Sylabus předmětu RRIAR - Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe (FRRMS - ZS 2020/2021)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRIAR
Název předmětu česky: Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe
Název předmětu anglicky:
Investment attractiveness of regions: theory and practice
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Michal Ševčík (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-doMístnostVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Středa
13.00-14.50
Z8 (ČP II.)
O. Konečný, M. Ševčík
Cvičení
Každý týden
36
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
- zhodnotit význam nástrojů krajské a místní samosprávy a nástrojů podporovaných fondy EU pro zvýšení investiční atraktivnosti regionu a rozvoj podnikání,
- specifikovat odlišnosti v investičním prostředí ČR a států mimo EU,
- zhodnotit investiční podmínky v regionech v teoretické i praktické rovině,
- chápat význam státní správy a samosprávy v procesu lokalizace investic.
- porozumět základům marketingových nástrojů užívaných k přilákání investic.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvodní hodina, představení konceptu předmětu: Atraktivnost - marketingové ukotvení (dotace 0/2)
2.Ekonomické přístupy hodnotící investiční atraktivnost regionů (dotace 0/4)
 
a.
Investice
b.
Přesun kapitálu jakožto prostředek k dosažení "tržní rovnováhy" a vyrovnání cen výrobních faktorů
c.
Transfer pricing x odliv zisků do zahraničí
d.
Makroekonomické aspekty FDI - vliv na agregátní výdaje, měnový kurz, platební bilanci

3.
Hodnocení atraktivity území (dotace 0/8)
 
a.
Image území a identita, positioning jako odraz atraktivity teritoria
b.
Analýza marketingového prostředí, SWOT, zdroje národních, regionálních a obecních dat,
c.
Průmyslové zóny jako nástroj pro zvýšení investiční atraktivnosti regionů; PZI
d.
Prezentace vytvořených situačních analýz studenty (atraktivita území))

4.
Role institucí v procesu přilákání investic (dotace 0/4)
 
a.
Možnosti státu a krajské samosprávy při vytváření podmínek investiční atraktivnosti regionu; Investiční pobídky
b.
Využití prostředků EU pro rozvoj podnikání a investice

5.
Uplatnění marketingových nástrojů za účelem zatraktivnění území (dotace 0/6)
 
a.
Vize, poslání, logo. Cíle. Cílové skupiny
b.Marketingový mix
c.
Prezentace vytvořených projektů studenty (marketingové nástroje)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
0 h
seminář28 h
konzultace
2 h
projektová práce
30 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
20 h
příprava na průběžné hodnocení
0 h
příprava prezentace20 h
zpracování projektů
10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet (ano/ne): ano (získání alespoň 50 % bodů)

V průběhu kurzu student může získat body za čtyři aktivity:
představení a image státu (10b.)
situační analýza (20b.)
návrh marketingové komunikace)(20b.) a 
docházka na kurz (50b.).

Závěrečná zkouška je formou ústního zkoušení a diskuzí nad jednotlivými tématy. Celková známka z předmětu je pak výsledkem získané sumy bodů za tři aktivity v seminářích (účast není počítána) a za body z rozpravy (30 b.). Známka je tak udělána na základě získaných bodů, jejichž maximální součet je 80 (podmínka alespoň 50 % bodů).

 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
16 %
Vypracování semestrální práce
30 %
Prezentace
30 %
Absolvování závěrečné ústní zkoušky
24 %
Celkem
100 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
WOKOUN, R. -- TVRDOŇ, J. a kol. Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 203 s. ISBN 978-80-245-1736-0.
WOKOUN, R. a kol. Regionální rozvoj: (východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). Praha: Linde, 2008. 475 s. ISBN 978-80-7201-699-0.
LUKEŠ, M. -- JAKL, M. Podnikání v České republice. 1. vyd. V Praze: Oeconomica, 2012. 133 s. ISBN 978-80-245-1884-8.
FORET, M. -- ŠAŠINKA, O. -- PROCHÁZKA, P. Evropské marketingové prostředí. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1999. 100 s. Evropská unie. ISBN 80-7226-203-3.
FORET, M. -- SVĚTLÍK, J. Marketing v mezinárodních teritoriálních studiích. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 129 s. ISBN 978-80-7375-782-3.
FORET, M. Marketingová komunikace. Brno: Computer Press, 2011. 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 7. 9. 2020.

Typ výstupu: