absolvování předmětu je zisk alespoň 60 % bodů v součtu. Bodovací stupnice se řídí fakultními předpisy. Výsledná známka je dána součtem bodů ze zápočtu a z písemná části zkoušky. Student, který splnil podmínky pro absolvování předmětu, má možnost požádat o ústní přezkoušení.
Student smí vykonat závěrečnou zkoušku, pokud předtím získal zápočet. K získání zápočtu musí student získat v součtu alespoň 50 % bodů ze dvou písemných prací, které jsou psány v průběhu semestru zejména z obsahu cvičení. V případě neúspěchu je možné složit zápočet v souborném opravném termínu, ze kterého je nutné opět získat alespoň 50 % bodů.
Kombinovaná forma studia ukončuje předmět pouze jedním zápočtem a zkouškou; bodové hranice jsou shodné.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Absolvování průběžného testu (testů)
50 %
50 %
Absolvování závěrečného testu50 %
50 %
Celkem100 %
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HOLMAN, R. Makroekonomie: středně pokročilý kurz. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 424 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7179-861-3.
MANKIW, N G. Macroeconomics. 7. vyd. New York, NY: Worth, 2009. 598 s. ISBN 978-1-4292-3812-0.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.

Doporučená:
DORNBUSCH, R. -- FISCHER, S. -- STARTZ, R. Macroeconomics. 9. vyd. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 613 s. ISBN 0-07-282340-2.
BARRO, R J. Macroeconomics : a modern approach. Mason, OH: Thomson South-Western, 2008. 492 s. ISBN 978-0-324-54567-8.
BURDA, M C. -- WYPLOSZ, C. Macroeconomics: a European text. 6. vyd. 2013. 573 s. ISBN 978-0-19-960864-5.
ŠEVELA, M. Makroekonomie II: středně pokročilý kurz. 2. vyd. V Brně: Mendelova univerzita, 2012. 202 s. ISBN 978-80-7375-609-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 15. 9. 2020.

Typ výstupu: