Sylabus předmětu RRVEF - Veřejné finance (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRVEF
Název předmětu česky:
Veřejné finance
Název předmětu anglicky:
Public Finance
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 16/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Ing. Milan Damborský, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Ing. Milan Damborský, Ph.D. (garant)
Ing. Michal Ševčík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
MakroekonomieMikroekonomieVeřejná správa
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnost
Vyučující
Akce
Četnost
Kapacita
Pátek
9.00-10.50Z8 (ČP II.)
Přednáška
Každý týden
36
Pátek
11.00-12.50
Z8 (ČP II.)
M. Ševčík
Cvičení
Každý týden20
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem kurzu je seznámit studenty se základní problematikou disciplíny veřejných financí, zasazenou do prostředí ekonomiky České republiky. V rámci přednášek bude v souladu s teoretickými poznatky ekonomické vědy popsáno, z jakých důvodů státní aparát intervenuje v rámci ekonomiky a jakými nástroji se snaží dosáhnout vyšší efektivnosti ekonomiky a spravedlnosti v rozdělování produktu mezi občany. Tento úvodní teoretický výklad bude doplněn o poznatky z teorie veřejné volby, vysvětlující chování ekonomických aktérů (voličů, politiků, byrokratů či zájmových skupin) v prostředí volebního a správního procesu. Na tato teoreticky zaměřená témata následně navazuje okruh přednášek, pojednávajících o rozpočtové soustavě v ČR, jejím dělení, složení a také o rozpočtové proceduře. Pozornost bude následně zaměřena na obě strany veřejných rozpočtů - veřejné příjmy i výdaje s důrazem na daňovou teorii (jak daně ovlivňují ekonomické aktéry, jaký je daňový mix v ČR) a na problematiku veřejných výdajů, jejich vývoje a vyhodnocování jejich efektivnosti. Ve vztahu ke studovanému oboru bude probrána také problematika financí územní samosprávy, jejíž rozpočty mohou sloužit jako významný nástroj regionálního rozvoje. V rámci současné debaty o nastavení penzijních systémů je nezbytné zmínit současný stav a možnosti reformy financování sociálního zabezpečení a zdravotnictví. Toto téma spolu s další přednáškou věnovanou financování vybraných odvětví veřejné správy (doprava, vnitřní a vnější bezpečnost atd.) poskytuje kompletní náhled na organizační a finanční vztahy jednotlivých orgánů v rámci veřejné správy ČR. Zbylý okruh témat bude zaměřen více na makroekonomické aspekty, jmenovitě na fiskální politiku vlády, její dopady a účinnost. Tato politika může výrazně ovlivnit výši veřejného zadlužení (veřejný deficit a dluh), které je dalším z probíraných témat. Celý cyklus témat následně uzavírá přednáška věnovaná mezinárodním aspektům veřejných financí, rozpočtu EU a financování dalších mezinárodních organizací, jako je V4, OECD, OSN apod.

Cvičení v rámci kurzu slouží k ucelení a prohloubení poznatků z přednášek. Náplň cvičení bude sestávat z různorodých typů aktivit, např. rozbor a diskuze zadané odborné literatury či diskuze nad aktuálními problémy některých oblastí veřejných financí ve smíšených ekonomikách 21. století. Pro bližší pochopení probírané problematiky daní se studenti seznámí s postupy pro výpočet jednotlivých daní dle příslušné legislativy ČR, které si na seminářích sami vyzkouší aplikovat. Dále se také seznámí s metodami nákladově-užitkových analýz, které jsou běžným hodnotícím nástrojem v případě projektů financovaných z národních i unijních zdrojů. Některá probíraná témata budou prakticky ilustrována pomocí tzv. ekonomických her (z oblasti teorie her a behaviorální ekonomie), kterých se studenti na cvičeních sami zúčastní. V neposlední řadě cvičení nabídnou cenné informace těm, kteří hledají data a jiné on-line informační zdroje z oblasti veřejných financí.
 
Obsah předmětu:
1.
Základní informace o kurzu + Úvod do studia veřejného sektoru a veřejných financí (dotace 0/0)
2.
Veřejné statky a externality (dotace 0/0)
3.Teorie veřejné volby (dotace 0/0)
4.
Veřejné příjmy a úvod do daňové teorie (dotace 0/0)
5.Veřejné výdaje a hodnocení efektivnosti veřejného sektoru (dotace 0/0)
6.
Rozpočtová soustava ČR a státní rozpočet (dotace 0/0)
7.
Rozpočty územních samosprávných celků v ČR a teorie fiskálního federalismu (dotace 0/0)
8.
Financováno sociálního zabezpečení a zdravotnictví (současný stav a možnosti reformy) (dotace 0/0)
9.
Financování vybraných odvětví veřejné správy z pohledu státní správy a samosprávy (dotace 0/0)
10.Fiskální politika a její makroekonomické dopady (dotace 0/0)
11.
Veřejný deficit a dluh (dotace 0/0)
12.
Mezinárodní aspekty veřejných financí (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
přednáška
28 h28 h
cvičení
28 h
0 h
konzultace2 h28 h
příprava na zkoušku30 h54 h
příprava na průběžné hodnocení22 h
0 h
zpracování seminární práce
30 h
30 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Student obdrží zápočet za 80 % účast na povinných seminářích a za získání 60 % bodů z aktivit, které proběhnou v průběhu semestru na seminářích či v rámci samostatné práce studenta.

Zkouška má ústní průběh a zaměří se VÝHRADNĚ na okruhy z přednášek a studované literatury, týkající se veřejných financí. Student si náhodně losuje 2 okruhy, které následně u zkoušky diskutuje se zkoušejícím. Zkouškové okruhy budou zavčasu vloženy do UIS a dány na vědomí studentům.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HAMERNÍKOVÁ, B. -- MAAYTOVÁ, A. a kol. Veřejné finance. 3. vyd. Praha: ASPI, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0.
PEKOVÁ, J. Veřejné finance: úvod do problematiky. 4. vyd. Praha: ASPI, 2008. 579 s. ISBN 978-80-7357-358-4.
PROVAZNÍKOVÁ, R. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 3. vyd. Grada Publishing, 2015. 280 s. Finance. ISBN 978-80-247-5608-0.

Doporučená:
JACKSON, P M. -- BROWN, C V. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. Ekonomie. ISBN 80-86432-09-2.
KÖNIG, P. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. Příležitost pro změnu. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 630 s. ISBN 978-80-7400-011-9.
PEKOVÁ, J. Hospodaření a finance územní samosprávy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004. 375 s. ISBN 80-7261-086-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 10. 7. 2020.

Typ výstupu: