Sylabus předmětu RRERZP - Ekonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojů (FRRMS - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRERZP
Název předmětu česky:
Ekonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojů
Název předmětu anglicky:
Economics and Management of Environment and Natural Resources
Semestr: ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 14/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: Předmět je možno studovat během zahraniční mobility.
Požadavky: V době zahraniční stáže nutný pravidelný přístup k internetu (konzultace přes MS Teams), plnění a odevzdávání průběžných úkolů pro cvičení a seminárních prací do elektronické odevzdávány UIS a absolvování písemné závěrečné zkoušky ve zkouškovém období.

Téma individuální seminární práce: CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO CHYTRÉ REGIONY“ V ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI: ANALÝZA POTŘEB/PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující: Ing. Simona Miškolci, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
Makroekonomie nebo Makroekonomie v AJ a ne EKZPZ a ne ENEKO a ne ENPOL a ne Environmentální aspekty podnikání v EU
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostVyučujícíAkceČetnostKapacita
Čtvrtek9.00-10.50
Z9 (ČP II.)
PřednáškaKaždý týden
35
Čtvrtek
11.00-12.50
Z4 (ČP II.)
CvičeníKaždý týden35
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Vývoj a negativní změny v životním prostředí vyžadují adekvátní reakci společnosti a formování efektivních adaptačních strategií. Cílem předmětu je zprostředkovat pochopení komplexních vazeb hospodářských systémů na životní prostředí a osvojení schopností a metod zohledňování těchto vazeb při řešení praktických problémů na všech úrovních společensko-hospodářského rozhodování. V úvodu je vysvětlena potřeba a způsob změny pohledu na řízení hospodářských systémů a využívání zdrojů, objasněny základní principy udržitelného využívání a metody oceňování přírodních zdrojů a jejich uplatnění v praktickém rozhodování, na základně pochopení ekonomických příčin negativního působení na ŽP vysvětleny nástroje optimalizace/harmonizace ekonomické činnosti s ohledem na ŽP. Předmět je koncipován tak, aby studenty vybavil odbornými kompetencemi nezbytnými pro získávání a uplatňování nových znalostí a inovativních postupů, založených na integraci poznatků ze společensko-ekonomických a přírodních věd. Absolventi získají schopnosti využít své teoreticko-praktické znalosti a dovednosti pro vytváření samostatného informovaného úsudku a rozhodování v problémech souvisejících s optimálním využíváním přírodních zdrojů a ochranou ŽP, nezbytné pro rozvoj bio-ekonomiky a praktickou realizaci transformace na oběhové hospodářství. Předmět je vhodný zejména studenty s předpokládaným uplatněním veřejné správě a police, konzultanty a odborné pracovníky v oblasti regionálního rozvoje a inovací, ale také management podniků, NGO a ostatní zájemce o studium udržitelných řešení.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do studia, definice základních pojmů,předmětu a metod zkoumání (dotace 2/2)
 
a.Přínosy, omezení a význam využití poznatků z ekonomie při hledání reálných adaptačních strategií

2.
Hospodářský systém v přírodním prostředí (dotace 2/4)
 
a.Vazby hospodářských systémů na životní prostředí
b.
Identifikace ekosystémových služeb a jejich ekonomický význam
c.
Rozhodování v udržitelné výrobě a spotřebě

3.
Hospodářský růst a životní prostředí -- environmentální limity (dotace 2/2)
 
a.Investice do ŽP
b.
Ekologická stopa

4.
Ekonomické principy udržitelnosti rozvoje společnosti a možnosti jejich uplatnění v rozvojových strategiích (dotace 4/4)
 
a.Cíle udržitelného rozvoje a strategie "zeleného růstu"
b.
Principy cirkulární ekonomiky a jejich praktická aplikace v projektech

5.
Základní ekonomické principy řízení čerpání přírodních zdrojů (dotace 2/2)
 
a.Aplikace principů udržitelnosti v managementu neobnovitelných zdrojů
b.
Udržitelný management obnovitelných zdrojů - rozvoj bio-ekonomiky

6.
Selhání alokační funkce trhu: příčiny a možnosti společenského řešení (dotace 6/4)
 
a.Optimalizace ekonomické činnosti při výskytu externalit
b.
Optimalizace využití ekosystémových služeb jako součást "chytrých" řešení

7.Hodnocení dopadů ekonomické aktivity na ŽP při rozhodování o realizaci rozvojových projektů (dotace 4/4)
 
a.Úskalí evaluace environmentálních projektů
b.Oceňování netržních efektů a možnosti jeho praktického využití

8.
Nástroje managementu životního prostředí a přírodních zdrojů (dotace 2/2)
 
a.
Politika ochrany životního prostředí -- cíle, principy, strategie, nástroje
b.
Výhody a nevýhody alternativních nástrojů ochrany ŽP a jejich hospodářské dopady

9.
Implementace konceptu Smart City /Region v environmentální oblasti (dotace 2/2)
 
a.Příklady dobré a špatné praxe

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h
14 h
cvičení15 h0 h
seminář
13 h0 h
konzultace
7 h
0 h
veřejná prezentace (ústní)
5 h0 h
příprava na zkoušku20 h78 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
40 h
příprava na průběžný test
20 h
0 h
příprava prezentace
10 h
0 h
zpracování projektů
30 h
0 h
zpracování seminární práce
0 h
36 h
Celkem168 h168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná zkouška obsahující otázky z teoretické části i ze cvičení, podmínkou udělení zápočtu je aktivní příprava a účast na cvičení při řešení případových studií, vypracování a prezentace individuální a týmové seminární práce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích10 %0 %
Vypracování semestrální práce30 %40 %
Prezentace
10 %
0 %
Absolvování průběžného testu (testů)
10 %
20 %
Absolvování závěrečného testu
40 %
0 %
Celkem
100 %60 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HARRIS, J M. Environmental and natural resource economics : a contemporary approach. 2. vyd. Boston: Houghton Mifflin, 2005. 503 s. ISBN 0-618-49633-5.
HODGE, I. Environmental Economics : Individual Incentives and Public Choices. 1. vyd. Basingstoke: Macmillan Press, 1995. 12 s. ISBN 0-333-57771-X.
MARKANDYA, A. a kol. Environmental economics for sustainable growth: a handbook for practitioners. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. 567 s. ISBN 1-84064-812-0.
HAAB, T C. -- MCCONNELL, K E. Valuing environmental and natural resources: the econometrics of non-market valuation. Cheltenham: Edward Elgar, 2002. 326 s. ISBN 1-84064-704-3.
ŠAUER, P. Základy ekonomiky životního prostředí. 3. vyd. Praha: VŠE, 1996. 185 s. ISBN 80-7079-890-4.
MIŠKOLCI, S. Ekonomika a řízení životního prostředí a přírodních zdrojů: úvod do ekonomie životního prostředí a přírodních zdrojů. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 114 s. ISBN 978-80-7375-862-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 24. 9. 2020.

Typ výstupu: